Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorităţi | Legislaţie | Sesizări |   Cultura   
home > finanţări nerambursabile
 
 Hotărâri
 Dispoziţii
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituţii subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituţia Prefectului
 e-guvernare


 ANUNȚ DE PARTICIPARE pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Mureș pe anul 2019 pentru activități non-profit de interes județean

 CALENDARUL derulării sesiunii de selecţie de programe/proiecte/acţiuni în vederea acordării finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2019, pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 REGULAMENT de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2019 pentru activităţi non-profit de interes judeţean

 GHIDUL SOLICITANŢILOR pentru finanţarea nerambursabilă din bugetul propriu al Judeţului Mureş, a unităţilor de cult din judeţul Mureş, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, în anul 2019
<< anexa 2a la GHID >>   << anexa 2b la GHID >>  << anexa 2c la GHID >> 

 Contract de finanțare

 Anexă contract de finanțare

 Raport final

 RAPORT INTERMEDIAR întocmit în aplicarea dispoziţiilor art.12, lit. "e" din Regulamentul de acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul propriu al Judeţului Mureş pe anul 2019 pentru activităţi non-profit de interes judeţean, pentru domeniul "Culte"

 LISTA proiectelor depuse de unităţile de cult din judeţ, admise pentru finanţare din bugetul public al judeţului Mureş în anul 2019 - care îndeplinesc condiţiile de eligibilitate şi punctajul minim - de 40 de puncte, necesar pentru acordarea finanţării

 Lista proiectelor depuse de unităţile de cult din judeţ pentru finanţare din bugetul public al judeţului Mureş în anul 2019, respinse
<< Contestațiile pe cale administrativă pot avea ca obiect modul de respectare a procedurii de organizare și desfășurare a examinării ofertelor, respectiv îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și neobținerea punctajului minim necesar pentru atribuirea finanțării și se depun în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de internet a Consiliului Județean Mureș a Raportului intermediar - 18.07.2019 >>

 Lista proiectelor admise la finanțare și cuantumul finanțării nerambursabile din bugetul propriu al județului Mureș pe anul 2019 pentru activități non profit de interes județean pe domeniul culte

NOTĂ: Solicitanţii care au obţinut finanţare nerambursabila sunt rugaţi să se prezinte pentru semnarea contractului, la sediul Consiliului Judeţean Mureş, camera 63 (de luni până vineri, între orele 9.00 - 16.00) în termen de 30 de zile de la data afişării anunţului pe site-ul instituţiei, cu ştampila şi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli refăcut în funcţie de sumele aprobate. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0265-263211 interior 1236, Cismas Lucia-Felicia.

 

Informaţiile au fost furnizate de: Kakasi András, în data de 14.05.2019