Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > regulamente > organizarea si functionarea aparatului propriu
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare
        

R E G U L A M E N T
de organizare si functionare al aparatului propriu
al Consiliului Judetean Mures

 

R E G U L A M E N T
de organizare si functionare al aparatului propriu al Consiliului Judetean Mures


CAPITOLUL I
DISPOZITII GENERALE


Art.1 In conformitate cu prevederile art.122 din Constitutia României si ale art.101 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, Consiliul Judetean Mures este autoritatea administratiei publice judetene pentru coordonarea activitatii consiliilor locale, comunale si orasenesti in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.
Art.2 Pentru indeplinirea atributiilor conferite de legislatia in vigoare, Consiliul Judetean Mures organizeaza si asigura functionarea unui aparat propriu de specialitate subordonat presedintelui acestuia.
Art.3 In functie de specificul atributiilor, aparatul propriu de specialitate este organizat in directii, servicii si compartimente, care asigura realizarea atributiilor autoritatii administratiei publice judetene, stabilite prin lege si alte acte normative, precum si cele ce decurg din propriile hotarâri. Structurile aparatului propriu de specialitate au fiecare o competenta proprie, rezultata fie direct din lege, fie din prezentul regulament, pe care o exercita realizând acte administrative pregatitoare si operatiuni tehnico-materiale. Ele nu au capacitatea decizionala si nici dreptul de a initia proiecte de hotarâri, ci doar abilitatea legala de a fundamenta prin rapoarte de specialitate, studii, referate etc., sub aspect legal, formal, de eficienta si/sau eficacitate procesul decizional realizat de Consiliul Judetean, Delegatia Permanenta, Presedintele Consiliului Judetean si Secretarul General al judetului.
Art.4 Organigrama, statul de functii, numarul de personal din aparatul propriu se aproba conform legii, la propunerea presedintelui, prin hotarâre a Consiliului Judetean. Aparatul propriu al Consiliului Judetean se organizeaza in directii, servicii si compartimente, dupa cum urmeaza:
- Directia Juridica si Administratie Publica
- Directia Buget-Finante si Asistenta Economica
- Directia Administrativ, Gospodarire
- Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului
- Directia Tehnica Drumuri, Poduri Judetene si Investitii
- Serviciul Resurse Umane si Consilieri Presedinte
- Compartimentul de Audit Intern
Art.5 Presedintele Consiliului Judetean raspunde de buna functionare a aparatului propriu de specialitate pe care il conduce si il controleaza.
Vicepresedintii si secretarul general al judetului asigura conducerea, coordonarea si controlul activitatii desfasurate in cadrul structurilor aparatului propriu de specialitate, in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Mures si dispozitiile presedintelui acestuia.
Art.6 Conducerea directiilor de specialitate este asigurata prin directorii executivi, care programeaza, organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea personalului din subordine, conform prevederilor organigramei si fisei postului si prezentului regulament. Directorii executivi ai directiilor aparatului propriu de specialitate au obligatia de a colabora intre ei, cu conducatorii serviciilor publice de interes judetean de sub autoritatea Consiliului Judetean Mures, cu autoritatile administratiei publice locale din judet, cu sefii serviciilor deconcentrate ale ministerelor si celorlalte organe in scopul de a asigura indeplinirea competentelor legale ce revin Consiliului Judetean Mures in conditiile de legalitate, oportunitate si eficienta.
Art.7 Aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean Mures, cuprinde doua categorii de personal, dupa cum urmeaza:
a) functionari publici, carora le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, completate cu prevederile legislatiei muncii;
b) personalul angajat cu contract individual de munca, care nu are calitatea de functionar public si caruia ii sunt aplicabile exclusiv prevederile legislatiei muncii.
Ambelor categorii de personal din aparatul propriu de specialitate, li se vor aplica, in mod corespunzator, dispozitiile prezentului regulament.
Art.8 In scopul organizarii aplicarii legii si a celorlalte acte normative, aparatul propriu de specialitate al Consiliului Judetean, indeplineste urmatoarele atributii generale:
a) punerea in aplicare a legilor si a celorlalte acte normative, inclusiv a hotarârilor adoptate de Consiliul Judetean Mures si a dispozitiilor emise de presedintele acestuia;
b) elaborarea proiectelor de acte normative si a altor reglementari specifice autoritatii precum si asigurarea avizarii acestora;
c) elaborarea proiectelor, studiilor, programelor, prognozelor, rapoartelor si altor documente pe care se fundamenteaza procesul decizional din cadrul Consiliului Judetean;
d) acorda, la cererea autoritatilor administratiei publice locale din judet, asistenta juridica, economica, tehnica si de alta natura;
e) exercita activitati de indrumare si control, conform prevederilor legale in vigoare si in conditiile prezentului regulament;
f) realizeaza controlul si auditul public intern pentru autoritate si institutiile subordonate;
g) realizeaza activitati, in conformitate cu strategia de informatizare a administratiei publice;
h) indeplineste orice alte atributii ce decurg din legislatia in vigoare, hotarârile Consiliului Judetean si dispozitiile emise de presedinte;
i) raspunde in conditiile legii si ale prezentului regulament, pentru intreaga activitate desfasurata.
Detalierea atributiilor pentru fiecare structura din cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean, este redata in capitolul in capitolul II al prezentului regulament, iar individualizarea atributiilor pentru fiecare functionar public ori salariat, se regaseste in fisa postului.

CAPITOLUL II
ATRIBUTIILE DIRECTIILOR, SERVICIILOR SI COMPARTIMENTELOR DIN STRUCTURA APARATULUI PROPRIU DE SPECIALITATE

DIRECTIA JURIDICÃ SI ADMINISTRATIE PUBLICA

Art.9. Directia Juridica si Administratie Publica este compartimentul de specialitate al Consiliului Judetean care asigura functionalitatea aparatului propriu si a Consiliului Judetean si coordoneaza activitatea consiliilor locale cu privire la organizarea si functionarea lor in cadrul si cu respectarea prevederilor legale. Prin Serviciul juridic se reprezinta judetul si Consiliul Judetean la instantele judecatoresti.
Art.10. In colaborare cu celelalte compartimente Directia Juridica si Administratie Publica asigura pregatirea materialelor pentru presedinte, Delegatia Permanenta, comisiile pe domenii de specialitate si Consiliul Judetean.
Art.11. In scopul indeplinirii atributiilor ce-i revin potrivit reglementarilor in vigoare, va colabora cu toate compartimentele Consiliului Judetean, ale Prefecturii Judetului Mures, cu serviciile descentralizate precum si cu departamentele de resort din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor si ale altor autoritati si institutii publice centrale.
Art.12. Directia Juridica si Administratie Publica are urmatoarea structura organizatorica:
A. Serviciul juridic si stare civila
B. Serviciul administratie publica si secretariat

SERVICIUL JURIDIC SI STARE CIVILÃ

Art.13. Serviciul juridic si stare civila are doua domenii de activitate distincte si anume : activitatea cu specific juridic-contencios si activitatea de stare civila.
13(1). Atributiile Serviciului cu specific juridic-contencios urmaresc asigurarea legalitatii activitatii si actelor Consiliului judetean si reprezentarea in fata instantelor judecatoresti a Consiliului judetean si a consiliilor locale, la cerere. In acest scop:
1. Reprezinta Consiliul Judetean in relatiile cu instantele judecatoresti, inclusiv in contencios administrativ;
2. Reprezinta la cerere, consiliile locale din judet in relatiile cu instantele judecatoresti, intocmind in numele acestora actiuni civile, cereri reconventionale, intâmpinari, apeluri, recursuri, cereri de interventie in actiuni aflate la instantele judecatoresti, etc., acordându-le asistenta juridica de specialitate in problemele cu care se confrunta;
3. Acorda asistenta juridica de specialitate institutiilor aflate sub autoritatea consiliului judetean, la cerere, le reprezinta in fata instantelor judecatoresti, intocmind in numele acestora actiuni judecatoresti, intâmpinari, apeluri, recursuri si alte acte de procedura:
4. Acorda asistenta de specialitate personalului din aparatul propriu al consiliului judetean, in indeplinirea sarcinilor de serviciu;
5. Participa la intocmirea de proiecte de legi, ordonante si hotarâri de guvern si urmareste stadiul promovarii lor;
6. Analizeaza si formuleaza observatii la proiectele de acte normative;
7. Avizeaza proiecte de contracte economice si orice alte acte care angajeaza raspunderea patrimoniala a consiliului judetean;
8. Se pronunta asupra legalitatii proiectelor de hotarâri ce urmeaza a fi supuse aprobarii consiliului judetean;
9. Reprezinta Comisia judeteana pentru aplicarea Legii nr.112/1995 in relatiile cu instantele judecatoresti;
10. Tine evidenta dosarelor Comisiei judetene pentru aplicarea Legii nr.112/1995;
11. Gestioneaza baza informatizata de date cuprinzând cererile inaintate Comisiei judetene pentru aplicarea Legii nr.112/1995, solutiile date de comisie si de instantele judecatoresti, in contestatiile formulate de cetateni impotriva hotarârilor comisiei;
12. La solicitarea Comisiei judetene de aplicare a Legii nr.10/2001 sau la cererea cetatenilor, cerceteaza si elibereaza copii ale documentelor referitoare la conditiile trecerii la stat a unor imobile precum si plata despagubirilor acordate;
13. Elibereaza copii dupa actele aflate in dosarele Comisiei judetene pentru aplicarea Legii nr.112/1995;
14. Ia masurile necesare pentru obtinerea titlurilor executorii si sprijinirea executarii acestora;
15. Participa la comisiile de licitatii, la organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru achizitia de bunuri, servicii si lucrari pentru consiliul judetean sau la institutiile aflate sub autoritatea acestora;
16. Intocmeste si inainteaza pentru promovare, note, referate, constatari si proiecte de dispozitie si proiecte de hotarâri;
17. Analizeaza si intocmeste raspunsuri la cererile si sesizarile cetatenilor, repartizate; Serviciului juridic si stare civila;
18. Asigura din partea aparatului propriu al consiliului judetean un reprezentant la sedintele Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, acesta având sarcina de a transmite conducerii executive a consiliului judetean problemele dezbatute in sedintele comisiei, obiectivele pe care acestea si le propune pentru viitor, asigurând in acelasi timp, sprijin de specialitate membrilor comisiei in activitatea desfasurata;
19. Efectueaza indosarierea actelor serviciului si predarea lor la arhiva;
20. Tine evidenta litigiilor, a termenelor de judecata, precum si a corespondentei repartizate;
21. Pastreaza si pune la dispozitia compartimentelor de specialitate ale aparatului propriu al consiliului judetean, fondul de acte normative existent in arhiva.

13(2). Atributiile Serviciului cu privire la activitatea de stare civila sunt urmatoarele:
1. Elibereaza copii dupa actele normative nepublicate existente in arhiva Serviciului juridic si stare civila;
2. Tine evidenta actelor normative publicate.
3. Efectueaza controlul si indrumarea cel putin o data pe an a activitatii de stare civila desfasurata in cadrul consiliilor locale cu privire la inregistrarea actelor si faptelor de stare civila, pastrarea, gestionarea si eliberarea certificatelor de stare civila;
4. Analizeaza cauzele care au condus la intocmirea actelor de stare civila cu erori si propune masuri pentru eliminarea acestora precum si sesizarea de catre cei in drept a instantelor de judecata in vederea anularii, rectificarii sau completarii actelor gresit intocmite;
5. Propune organizarea, anual a instruirii ofiterilor de stare civila, asigurând materialele necesare instruirii;
6. Pastreaza registrele de stare civila, exemplarul II, timp de 100 de ani si asigura securitatea si conservarea acestora;
7. Tine evidenta registrelor de stare civila, exemplarul I, de la primarii;
8. Efectueaza copierea registrelor de stare civila pierdute sau distruse, partial sau total, dupa exemplarul existent;
9. Inscrie pe acte de stare civila, din registrele exemplarului II, mentiunile referitoare la schimbarile intervenite in starea civila a persoanei;
10. Elibereaza la cerere extrase pentru uzul organelor de stat din registrele de stare civila, exemplarul II;
11. Stabileste si asigura necesarul de registre si certificate de stare civila, le distribuie primariilor si tine evidenta lor;
12. Asigura tiparirea formularelor si imprimatelor auxiliare activitatii de stare civila pentru primariile din judet, la cererea acestora, contra cost precum si pentru serviciul de stare civila;
13. Propune sesizarea organelor de politie asupra eventualelor cazuri de disparitie in alb a certificatelor de stare civila, participa la distrugerea prin ardere a certificatelor anulate sau retrase, precum si a cotoarelor de certificate folosite, transmite primariilor pentru luare in evidenta disparitia in tara a unor certificate in alb;
14. Propune presedintelui Consiliului Judetean aprobarea incuviintarii casatoriei in cazul existentei unor impedimente rezultate din conditiile de vârsta, rudenie fireasca;
15. Transmite codurile numerice personale precalculate la primariile din teritoriu si verifica gestionarea, pastrarea si acordarea codului numeric personal:
16. Tine evidenta cazurilor de retragere, renuntare sau acordarea cetateniei române;
17. Efectueaza lucrari de registratura si arhivarea actelor de stare civila;
18. Prezinta anual sau la solicitarea presedintelui Consiliului Judetean informarea asupra activitatii desfasurate;
19. In temeiul imputernicirii presedintelui Consiliului Judetean, participa la concursuri organizate pentru ocuparea posturilor vacante in compartimentele de stare civila;
20. Asigura prezenta unui salariat al serviciului la predarea-preluarea gestiunii de stare civila la schimbarea din functie a ofiterilor de stare civila sau când din diferite motive ofiterul trebuie inlocuit pe o perioada mai mare de 30 de zile;
21. Colaboreaza cu organele locale si judetene de politie, Directia Judeteana de Sanatate Publica si Directia Generala Judeteana de Statistica in asigurarea transmiterii operative a datelor necesare intocmirii actelor de stare civila si darilor de seama statistice;
22. Colaboreaza cu organele instantelor de judecata ale Parchetului, Arhivelor Nationale, Centrului Militar Judetean, Notarilor publici precum si a altor organe prevazute de lege, in vederea solutionarii unor probleme in regim de stare civila;
23. Colaboreaza cu Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului pentru rezolvarea cazurilor de stabilire a identitatii sau inregistrarea nasterii unor minori internati in institutii de ocrotire;
24. Raspunde de legalitatea si oportunitatea datelor si operatiunilor inscrise in documente prin dispozitia presedintelui Consiliului Judetean constata si aplica sanctiuni contraventionale la regimul actelor de stare civila;
25. Asigura asistenta de specialitate, la cerere, ofiterilor de stare civila

SERVICIUL ADMINISTRATIE PUBLICÃ SI SECRETARIAT

Art.14. Serviciul Administratie Publica si Secretariat asigura coordonarea si indrumarea activitatii consiliilor locale pentru aplicarea unitara a legilor, a actelor normative emise de autoritatile publice centrale precum si a hotarârilor Consiliului Judetean, in principal, in domeniul organizarii si functionarii lor. In acest scop desfasoara activitati, precum:
1. Sprijina primariile si consiliilor locale in elaborarea si aplicarea regulamentelor de organizare si functionare si, dupa caz, a statutelor prevazute de lege;
2. Indruma si acorda asistenta de specialitate autoritatilor administratiei publice locale si secretarilor unitatilor administrativ teritoriale din judet in activitatea de pregatire si desfasurare a sedintelor consiliilor locale, in elaborarea si adoptarea actelor normative proprii, precum si in aplicarea acestora;
3. Indruma si sprijina consiliile locale in organizarea si desfasurarea alegerilor generale si locale, a referendumului national sau local si a adunarilor publice;
4. Verifica si indruma autoritatile administratiei publice locale cu privire la activitatea de evidenta, circulatie si pastrare a documentelor si face propuneri pentru reactualizarea nomenclatorului arhivistic;
5. Organizeaza si participa in colaborare cu celelalte compartimente de specialitate din aparatul propriu la instruirea primarilor, a secretarilor unitatilor administrativ-teritoriale precum si a personalului de specialitate;
6. Pregateste informari, rapoarte si alte materiale ce se supun dezbaterii Consiliului Judetean, Delegatiei Permanente si Comisiilor de specialitate din domeniul sau de activitate;
7. Asigura in colaborare cu Inspectoratul judetean de politie si cu Grupul de pompieri "Horea", indrumarea de specialitate a autoritatii administratiei publice locale cu privire la organizarea pazei persoanelor, obiectivelor, bunurilor si valorilor conform legii, a serviciilor publice de pompieri civili, precum si in organizarea si desfasurarea concursurilor PSI;
8. Asigura organizarea, potrivit prevederilor legale a activitatilor premergatoare desfasurarii licitatiei electronice privind atribuirea contractului de achizitie publica pentru acordarea produselor lactate si de panificatie pentru elevi si scolari;
9. Monitorizeaza activitatea legata de aplicarea O.U.G. nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevi si prescolari;
10. Indruma si sprijina primariile in activitatea de autoritate tutelara;
11. Indruma si sprijina primariile in activitatea de asistenta sociala, coordoneaza activitatea consiliilor locale pentru dezvoltarea strategiilor in domeniul protectiei sociale in vederea prevenirii situatiilor de marginalizare si excludere sociala a persoanelor aflate in nevoi;
12. Coordoneaza activitatea Secretariatului tehnic al Comisiei Judetene Anti-saracie si Promovare a Incluziunii Sociale si monitorizeaza implementarea Planului Judetean Anti-saracie;
13. Colaboreaza cu Directia Judeteana de Asistenta Sociala, D.G.P.D.C., Directia pentru Dialog, Familie si Solidaritate Sociala si alte institutii sau organizatii ce desfasoara activitati in domeniul social pentru solutionarea impreuna cu autoritatile administratiei publice locale a problemelor ridicate de persoanele aflate in nevoi;
14. Reprezinta Consiliul Judetean Mures in relatia cu organizatiile neguvernamentale si promoveaza parteneriatul administratiei publice cu acestea in atragerea de fonduri interne sau internationale pentru derularea unor proiecte la nivelul judetean, vizând diferite domenii de interes;
15. Participa la evaluarea si selectionarea asociatiilor si fundatiilor române cu personalitate juridica, precum si a altor organizatii neguvernamentale, fara scop lucrativ, care pot primi subventii de la bugetul judetean pentru initierea si organizarea de programe si proiecte culturale;
16. Realizeaza lucrarile de secretariat ale Comisiei judetene pentru analizarea proiectelor de steme ale judetului, municipiilor, oraselor si comunelor;
17. Verifica, indruma si sprijina autoritatile administratiei publice locale in activitatea de tiparire, completare si tinerea la zi a registrului agricol de eliberare a certificatului de producator agricol si de eliberare a certificatului de proprietate a animalelor;
18. Controleaza in colaborare cu Prefectura Judetului Mures, Inspectoratul Judetean de Politie si Corpul Gardienilor Publici activitatea de comercializare a produselor agroalimentare in piete si târguri pe baza certificatului de producator prezentând anual informari Consiliului Judetean referitor la aplicarea prevederilor H.G. nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator;
19. Intocmeste si tine evidenta centralizata a mormintelor si operelor comemorative de razboi situate pe teritoriul judetului;
20. Indruma si sprijina in colaborare cu Asociatia Judeteana "Cultul Eroilor", Asociatia Veteranilor de Razboi si autoritatile administratiei publice locale in activitatea de protejare a mormintelor si operelor comemorative de razboi de pe raza unitatilor administrativ-teritoriale si in organizarea actiunilor de comemorare a eroilor neamului;
21. Asigura, potrivit prevederilor legale, formularele tipizate necesare activitatii autoritatilor administratiei publice locale;
22. Asigura pregatirea si organizarea sedintelor Consiliului Judetean, Delegatiei Permanente si Comisiei Consultative;
23. Asigura primirea si verificarea, sub aspect formal, a proiectelor de hotarâre ce urmeaza a supuse dezbaterii comisiilor de specialitate si Consiliului Judetean, pregateste si pune la dispozitia consilierilor judeteni mapa cuprinzând materialele ce urmeaza a fi dezbatute in sedinta, publicând ordinea de zi, data si locul de desfasurare;
24. Intocmeste graficul sedintelor comisiilor de specialitate;
25. Tine evidenta si intocmeste pontajul consilierilor judeteni pentru fiecare sedinta (Consiliul Judetean, Delegatia Permanenta, comisii de specialitate);
26. Asigura consemnarea dezbaterilor din cadrul sedintelor Consiliului Judetean, Delegatiei Permanente si Comisiei Consultative, intocmind procesele-verbale ale sedintelor; intocmeste dosarele de sedinta, raspunde de ordonarea, pastrarea si arhivarea acestora;
27. Informeaza opinia publica asupra problemelor de interes public care urmeaza sa fie dezbatute de Consiliul Judetean precum si asupra proiectelor de acte normative, conform legii;
28. Primeste propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte normative propuse;
29. Intocmeste minuta sedintelor publice;
30. Publica, pe site-ul propriu, proiectele de hotarâre ce urmeaza a fi dezbatute in sedintele Consiliului Judetean, conform legii;
31. Asigura aducerea la cunostinta publica a hotarârilor si dispozitiilor de interes general;
32. Inregistreaza si conduce evidenta dispozitiilor presedintelui si a hotarârilor Consiliului Judetean, asigura multiplicarea acestora si le transmite, in termenul legal, autoritatilor si persoanelor interesate;
33. Intocmeste proiecte de hotarâre ale Consiliului Judetean si dispozitii ale presedintelui Consiliului Judetean, in domeniul sau de activitate;
34. Asigura, la nivelul directiei, pastrarea, evidenta si conservarea documentelor care contin informatii clasificate;
35. Asigura accesul la informatiile de interes public, comunicate din oficiu sau la cerere, in conditiile legii;
36. Asigura primirea, evidenta si transmiterea spre rezolvare la compartimentele de resort a petitiilor cetatenilor, precum si a propunerilor formulate de acestia si ia masuri pentru expedierea, in termenul legal, a raspunsurilor;
37. Asigura buna organizare si functionare a punctului de informare-documentare pentru accesul publicului la informatiile de interes public;
38. Furnizeaza informatii asupra activitatii autoritatilor administratiei publice locale;
39. Intocmeste raportul de activitate privind accesul la informatiile de interes public, in conformitate cu prevederile legale;
40. Intocmeste raportul privind activitatea proprie de solutionare a petitiilor si il supune dezbaterii Consiliului Judetean;
41. Organizeaza primirea in audienta a cetatenilor de catre presedinte, vicepresedinti si secretarul judetului urmarind rezolvarea, in termen legal, a problemelor ridicate, rezolva corespondenta repartizata;
42. Asigura activitatea de secretariat si protocol la cabinetul presedintelui, vicepresedintilor si secretarului general al judetului;
43. Pregateste si asigura tiparirea si difuzarea Monitorului Oficial al judetului, tehnoredacteaza si tipareste diverse lucrari la cererea persoanelor fizice sau juridice;
44. Tine evidenta stampilelor, sigiliilor si parafelor;
45. Asigura pregatirea sedintelor Autoritatii teritoriale de ordine publica si executa lucrarile de secretariat necesare;
46. Asigura ordonarea, conservarea si pastrarea fondului arhivistic, in conformitate cu nomenclatorul aprobat, consultarea unor documente, in conditiile legii, elibereaza adeverinte si copii dupa actele aflate in pastrare;
47. Asigura primirea in arhiva Consiliului Judetean a dosarelor constituite si tine evidenta acestora, conform Legii arhivelor;
48. Ia masuri ca documentele a caror termen de pastrare a expirat si a fost aprobata selectionarea lor sa fie scoase din depozitul de arhiva si predate centrelor de colectare a deseurilor;
49. Preda Directiei Judetene a Arhivelor Nationale documentele cu termene "permanent" aflate in depozit, in conditiile legii arhivelor;
50. Primeste, inregistreaza si expediaza corespondenta;
51. Gestioneaza timbrele necesare expedierii corespondentei prin decontare la contabilitate;
52. Anual, efectueaza gruparea documentelor serviciului in unitati arhivistice, potrivit nomenclatorului si le depune la arhiva pe baza de proces-verbal;
53. Indeplineste orice alte atributii stabilite prin hotarâri ale Consiliului Judetean si dispozitii ale presedintelui Consiliului Judetean.

DIRECTIA BUGET FINANTE SI ASISTENTÃ ECONOMICÃ

Art.15 Directia Buget-Finante si Asistenta Economica este componenta aparatului propriu a consiliului judetean prin intermediul careia se analizeaza si propun masuri pentru serviciile publice subordonate in domeniile: buget, finante, organizare, contabilitate, administrarea patrimoniului si informatizare, controleaza si ia masuri in domeniul gestionarii patrimoniului public si privat al serviciilor publice judetene, in activitatea de turism si de prestari servicii, elaboreaza programe si prognoze de dezvoltare regionala si locala, coordoneaza si sprijina consiliile locale in domeniile mai sus enumerate.
Art.16 Activitatea Directiei Buget-Finante si Asistenta Economica este condusa de un director executiv, se desfasoara sub directa coordonare , indrumare si control a vicepresedintelui si are urmatoarea structura functionala:
A. Serviciul Buget-Finante
B. Compartiment Contabilitate-Financiar
C. Compartiment pentru Informatizarea Administratiei Publice
D. Compartiment Patrimoniu
E. Serviciul Dezvoltare Regionala, Integrare Europeana si Programe Prognoza
In indeplinirea atributiilor ce ii revin, directia colaboreaza cu celelalte directii din cadrul aparatului propriu de specialitate, cu institutiile si serviciile publice, precum si cu compartimentele de specialitate ale autoriratilor administratiei publice centrale si locale.

SERVICIUL BUGET-FINANTE

Art.17 Activitatea Serviciului Buget-Finante se desfasoara in conformitate cu actele normative care reglementeaza atributiile specifice, dupa cum urmeaza:
1. Coordoneaza si sprijina activitatea consiliilor locale privind aplicarea legislatiei in domeniul bugetar financiar;
2. Coordoneaza si sprijina activitatea serviciilor si institutiilor subordonate privind:
- aplicarea legislatiei in domeniul bugetar financiar;
- intocmirea si fundamentarea bugetelor acestora.
3. Coordoneaza, analizeaza si propune masuri in domeniul sau de activitate pentru serviciile publice subordonate Consiliului Judetean;
4. Verifica si analizeaza proiectele bugetelor proprii ale institutiilor subordonate;
5. Stabileste impreuna cu D.G.F.P. dimensionarea veniturilor proprii ale bugetelor locale, nivelul cheltuielilor si stabileste echilibrul bugetar necesar consiliilor locale, având la baza propunerile unitatilor administrativ-teritoriale;
6. Elaboreaza normative de cheltuieli, care sa stea la baza determinarii cuantumului de echilibrare a bugetelor locale;
7. Propune repartizarea, pe trimestre, pe consilii locale a sumelor defalcate din impozitul pe venit si le supune aprobarii ;
8. Centralizeaza si arhiveaza situatiile privind monitorizarea finantarii invatamântului preuniversitar de stat din judet;
9. Constituie baza de date privind veniturile si cheltuielile primariilor din judet;
10. Propune repartizarea pe trimestre, pe consilii locale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru:
- subventionarea energiei termice livrate populatiei;
- finantarea institutiilor de invatamânt preuniversitar de stat, crese si centre locale de consultanta agricola;
11. Opereaza pe calculator programele proprii specifice domeniului de activitate;
12. Intocmeste sinteze, rapoarte, informari din domeniul sau de activitate solicitate de ministerele de resort ;
13. Intocmeste circularele pentru unitatile administrativ-teritoriale din judet in vederea comunicarii sumelor aprobate la echilibrare prin hotarâri ale Consiliului Judetean;
14. Efectueaza descarcarea de pe suport magnetic a bugetelor pe programe si a detalierilor institutiilor subordonate. Realizeaza analiza si modificarea acestora in vederea elaborarii hotarârii de aprobare a bugetului Consiliului Judetean;
15. Calculeaza si stabileste sumele acordate cu titlu de salarii pentru personalul neclerical din judetul Mures, urmareste incadrarea in prevederile trimestriale si anuale;
16. Participa la sedintele comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean, sustine proiectele de hotarâri spre avizare, prezinta rapoarte, informari si alte materiale, la solicitarea consilierilor si informeaza conducerea executiva despre acestea;
17. Centralizeaza solicitarile de acordare a ajutoarelor sociale, evidentiaza impartirea pe localitati si urmareste incadrarea in trimestrialitate;
18. Analizeaza modul de fundamentare a bugetelor centrelor de recuperare si reabilitare a persoanelor cu handicap din judet, propune spre aprobare repartizarea de sume defalcate din impozitul pe venit pentru finantarea acestora;
19. Calculeaza necesarul de subventii la diferenta de pret la energia termica livrata populatiei; evidentiaza impartirea sumelor acordate cu titlu de subventii pe localitati si urmareste incadrarea in trimestrialitate;
20. Efectueaza confruntarea exactitatii datelor din executia de la trezorerie cu evidenta proprie;
21. Analizeaza si avizeaza deschiderea de credite pentru ordonatorii tertiari si activitatile proprii cu incadrarea in nivelul de cheltuieli aprobat pe trimestre, capitole si articole;
22. Intocmeste si supune spre aprobare contul de executie a bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean;
23. Supune spre aprobare utilizarea fondului propriu de rulment, in situatia ivirii golurilor de venituri proprii, fata de bugetul aprobat;
24. Analizeaza cu ordonatorii tertiari propunerile de virari de credite intre capitolele si articolele aceluiasi capitol si le supune spre aprobare;
25. Elaboreaza programe specifice domeniului de activitate la nivelul judetului;
26. Analizeaza cererile ordonatorilor tertiari si necesitatile proprii de fonduri bugetare si propune suplimentarea acestora din rezerva bugetara;
27. Analizeaza veniturile proprii ce se realizeaza peste prevederile bugetare si propune utilizarea acestora in functie de necesitatile urgente;
28. Primeste, verifica, analizeaza si centralizeaza darile de seama ale ordonatorilor tertiari si cele proprii, privind executia bugetului;
29. Analizeaza si propune spre aprobare solutionarea reclamatiilor si sesizarilor din domeniul sau de activitate;
30. Intocmeste raportari statistice din domeniul sau de activitate;
31. Indeplineste alte atributii prevazute in actele normative in vigoare, precum si hotarârile si dispozitiile organului judetean;
32. Efectueaza indosarierea actelor si predarea lor la arhiva.

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE-FINANCIAR

Art.18 Activitatea Compartimentului Contabilitate-Financiar se desfasoara in conformitate cu actele normative care reglementeaza atributiile specifice, dupa cum urmeaza:
1. Coordoneaza si sprijina activitatea consiliilor locale privind aplicarea legislatiei in domeniul financiar contabil;
2. Coordoneaza, analizeaza si propune masuri din domeniul sau de activitate pentru serviciile publice subordonate direct Consiliului Judetean;
3. Tine evidenta contabila sintetica si analitica pentru cheltuielile efectuate in cadrul: aparatului propriu; Aparare Civila; Centrul Militar Judetean precum si pe urmatoarele capitole bugetare:
- 57.02 invatamânt
- 59.02 cultura
- 63.02 servicii de dezvoltare publica
- 68.02 transport si comunicatii
- 72.02 alte actiuni
- 96.02 cheltuieli cu destinatie speciala
4. Tine evidenta analitica a veniturilor dupa natura lor;
5. Efectueaza deschiderile de credite pentru cheltuielile proprii;
6. Alimenteaza conturile pentru institutiile de cultura subventionate;
7. Urmareste incadrarea in prevederile bugetare aprobate a platilor de casa;
8. Verifica referatele de necesitate depuse de servicile de specialitate si serviciile publice subordonate si intocmeste comenzi in vederea aprovizionarii;
9. Intocmeste ordinele de plata in vederea achitarii facturilor si a altor obligatii;
10. Participa impreuna cu compartimentul administrativ si compartimentul patrimoniu la inventarierea anuala a patrimoniului public si privat propriu si al serviciilor publice subordonate si supune spre aprobare rezultatele inventarierii;
11. Calculeaza drepturile de salarii si retinerile datorate pentru personalul propriu;
12. Elibereaza adeverinte personalului propriiu cu privire la drepturile de personal;
13. Efectueaza verificarea drepturilor de cheltuieli pentru deplasari si detasari;
14. Intocmeste lunar balanta de verificare iar trimestrial si anual darile de seama contabile;
15. Intocmeste lunar dari de seama statistice;
16. Achita drepturile personalului si efectueaza alte plati si decontari in relatie cu banca;
17. Urmareste incasarea chiriilor si a cotei parti din cheltuielile comune;
18. Urmareste incasarea debitelor conform prevederilor legale;
19. Tine evidenta contractelor cu diversi furnizori;
20. Conduce registrul de control financiar preventiv propriu;
21. Efectueaza operatiunile de incasari si plati prin caseria proprie;
22. Efectueaza decontarile prin trezorerie si celelalte banci;
23. Intocmeste documentatiile pentru licitatiile valutare in vederea obtinerii de valuta pentru deplasarile in strainatate;
24. Gestioneaza si elibereaza biletele CFR pentru urmasii si ranitii Revolutiei din Decembrie 1989, in conformitate cu instructiunile Secretariatului de Stat pentru Revolutionari;
25. Achita ajutorul financiar primit de la Fundatia Fondul Libertatea;
26. Efectueaza controlul preventiv asupra cheltuielilor ce se realizeaza din bugetul propriu al Consiliului Judetean, in afara celor din domeniul salarizarii, investitiilor si reparatiilor;
27. Fundamenteaza si propune nivelul bugetului propriu de venituri si cheltuieli, precum si modificari in trimestrialitate, virari de credite si suplimentari de cheltuieli din rezerva bugetara;
28. Indeplineste alte atributii prevazute in actele normative in vigoare, precum si in hotarârile si dispozitiile organului judetean;
29. Opereaza pe calculator programele proprii specifice domeniului de activitate;
30. Intocmeste sinteze, rapoarte, informari din domeniul sau de activitate;
31. Analizeaza si supune spre aprobare solutionarea cererilor, reclamatiilor si sesizarilor din domeniul sau de activitate;
32. Efectueaza indosarierea actelor si predarea lor la arhiva.

COMPARTIMENTUL PENTRU INFORMATIZAREA ADMINISTRATIEI PUBLICE

Art.19 Compartimentul pentru Informatizarea Administratiei Publice coordoneaza aplicarea Srategiei de informatizare a administratiei publice locale din judetul Mures, sprijina consiliile locale si unitatile subordonate Consiliului Judetean pentru aplicarea HG 1007/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului privind informatizarea administratiei publice si adapteaza Strategia de informatizare a administratiei publice locale la situatiile si necesitatile actuale, conform Strategiei nationale de informatizare si implementare in ritm accelerat a societatii informationale si a Programului de actiuni privind utilizarea pe scara larga si dezvoltarea sectorului tehnologiilor informationale in România.
Art.20 Desfasoara activitati pentru cresterea eficientei operationale in cadrul organismelor administratiei publice centrale si locale, asigurarea accesului la informatii prin tehnologii informationale pentru utilizatorii finali ai serviciilor administratiei publice; informatizarea serviciilor publice care au contact direct cu cetatenii
Art.21 Asigura aplicarea masurilor cuprinse in Legea 161/2003 si HG 504/2003 pentru aprobarea Programului de aplicare a Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la informatizarea unor activitati si a Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, HG 1007/2001 si ORDINUL nr. 252/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind instruirea si specializarea in domeniul informaticii a functionarilor publici prevede modalitatea de desfasurare a procesului de instruire in domeniul informaticii a personalului din cadrul autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale.
Art.22 Compartimentul pentru Informatizarea Administratiei Publice este implicat in utilizarea site-urilor e-licitatie, e-statistica si respectarea HG 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National
Art.23 Compartimentul pentru Informatizarea Administratiei Publice
1. Coordoneaza si sprijina activitatea consiliilor locale privind:
- informatizarea activitatii administratiei publice (municipii, orase, comune)
- pregatirea personalului pentru operarea pe calculator;
- coordonarea activitati in reteaua Intranet
- elaborarea de programe specifice activitatii primariilor
- instalarea si intretinerea aplicatiilor elaborate in cadrul consiliului judetean
- sprijinirea primariilor in achizitia de echipamente de calcul
2.Coordoneaza si sprijina activitatea institutiilor subordonate privind:
- informatizarea activitatii acestora
- coordonarea activitati in reteaua Intranet
- instalarea si intretinerea aplicatiilor elaborate in cadrul consiliului judetean
- sprijinirea in achizitia de echipamente de calcul
3. Elaboreaza in colaborare cu compartimentele Consiliului Judetean, programul pentru lucrarile si activitatile ce se vor executa cu ajutorul tehnicii de calcul si-l supune spre aprobare;
4. Colaboreaza cu institutiile specializate si cu consiliile locale in elaborarea unor studii de informatizare a administratiei locale si judetene;
5. Consulta legislatia pentru a fi aplicata in elaborarea aplicatiilor;
6. Urmareste legalitatea actiunilor intreprinse;
7. Elaboreaza integral sau participa la elaborarea, testarea si exploatarea programelor si aplicatiilor pe tehnica de calcul din dotare;
8. Initiaza proiecte de contracte pentru executarea lucrarilor - prestari servicii - si urmareste realizarea lucrarilor la termenele convenite - stabilite;
9. Urmareste organizarea si desfasurarea activitatii compartimentului, a respectarii conditiilor de proiectare, implementare si exploatare a programelor precum si a celor de intretinere, reparare a tehnicii de calcul din dotare;
10. Verifica documentele primite spre prelucrare din punct de vedere al continutului, calitatii datelor si al respectarii termenelor de predare stabilite;
11. Prospecteaza piata pentru achizitionarea de tehnica de calcul si consumabile;
12. Asigura accesul si securitatea datelor in reteaua Consiliului Judetean si a retelei de INTRANET;
13. Asigura buna functionare a retelei de INTERNET;
14. Asigura accesul si securitatea datelor in retea - administrator de retea;
15. Asigura protectia statiilor din retea la atacurile virusilor informatici. In cazul infestarii cu virusi izoleaza, neutralizeaza si gaseste solutii de curatire a statiei afectate;
16. Urmareste respectarea graficelor de actualizare ale bazelor de date cu termene permanente de aducere la zi si realizeaza efectiv actualizarea acestora;
- asigura protectia datelor pe server
- raspunde solicitarilor legate de activitatea TI ale institutiilor centrale (Ministerul Administratiei si Internelor, Guvernul României, ANFP etc)
17. Asigura furnizarea in format electronic si transmiterea de date catre institutiile superioare in formatul cerut de catre acestea si la termenele stabilite de catre acestea;
18. Asigura instruirea si coordonarea personalului propriu in vederea insusirii cunostintelor necesare pentru introducerea - derularea corecta a sistemelor (programelor) informatice proiectate; (HG 252/2003);
19. Stabileste ordinea de prelucrare a datelor, in concordanta cu termenele de prelucrare a lucrarilor;
20. Colaboreaza cu unitatile specializate, in vederea proiectarii, implementarii programelor informatice, precum si pentru intretinerea, repararea si exploatarea tehnicii de calcul;
21. Face propuneri de dotare cu tehnicii de calcul, in functie de volumul de activitate, de complexitate si termenele la care trebuie realizate lucrarile;
22. Intocmeste bugetul pe programe pentru serviciul informatica si consiliul judetean pe probleme de informatica;
23. Face propuneri si participa la concursurile organizate pentru incadrarea personalului necesar serviciului informatica;
24. Intocmeste sinteze, rapoarte, informari solicitate de organele centrale si judetene;
25. Indeplineste si alte atributii prevazute de actele normative in vigoare, precum si hotarârile, deciziile si ordinele organelor administratiei judetene.
Art.24 In strategia de modernizare a administratiei publice locale in judetul Mures, Compartimentul pentru Informatizarea Administratiei Publice are sarcina de a finaliza :
1. Legatura intranet si extranet cu primariile si institutiile subordonate
2. Elaborarea si intretinerea pagini de internet, portal conform legislatiei in vigoare
3. Realizarea bazei de date alfa-numerice si geografice
4. Realizarea unui sistem integrat de securitate a sistemului informatic
5. Cursuri de instruire in domeniul informatic

COMPARTIMENTUL PATRIMONIU

Art.25 Compartimentul Patrimoniu urmareste cu precadere problematica serviciilor publice la nivelul judetului, interdependenta cu patrimoniul aferent, in vederea asigurarii conditiilor optime de functionare si dezvoltare a acestora.
Compartimentul Patrimoniu indeplineste urmatoarele atributii:
25 (1) Coordoneaza si sprijina activitatea consiliilor locale privind:
1. Aplicarea legislatiei in domeniul agentilor economici si a serviciilor publice;
2. Activitatea serviciilor publice din invatamânt, sanatate, cultura, asistenta sociala s.a.;
3. Activitatea economica a agentilor economici de subordonare locala;
4. Activitatea de comert, târguri si oboare,
5. Activitatea de turism;
6. Infiintarea serviciilor publice de interes local;
7. Administrarea patrimoniului public si privat;
25 (2) Coordoneaza activitatea agentilor economici si serviciilor publice de interes judetean:
1. Intocmeste regulamentele sau statutele de functionare, la infiintarea acestora;
2. Analizeaza, fundamenteaza si supune spre aprobare si rectificare propunerile facute de agenti economici si servicii publice privind bugetul de venituri si cheltuieli;
3. Analizeaza periodic activitatea agentilor economici pe baza bilanturilor si a altor situatii economice;
4. Sprijina agentii economici si serviciile publice in elaborarea programelor de dezvoltare si de restructurare a acestora;
5. Elaboreaza documentatiile care se supun aprobarii Consiliului Judetean cu privire la privatizarea societatilor comerciale in care acesta este actionar unic;
6. Acorda sprijin reprezentantilor AGA la societati comerciale si consiliului de administratie la regii autonome pentru elaborarea si incheierea contractelor de performanta cu directorii agentilor economici respectivi si analizeaza si urmareste indeplinirea obiectivelor si criteriilor de performanta;
7. Elaboreaza contractele de management incheiate intre Consiliul Judetean si directorii institutiilor de cultura subordonate, analizeaza si urmareste indeplinirea programelor culturale minimale si a indicatorilor culturali;
8. Elaboreaza programe privind dezvoltarea serviciilor publice;
9. Acorda asistenta comerciala la solicitarea agentilor economici;
10. Intocmeste calendarul anual al pietelor, târgurilor, oboarelor;
11. Elaboreaza programul de transport rutier, de persoane prin servicii regulate, in trafic judetean si interjudetean pentru judetele limitrofe;
25 (3) Coordoneaza activitatea de turism la nivelul judetului:
1. Participa alaturi de reprezentantii Directiei Generale de Autorizare si Control in Turism din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, la clasificarea structurilor de primire turistica;
2. Asigura omologarea, modificarea sau desfiintarea unor trasee turistice montane judetene si pârtii de schi, prin intermediul comisiei judetene pentru omologarea traseelor turistice montane;
3. Inventariaza principalele resurse turistice;
4. Administreaza registrele locale ale patrimoniului turistic;
5. Elaboreaza propuneri de dezvoltare a turismului, care stau la baza programului anual de dezvoltare a turismului, coordonat la nivel national Consiliul Consultativ al Turismului;
6. Urmareste activitatea turistica in asa fel incât agentii economici cu activitate in domeniul turismului sa aiba acces la resursele turistice, cu respectarea normelor de punere in valoare si protectie a acestora;
7. Intocmeste sau verifica, dupa caz documentele necesare pentru obtinerea certificatului de patrimoniu turistic si asigura transmiterea datelor cuprinse in Registrul Local de Patrimoniu Turistic, Compartimentului de Patrimoniu Turistic din Directia de Privatizare din cadrul Agentiei Nationale de Turism in România, in vederea eliberarii de catre aceasta a Certificatelor de Patrimoniu Turistic;
8. Coordoneaza si urmareste impreuna cu Serviciul de Dezvoltare Regionala si Integrare Europeana si Programe Prognoze, modul de realizare a unor programe ale Uniunii Europene in domeniul turismului;
25 (4) Coordoneaza activitatea de administrare a patrimoniului public si privat la nivelul judetului:
1. Elaboreaza documentatia privind intrarea in patrimoniu si darea in administrare a unor bunuri din domeniul public si privat al Judetului, concesionarea sau inchirierea acestora, dupa caz;
2. Intocmeste contractele si actele aditionale pentru patrimoniul administrat de consiliul judetean si urmareste derularea contractelor si a rezilierii clauzelor din contracte,
3. Participa in comisiile de inventariere anuala si de valorificare a bunurilor din patrimoniul administrat de Consiliul Judetean;
4. Analizeaza propunerile institutiilor subordonate privind scoaterea din functiune a unor mijloace fixe, precum si casarea-declasarea altor bunuri rezultate in urma inventarierii anuale; transmiterea fara plata a unor bunuri din patrimoniul institutiilor subordonate catre alte institutii publice si elaboreaza documentatiile de aprobare in acest sens;
5. Incheie contracte, conventii pentru consumurile de utilitati (gaz, energie electrica, apa, etc.);
25 (5) Alte atributii:
1. Participarea personalului din cadrul compartimentului ca reprezentanti ai Consiliului Judetean in diverse asociatii care privesc dezvoltarea economica a zonei montane si in diverse comisii legate de agricultura;
2. Opereaza pe calculator programe proprii, specifice domeniului sau de activitate;
3. Intocmeste sinteze, rapoarte, informari din domeniul sau de activitate;
4. Analizeaza si supune spre aprobare solutionarea cererilor, reclamatiilor si sesizarilor din domeniul sau de activitate;
5. Efectueaza indosarierea actelor si predarea lor la arhiva.

SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALÃ, INTEGRARE EUROPEANÃ SI PROGRAME PROGNOZE

Art.26 In vederea asigurarii unei administratii eficiente in domeniul afacerilor europene si a institutionalizarii unui sistem coerent de lucru care sa asigure conceperea, promovarea si administrarea programelor de dezvoltare economico-sociala ale judetului in cadrul strategiilor de dezvoltare convenite, precum si pentru a putea stabili si aplica masurile ce se impun pentru accelerarea procesului de dezvoltare si a crea conditii necesare pentru atragerea de diverse resurse financiare, serviciul are urmatoarele atributii:
1. Identifica, elaboreaza si promoveaza programe de dezvoltare economica si sociala a judetului;
2. Sprijina autoritatile publice locale si colaboreaza cu acestea pentru elaborarea de programe si prognoze de dezvoltare proprii;
3. Asigura asistenta tehnica autoritatilor publice locale si institutiilor publice subordonate in actiunea de intocmire a cererilor de finantare pentru diferite proiecte de dezvoltare proprii;
4. Sustine relatii de parteneriat cu toti factorii de promovare economica si sociala a judetului, persoane fizice, juridice sau alte institutii;
5. Informeaza autoritatile locale, institutiile publice si societatea civila cu privire la Uniunea Europeana, institutiile acesteia, statele membre si cele candidate, precum si asupra costurilor si beneficiilor aderarii României la Uniunea Europeana, prin Centrul de Informare EUROPA-MURES;
6. Informeaza autoritatile locale, institutiile publice si societatea civila cu privire la sprijinul investitional al Uniunii Europene, pentru dezvoltarea regionala;
7. Identifica surse si programe de finantare interne si externe pentru punerea in aplicare a proiectelor proprii ale Consiliului Judetean sau la cerere, a proiectelor consiliilor locale si institutiilor publice subordonate;
8. Reprezinta interesele judetului Mures in relatia cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala "CENTRU", precum si in relatia cu alti potentiali parteneri interesati de implementarea de programe si proiecte de dezvoltare;
9. Organizeaza in functie de necesitati structuri de lucru, de consultare sau administrare pentru programele de dezvoltare care vizeaza administratia publica judeteana si locala;
10. Supune aprobarii Consiliului Judetean strategiile si programele de dezvoltare proprii;
11. Participa alaturi de celelalte judete ale Regiunii 7 "CENTRU" la elaborarea de strategii regionale prin organismele create in acest sens;
12. Propune prioritatile si urgentele legate de elaborarea si implementarea strategiilor stabilite pe termen scurt, mediu si lung;
13. Intocmeste programele vizitelor cu delegatii din tara si strainatate conform intelegerilor avute si le supune aprobarii presedintelui Consiliului Judetean;
14. Asigura desfasurarea in bune conditii a activitatilor de protocol ocazionate de primirea de invitati sau delegati din tara sau strainatate;
15. Intocmeste corespondenta si documentatiile necesare participarii la manifestari internationale a reprezentantilor Consiliului judetean, precum si la diverse intâlniri cu parteneri straini, si asigura obtinerea vizelor, acolo unde este cazul;
16. Asigura intocmirea devizelor de cheltuieli ocazionate de deplasarile unor delegatii in tara sau strainatate;
17. Intocmeste documentele de justificare financiare prilejuite de efectuarea unor cheltuieli de protocol, urmarind incadrarea in cuantumurile stabilite prin lege si in prevederile bugetare;
18. Colaboreaza cu celelalte directii si servicii din cadrul aparatului propriu a Consiliului Judetean in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu;
19. Asigura traducerea corespondentei cu strainatatea;
20. Organizeaza conferinte de presa, intâlniri cu mass-media, in vederea asigurarii transparentei activitatii Consiliului Judetean;
21. Intocmeste sinteze, rapoarte, informari privind domeniul sau de activitate;
22. Opereaza pe calculator programele proprii specifice domeniului sau de activitate;
23. Intocmeste proiecte de hotarâri specifice domeniului de activitate si le supune aprobarii Consiliului Judetean;
24. Asigura monitorizarea presei in sensul intocmirii unor rapoarte saptamânale legate de felul in care mass - media scrie despre activitatea Consiliului Judetean;
25. Asigura realizarea abonamentelor pentru publicatiile necesare activitatii diferitelor servicii din cadrul Consiliului Judetean;
26. Sprijina realizarea actiunilor de colaborare, infratire, dintre localitati ale judetului si localitati din tara sau strainatate, si tine evidenta acestor infratiri;
27. Asigura optimizarea dialogului cu institutiile comunitare având in vedere intensificarea relatiilor cu acestea atât in perioada de preaderare cât si dupa aderarea la UE;
28. Se implica in pregatirea structurilor la nivel local in vederea cresterii capacitatii de implementare a legislatiei in conformitate cu acquis-ul comunitar, si a cresterii capacitatii administrative pentru gestionarea fondurilor de preaderare;
29. Sustine implementarea proiectelor finantate din fonduri ale Uniunii Europene sau alti finantatori, asigura cooperarea intre partenerii unor proiecte si urmareste finalizarea acestora;
30. Elaboreaza fisele de buget in vederea sustinerii financiare a diverselor programe, deplasari, cotizatii, activitati de promovare, imagine si protocol;
31. Asigura si sustine promovarea intereselor judetului Mures in tara si strainatate prin crearea unei imagini pozitive, asocierea cu institutii si organisme similare, precum si prin intarirea cooperarii si colaborarii cu organisme ale Uniunii Europene.
32. Indeplineste si alte atributii prevazute de actele normative in vigoare precum si in hotarârile Consiliului Judetean;
33. Efectueaza indosarierea actelor si predarea lor la arhiva.

DIRECTIA ADMINISTRATIV, GOSPODÃRIRE

Art.27 Directia administrativ, gospodarire este compartimentul de specialitate al aparatului propriu al Consiliului judetean prin care se asigura gospodarirea bunurilor din dotare, intretinere si exploatarea parcului auto propriu, functionarea si intretinerea centralei termice si a centralei telefonice, conditiile desfasurarii sedintelor Consiliului judetean, aprovizionarea tehnico-materiala, copierea si multiplicarea materialelor si activitatea de curatenie.
De asemenea asigura aprovizionarea Inspectoratului Judetean de Protectie Civila Mures, cu materialele necesare, depozitarea si paza acestora.
In scopul indeplinirii atributiilor ce-i revin va colabora cu celelalte compartimente din aparatul propriu al Consiliului judetean precum si cu Prefectura Mures.
Art.28 Directia administrativ, gospodarire isi realizeaza atributiile prin Serviciul administrativ si protectie civila care are urmatoarele atributii :
1. Ia masuri si raspunde de executarea lucrarilor de intretinere, utilizarea si buna gospodarire a cladirilor din patrimoniul Consiliului Judetean, a celorlalte mijloace fixe si obiecte de inventar aflate in administrarea institutiei;
2. Prin " responsabilul de inventar pe institutie" numit in cadrul serviciului, intocmeste formele, tine evidenta si efectueaza toate miscarile bunurilor materiale aflate in patrimoniul Consiliului Judetean;
3. Participa la inventarierile periodice si asigura aducerea la indeplinire a hotarârilor si dispozitiilor presedintelui Consiliului Judetean cu privire la casarea sau transmiterea bunurilor de inventar din administrarea acestuia la alte unitati;
4. Raspunde de depozitarea si conservarea bunurilor de inventar aflate in gestiune si asigura efectuarea curateniei, intretinerea si repararea mobilierului din incaperile si spatiile aferente Consiliului Judetean, precum si intretinerea spatiilor verzi si a cailor de acces;
5. Raspunde de buna desfasurare a activitatii de exploatare, intretinere si reparatii a mijloacelor auto, urmareste ca lucrarile de reparatii efectuate sa fie de calitate;
6. Verifica zilnic modul de completare a foilor de parcurs pentru autoturismele din parcul auto propriu, completeaza FAZ-urile pentru fiecare autoturism si transpune pe calculator datele obtinute, iar la finele fiecarei luni intocmeste situatia consumurilor de carburanti pe luna respectiva si cumulat de la inceputul anului si verifica modul de incadrare in cotele aprobate;
7. Tine evidenta pe calculator a cheltuielilor cu carburanti, lubrifianti, piesele de schimb, reparatiile curente si capitale si materialele de intretinere zilnica pe fiecare autoturism, pe luna si cumulat pe an;
8. Urmareste folosirea rationala spatiilor din garajul Consiliului Judetean privind parcarea autoturismelor proprii precum si a celorlalte autoturisme care au drept de parcare in incinta garajului;
9. Intocmeste necesarul de carburanti, lubrefianti, rechizite si alte materiale necesare bunei desfasurari a activitatii aparatului propriu al Consiliului Judetean si asigura aprovizionarea lor cu respectarea legislatiei in vigoare privind achizitiile;
10. Asigura inzestrarea Inspectoratului Judetean de Protectie Civila Mures cu materialele necesare desfasurarii activitatii in bune conditii, inmagazinarea si paza acestora;
11. Asigura multiplicarea materialelor provenite din activitatea aparatului propriu al Consiliului judetean, tiparirea Monitorului Oficial al judetului, tiparirea unor formulare tipizate de stare civila, autorizatii de urbanism si asigura valorificarea acestora prin vânzare la consiliile locale;
12. Asigura functionarea centralei termice si a centralei telefonice cu personal calificat si atestat in domeniile respective;
13. Stabileste masuri pentru imbunatatirea conditiilor de munca si a normelor de protectia muncii pentru personalul din subordine;
14. Asigura aplicarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor si face propuneri pentru aprovizionarea cu materiale specifice acestei activitati;
15. Asigura paza generala a imobilelor si bunurilor aflate in administrarea Consiliului Judetean, asigura accesul si circulatia persoanelor in sediul acestuia;
16. Raspunde de depozitarea si conservarea bunurilor de inventar aflate in gestiune;
17. Asigura conditiile necesare desfasurarii sedintelor Consiliului Judetean, Delegatiei Permanente, comisiilor de specialitate, sedintelor cu reprezentantii primariilor si consiliilor locale, precum si cu ocazia organizarii unor simpozioane, consfatuiri si intâlniri la nivel interjudetean si national;
18. Intocmeste si inainteaza pentru promovare, note, referate, constatari, proiecte de dispozitii si proiecte de hotarâri;
19. Intocmeste si inainteaza spre aprobare documentele necesare privind asigurarea desfasurarii in bune conditii a unor actiuni de protocol, depuneri de coroane, precum si alte actiuni de reprezentare a Consiliului Judetean;
20. Participa la organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru achizitia de bunuri si servicii precum si a lucrarilor de reparatii si participa la efectuarea receptiilor;
21. Participa la intocmirea si fundamentarea bugetului pe programe a Consiliului Judetean;
22. Asigura asistenta tehnica de specialitate consiliilor locale in privinta intocmirii documentelor referitoare la utilizarea parcului auto si achizitia de bunuri si servicii;
23. Indeplineste si alte atributii stabilite prin hotarâri ale Consiliului Judetean si dispozitii ale presedintelui Consiliului Judetean.

SERVICIUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Art.29 Serviciul asigura coordonarea la nivel judetean a activitatilor de urbanism si amenajarea teritoriului. Este in directa coordonare a arhitectului sef al judetului.
Potrivit atributiilor ce ii revin, conlucreaza cu institutiile de interes national, judetean si local, cu agentii economici si cu celelalte directii si compartimente din aparatul propriu al Consiliului Judetean.
Art.30 Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului isi realizeaza atributiile prin urmatoarele compartimente :
A. Serviciul avizare, autorizare, control
B Compartimentul urbanism si amenajarea teritoriului

SERVICIUL AVIZARE, AUTORIZARE, CONTROL

Art.31 Principalele atributii ale Serviciului Avizare, Autorizare, Control sunt:
1. Analizeaza cererile pentru eliberarea certificatelor de urbanism, in corelare cu planurile urbanistice generale si redacteaza certificatele de urbanism pentru lucrarile din competenta de aprobarea a Consiliului Judetean si de aprobare a primariilor locale, care nu au structuri de specialitate infiintate, conform Legii nr.50/1991; modificata si completata cu Legea nr.453/2001;
2. Asigura secretariatul Comisiei de Acorduri Unice (C.A.U);
3. Verifica, analizeaza si prezinta Comisiei de Acorduri Unice, documentatiile tehnice in faza PAC (Proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire) sau PAD (Proiect pentru autorizarea executarii lucrarilor de desfiintare; redacteaza Acordurile Unice ale C.A.U;
4. Redacteaza autorizatiile de construire sau de desfiintare din competenta de aprobare a Consiliului Judetean si de aprobare a Primariilor locale, care nu au structuri de specialitate infiintate conform Legii nr.50/1991 republicata; modificata si completata cu Legea nr.453/2001;
5. Prezinta si sustine documentatiile aferente certificatelor de urbanism si autorizatiilor, in vederea aprobarii semnarii si eliberarii acestora ;
6. Stabileste taxele pentru avize, certificate de urbanism si autorizatii de construire sau desfiintare conform OG nr.36/2002;
7. Efectueaza regularizarea taxelor platite pentru eliberarea autorizatiilor de construire;
8. Opereaza inregistrarea certificatelor de urbanism si a autorizatiilor de construire sau de desfiintare, in banca de date informatizata privind monitorizarea acestor acte; transfera datele cumulate din banca de date specifica, in banca de date informatizata a Consiliului Judetean;
9. Opereaza inregistrarea regularizarii taxelor de autorizare, in banca de date informatizata, privind monitorizarea acestora; transfera datele cumulate din banca de date specifica, in banca de date informatizata a Consiliului Judetean;
10. Intocmeste si prezinta note informative, situatii si rapoarte privind activitatea desfasurata in cadrul serviciului;
11. Colaboreaza cu compartimentul juridic in clarificarea sau solutionarea unor situatii legate de respectarea legalitatii, privind eliberarea certificatelor si autorizatiilor;
12. Efectueaza corespondenta cu institutiile si persoanele fizice si juridice, necesara completarii sau clarificarii documentatiilor prezentate pentru avizare sau autorizare;
13. Asigura, la cerere, consultanta si sprijin primariilor locale, in acest domeniu de activitate;
14. Verifica in limita competentelor situatiile si cazurile continute in sesizarile si reclamatiile adresate de catre persoanele fizice si juridice, intocmeste si prezinta note informative si redacteaza scrisorile de raspuns;
15. Efectueaza controlul disciplinei in constructii, constata contraventiile si incheie procesele verbale pentru lucrarile din competenta de autorizare a Consiliului Judetean si de aprobare a Primarilor locale, care nu au structuri de specialitate infiintate, potrivit Legii nr.50/1991 republicata; modificata si completata cu Legea nr.453/2001;
16. Participa si la alte actiuni comune de control, cu alte institutii, agenti economici sau regii abilitate prin lege;
17. Controleaza si indruma activitatea primariilor privind organizarea si desfasurarea activitatii in domeniul disciplinei in constructii, in teritoriile proprii si la lucrarile pentru care autorizatiile de construire sau desfiintare au fost eliberate de catre primarii;
18. Controleaza si indruma activitatea primariilor privind respectarea implementarii in teritoriile si localitatile proprii a documentelor si documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului (legislatie, acte normative, P.U.G-uri, P.U.Z-uri, P.U.D-uri si P.A.T.C.-uri);
19. Opereaza inregistrarea datelor privind situatia realizarii constructiilor si investitiilor in banca de date informatizata si transmite trimestrial catre M.T.T.C. situatia centralizata din teritoriul judetului; transfera datele cumulate din banca de date specifica, in banca de date informatizata a Consiliului Judetean;
20. Colaboreaza cu Inspectia Judeteana in Constructii la solicitarea acestei institutii;
21. Efectueaza arhivarea anuala a actelor si documentelor operate in cadrul serviciului.

COMPARTIMENTUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

Art.32 Compartimentul Urbanism si Amenajarea Teritoriului are urmatoarele atributii:
1. Coordoneaza activitatea de elaborare, avizare si aprobare a planurilor de amenajare a teritoriului judetului si a celor interjudetene ;
2. Coordoneaza activitatea de elaborare, avizare si aprobare a planurilor urbanistice generale, zonale si de detaliu aferente localitatilor judetului ;
3. Asigura indrumare si la cerere asistenta tehnica de specialitate in domeniul urbanismului si a amenajarii teritoriului, consiliilor locale, la amplasarea si executarea lucrarilor de interes local ;
4. Analizeaza si propune spre aprobarea Consiliului judetean, studiile privind amenajarea teritoriului, organizarea retelei de localitati, a zonelor protejate construite si naturale, si a zonelor turistice ale judetului ;
5. Colaboreaza cu celelalte compartimente, institutii si agenti economici interesati, in vederea realizarii programelor si a prognozelor de dezvoltare economico-sociala a judetului si cuprinderea acestora in planurile urbanistice specifice;
6. Prelucreaza documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate, introduce si intretine datele specifice in banca de date informatizata de urbanism si amenajarea teritoriului; transfera datele cumulate din banca de date specifica, in banca de date informatizata a Consiliului Judetean;
7. Gestioneaza si intretine banca de date informatizata privind baza topografica a judetului; transfera datele cumulate din banca de date specifica, in banca de date informatizata a Consiliului Judetean;
8. Prelucreaza informatizat masuratorile topografice realizate cu aparatura electronica din dotare si redacteaza planurile topografice digitale; transfera datele cumulate din banca de date specifica, in banca de date informatizata a Consiliului Judetean;
9. Culege, prelucreaza, introduce si intretine datele specifice in banca de date informatizata, privind monumentele, siturile istorice si de arhitectura si a rezervatiilor naturale; transfera datele cumulate din banca de date specifica, in banca de date informatizata a Consiliului Judetean;
10. Colaboreaza cu celelalte compartimente de specialitate din aparatul propriu, la realizarea si intretinerea Bancii de date a Consiliului Judetean;
11. Verifica in teren modul de respectare a prevederilor din documentatiile de urbanism avizate si aprobate, intocmeste note de control ;
12. Colaboreaza cu OJCGC si alte organizatii in vederea asigurarii planurilor cadastrale pentru toate localitatile judetului ;
13. Verifica si avizeaza lucrarile elaborate in baza HG nr.834/1991 privind stabilirea si evaluarea terenurilor detinute de societati comerciale cu capital de stat ;
14. Acorda la cerere, indrumare si sprijin pentru intocmirea caietelor de sarcini, organizarea si desfasurarea licitatiilor privind elaborarea/actualizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului ;
15. Propune spre aprobare Consiliului Judetean lucrarile pentru protectia monumentelor si siturilor istorice si a rezervatiilor naturale ;
16. Analizeaza si face propuneri in colaborare cu factorii interesati pentru punerea in valoare a monumentelor de arhitectura si a rezervatiilor naturale ;
17. Colaboreaza cu Agentia pentru protectia mediului Mures, la intocmirea si urmarirea aplicarii masurilor de protectie a mediului in localitati si in teritoriu ;
18. Analizeaza propunerile facute de municipii, orase si comune in vederea elaborarii masurilor, sau documentatiilor privind refacerea sau protectia mediului;
19. Intocmeste note informative urmare a controalelor privind protectia mediului si sinteze ale simpozioanelor, seminariilor si conferintelor din acest domeniu;
20. Asigura secretariatul Comisiei tehnice judetene pentru avizarea documentatiilor de urbanism si amenajarea teritoriului ;
21. Analizeaza, avizeaza, redacteaza si elibereaza avizele comisiei tehnice judetene, in baza documentatiilor prezentate acestei comisii ;
22. Asigura Secretariatul comisiilor pentru efectuarea cercetarii prealabile in vederea declararii utilitatii publice pentru lucrari de interes judetean sau local conform HGR nr.583/1994 si a Legii nr.33/1994 ;
23. Indruma si sprijina consiliile locale in aplicarea corecta a legislatiei in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului ;
24. La cererea Consiliilor locale asigura indrumare si sprijin privind operatiuni la Cartea Funciara;
25. La cererea Consiliilor locale asigura sprijin pentru efectuarea de masuratori topografice (lucrari mici);
26. Efectueaza arhivarea anuala a documentelor si documentatiilor operate in cadrul compartimentului.

DIRECTIA TEHNICÃ DRUMURI, PODURI JUDETENE SI INVESTITII

Art.33 D.T.D.P.J.I. este compartimentul de specialitate al aparatului propriu al Consiliului Judetean, prin care se asigura coordonarea, conducerea, urmarirea si receptionarea lucrarilor de proiectare, construire, reparare, intretinere, exploatare si administrare a drumurilor judetene, a semnalizarii rutiere, a plantatiilor din zona, precum si a lucrarilor de arta, anexe ale drumurilor din administrare, in scopul mentinerii unei viabilitati corespunzatoare si asigurarii exploatarii rationale a retelei rutiere in conditii de siguranta a circulatiei.
In atributiile ce-i revin, conlucreaza cu institutii si agenti economici de interes judetean si local, cu consiliile locale si celelalte directii din aparatul propriu.
Art.34 Directia Tehnica Drumuri, Poduri Judetene si Investitii isi realizeaza atributiile prin urmatoarele compartimente:
A. Serviciul urmarirea, administrarea lucrarilor de drumuri si poduri
B. Compartimentul baza de date si asigurarea calitatii lucrarilor
C. Serviciul Investitii

SERVICIUL URMÃRIREA, ADMINISTRAREA LUCRÃRILOR DE DRUMURI SI PODURI

Art.35 Principalele atributii ale Serviciului Urmarirea, Administrarea Lucrarilor de Drumuri si Poduri sunt:
1. Efectueaza reviziile drumurilor, podurilor, anexelor acestora in conformitate cu instructiunile in vigoare;
2. Intocmeste si completeaza la zi cartea tehnica a drumului, cartea podului, cartea semnalizarii si cartea plantatiei;
3. Urmareste efectuarea recensamântului circulatiei si centralizeaza datele rezultate, pe care le transmite Administratiei Nationale a Drumurilor;
4. In baza reviziilor efectuate, propune lucrari de intretinere si reparatii ce trebuie executate pe categorii de prioritate;
5. Intocmeste documentatii de intretinere a drumurilor, podurilor;
6. Urmareste si verifica aplicarea proiectului de executie in conditii tehnice de calitate;
7. Asigura activitatea de dirigentie pe lucrari;
8. Pregateste receptia lucrarilor din punct de vedere al documentatiei si al stadiului fizic;
9. Intocmeste planurile anuale si de perspectiva in vederea realizarii lucrarilor de administrare, intretinere, reparatii, modernizari, investitii si de dezvoltare a retelei rutiere;
10. Urmareste realizarea lucrarilor de calitate in conformitate cu documentatiile si actele normative in vigoare, organizeaza si participa la receptiile de lucrari;
11. Urmareste respectarea prevederilor legale cu privire la calitatea lucrarilor executate pe reteaua de drumuri a judetului, a obligatiilor beneficiarilor care executa lucrari in zona drumurilor locale si a delimitarilor de terenuri si constructii de pe zona de protectie, cu privire la asigurarea integritatii si protectiei drumurilor si a lucrarilor de arta aferente;
12. Intocmeste programe anuale si de perspectiva a lucrarilor de reparatii curente si capitale, la intretineri de drumuri si poduri, lucrari la Fondul Special (transfer de la bugetul de stat), la lucrari de investitii si la programul de pietruire a drumurilor comunale;
13. Intocmeste notele de fundamentare privind necesitatea si oportunitatea lucrarilor de investitii si aprobarile prevazute de actele normative in vigoare;
14. Asigura transmiterea programelor la organele ierarhice superioare;
15. Urmareste si verifica in teren situatiile de lucrari si cantitatile fizice raportate de executant;
16. Urmareste pe faze, executia lucrarilor de catre constructor, respectarea clauzelor din contractele in curs de derulare;
17. Verifica si intocmeste impreuna cu executantul actele primare privind realizarea programelor prin predarea amplasamentului, intocmirea proceselor verbale la lucrarile ascunse, cât si prelevarea de probe, necesare cartii tehnice a obiectivelor;
18. Participa impreuna cu reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii si constructorul, la toate fazele determinante prevazute de proiectant;
19. Adapteaza si reactualizeaza documentatiile economice in functie de coeficientul de inflatie la zi (STATISTIC);
20. Efectueaza incheierea de procese verbale de negociere a manoperei devizelor pentru lucrarile aflate in executie;
21. Face propuneri pentru programarea receptiilor provizorii si definitive la obiectivele de investitii, reparatii si la Fondul de pietruire drumuri comunale;
22. Participa la receptia lucrarilor pe faze determinante, impreuna cu proiectantul, constructorul si organele I.S.C.
23. Participa la predarea si receptia lucrarilor de catre executant, intocmind procese verbale de receptie;
24. Urmareste si realizeaza orice alte sarcini sau dispozitii primite din partea conducerii;
25. Gestioneaza patrimoniul de drumuri si poduri;
26. Cadastru rutier;
27. Coordoneaza intocmirea programului de lucrari annual, trimestrial, lunar, dupa necesitatile retelei;
28. Efectueaza revizii si controale a starii tehnice a drumurilor;
29. Efectueaza revizii si controale a starii tehnice a podurilor;
30. Efectueaza revizii periodice speciale si expertize tehnice;
31. Verifica cantoanele de drumuri;
32. Organizeaza activitatea de receptie a lucrarilor;
33. Urmareste modul de respectare a legislatiei in domeniul retelei rutiere, de catre persoanele juridice si fizice conform O.G.nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor si stabileste masuri de sanctionare conform G.H.nr.36/1996;
34. Organizeaza si asigura functionarea comisiei tehnico-economice;
35. Coordoneaza activitatea de exploatare a drumurilor si podurilor;
36. Inventariaza anual mijloacele fixe din dotare;
37. Urmareste si realizeaza orice alte sarcini sau dispozitii primite din partea conducerii;
38. Asigura indrumare si la cerere asistenta tehnica de specialitate in domeniul drumurilor si podurilor, consiliilor locale, la amplasarea si executarea lucrarilor de interes local;
39. Avizeaza amplasarea si executarea unor lucrari de constructii si instalatii in zona drumurilor;
40. Elibereaza autorizatii pentru transporturi agabaritice pe drumuri judetene;
41. Asigura valorificarea eficienta a plantatiilor de pe zona drumurilor de administrare;
42. Urmareste obtinerea de acorduri si avize necesare elaborarii proiectelor;
43. Elaboreaza comenzi pentru studiile de teren necesare intocmirii proiectelor;
44. Asigura asistenta tehnica pe timpul executiei lucrarilor;
45. Rezolva reclamatiile si sesizarile venite de la primarii si cetateni, legate de domeniul de activitate;
46. Efectueaza controale la lucrarile de constructii si instalatii in zona drumurilor pentru care se elibereaza autorizatii;
47. Coordoneaza si urmareste derularea programelor de alimentare cu apa, cele cu fonduri conform H.G.R.nr.577/1997;
48. Asigura asistenta tehnica in desfasurarea activitatii Comisiei judetene de aparare impotriva dezastrelor si calamitatilor naturale;
49. Efectueaza arhivarea anuala a actelor si documentatiilor in cadrul serviciului.

COMPARTIMENTUL BAZA DE DATE SI ASIGURAREA CALITÃTII LUCRÃRILOR

Art.36 Principalele atributii ale Compartimentului Baza de Date si Asigurarea Calitatii Lucrarilor sunt:
1. Asigura indeplinirea sarcinilor din domeniul proiectarii, elaborând documentatii tehnico-economice (valori mici - 1000 mil.lei) la urmatoarele faze de proiectare:
- studiu de prefezabilitate;
- studiu de fezabilitate;
- proiecte tehnice;
- detalii de executie;
2. Executa proiecte pentru urmatoarele lucrari:
- intretinere drumuri si poduri
- reparatii, consolidari, reabilitari, modernizari, extinderi si reconstruiri de drumuri si poduri;
- lucrari de siguranta circulatiei
- proiecte de organizare a lucrarilor la fazele I si II
- proiecte tehnologice pentru lucrari de poduri si podete
3. Organizeaza si coordoneaza activitatea comandamentului de dezapezire si intervine in caz de calamitati;
4. Organizeaza licitatii pentru incredintarea de lucrari de drumuri si poduri;
5. Asigura programul, licitarea lucrarilor;
6. Tine evidenta programelor de lucrari aprobate;
7. Elaboreaza aplicatii SOFT pentru lucrari de proiectare;
8. Culege, stocheaza si prelucreaza datele specifice pentru banca de date de drumuri;
9. Intocmeste si reactualizeaza baza de date privind patrimoniul de drumuri si lucrari de arta;
10. Asigura pentru proiectare crearea conditiilor de respectare a normelor de protectie si igiena a muncii in vederea prevenirii accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale si a normelor PSI;
11. Face propuneri pentru imbunatatirea sau elaborarea de instructiuni, norme metodologice, standarde si normative privind activitatea de proiectare;
12. Elaboreaza si urmareste indeplinirea planului de informatizare a serviciilor din cadrul directiei;
13. Coordoneaza activitatea de control tehnic de calitate a tuturor lucrarilor;
14. Verifica calitatea lucrarilor si ia masuri de oprire a lucrarilor in cazul realizarii de lucrari necorespunzatoare, aducând la cunostinta conducerii unitatii;
15. Controleaza respectarea tehnologiilor de fabricatie in executia lucrarilor;
16. Urmareste ca punerea in functiune si receptia lucrarilor sa se faca cu conditia respectarii calitatii prescrise lucrarilor si existenta documentatiilor de atestare a calitatii lucrarilor, conform legislatiei in vigoare;
17. Sesizeaza organele I.S.C. in cazul producerii unor accidente tehnice sau respingerii receptiei lucrarilor datorita unor defecte de calitate;
18. Elaboreaza studii si prognoze pentru dezvoltarea si sistematizarea retelei de drumuri;
19. Elaboreaza proiectele de contract pentru lucrari si urmareste indeplinirea acestora;
20. Asigura pregatirea documentatiei necesare licitatiilor pentru proiectarea si executia lucrarilor cu terti, caietele de sarcini pentru licitatii;
21. Organizeaza licitatiile pentru lucrarile de proiectare si executie cu terti;
22. Urmareste derularea contractelor, pregateste si intocmeste actele aditionale la contracte;
23. Intocmeste si propune spre aprobare programele anuale de masuri in cazul producerii fenomenelor meteorologice periculoase (inundatii, inzapeziri);
24. Intocmeste si supune conducerii unitatii tema de proiectare pentru lucrarile necesare a se executa;
25. Cunoasterea in orice moment a modului de modificare a ITE prevazuti in program, precum si modul cum se gospodaresc fondurile materiale si banesti puse la dispozitie;
26. Asigura desfasurarea ritmica a operatiunilor de decontare;
27. Asigura intocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate;
28. Organizeaza inventarierea anuala a patrimoniului;
29. Participa anual sau ori de câte ori este nevoie la operatiunile de declasare a drumurilor din patrimoniu;
30. Urmareste asigurarea fondurilor si decontarea in termenul legal al lucrarilor contractate;
31. Efectueaza arhivarea anuala a actelor si documentelor in cadrul serviciului

SERVICIUL INVESTITII

Art.37 Activitatea Serviciului Investitii se desfasoara in conformitate cu actele normative care reglementeaza atributiile specifice, dupa cum urmeaza:
1. Indruma si sprijina activitatea de elaborare a studiilor de fezabilitate pentru investitii noi si a activitatii de licitare a proiectarii;
2. Coordoneaza si programeaza avizarea studiilor de fezabilitate in Consiliul tehnico-economic al Consiliului Judetean si intocmeste dispozitiile de insusire a indicatorilor tehnico-economici;
3. Asigura la cerere, sprijin pentru promovarea studiilor de fezabilitate;
4. Prezinta propuneri pentru cuprinderea lucrarilor noi in programele de investitii anuale, in baza studiilor de fezabilitate avizate;
5. Urmareste derularea lucrarilor proprii (executie, calitate si receptie) si asigura sprijin, la cerere, in acest domeniu;
6. Efectueaza, la cerere, evaluari de imobile si constructii;
7. Efectueaza, la cerere, calculul pentru stabilirea taxei minime de concesionare a terenurilor;
8. Acorda sprijin si participa la pregatirea documentatiilor si organizarea licitatiilor pentru concesionarea terenurilor; participa in comisiile de licitatie;
9. Asigura secretariatul Consiliului tehnico-economic;
10. Elaboreaza avizele Consiliului tehnico-economic;
11. Participa in comisia de specialitate privind aplicarea Legii nr.112/1995;
12. Intocmeste si prezinta note si informari cu privire la derularea investitiilor;
13. Analizeaza impreuna cu consiliile locale, serviciile publice subordonate, propunerile de investitii, oportunitatea si respectarea prevederilor legale si face propuneri pentru nominalizarea acestora, cu incadrarea in nivelele aprobate pentru investitii si le supune aprobarii;
14. Coordoneaza si urmareste derularea programelor de investitii pentru lucrari de alimentare cu apa, canalizare si introducerea gazului;
15. Coordoneaza si urmareste programul de constructii de locuinte in baza Ordonantei nr.19/1994 si a Legii locuintei nr.114/1994, republicata in 1997, analizeaza propunerile primariilor pentru cereri de locuinte si le supune aprobarii;
16. Asigura asistenta tehnica in desfasurarea activitatii Comisiei judetene de aparare impotriva dezastrelor naturale;
17. Rezolva reclamatiile si sesizarile venite de la primarii si cetateni legate de domeniul de activitate;
18. Impreuna cu ordonatorii tertiari si serviciile publice fara personalitate juridica, face nominalizarea dotarilor, cu incadrarea in bugetul aprobat, precum si reactualizarile necesare si le supun aprobarii;
19. Acorda sprijin la cerere, pentru elaborarea documentatiilor de licitatie si organizarea licitatiilor pentru adjudecarea executiei lucrarilor noi, participa in comisiile de licitatie;
20. Definitiveaza din punct de vedere tehnic, contractele de executie la lucrarile de investitii proprii si asigura sprijin, la cerere, in acest domeniu;
21. Urmareste realizarea programului de electrificare rurala a judetului;
22. La cerere, acorda asistenta tehnica in domeniul energiei electrice si gazului metan.

SERVICIUL RESURSE UMANE SI CONSILIERI PRESEDINTE

Art.38 Serviciul Resurse Umane si Consilieri Presedinte este structura de specialitate a aparatului propriu al Consiliului Judetean, subordonata presedintelui prin care se asigura gestionarea resurselor umane, punerea in aplicare a strategiei Guvernului privind managementul functiei publice si al functionarilor publici.
Art.39 Serviciul Resurse Umane si Consilieri Presedinte indeplineste urmatoarele atributii:
1. Aplica actele normative privind salarizarea unitara a functionarilor publici si a personalului contractual pentru aparatul propriu si institutii subordonate;
2. Aplica planul de ocupare a functiilor publice elaborat de catre Agentia Nationala a Functionarilor Publici, in concordanta cu nevoile institutiei;
3. Fundamenteaza si elaboreaza organigrama si statul de functii al institutiei, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;
4. Comunica conducatorilor de compartimente din institutie pâna la 31 decembrie a fiecarui an, criteriile de performanta stabilite de A.N.F.P. pe baza carora se face evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici;
5. Coordoneaza actiunea de evaluare anuala a performantelor profesionale ale functionarilor publici si a personalului contractual, in raport cu obiectivele realizate, monitorizând procesul de evaluare;
6. Elaboreaza programul privind pregatirea profesionala a functionarilor publici cu functii de conducere in colaborare cu Institutul National de Administratie si pentru ceilalti functionari cu Centrul Regional de Formare Continua si urmareste implementarea acestor programe;
7. Intocmeste, completeaza si tine evidenta dosarelor personale pentru functionarii publici, dosarelor personale pentru personalul contractual precum si pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica alese si ale conducatorilor institutiilor subordonate;
8. Administreaza baza de date cuprinzând evidenta functiilor publice si datele personale ale functionarilor publici si colaboreaza cu Agentia Nationala a Functionarilor Publici in realizarea acestor atributii;
9. Elaboreaza programul de instruire, perfectionare si certificare in informatica la standarde europene (ECDL) a functionarilor publici si personalului din institutiile subordonate, impreuna cu Compartimentul pentru Informatizarea Administratiei Publice;
10. Elaboreaza regulamentul de organizare si functionare al aparatului propriu in colaborare cu directorii executivi ai directiilor de specialitate si responsabilii compartimentelor de specialitate;
11. Fundamenteaza necesarul de credite bugetare pentru cheltuielile de personal din aparatul propriu si unitatile subordonate impreuna cu Serviciul Buget-Finante anual si cu ocazia rectificarilor de buget;
12. Urmareste actualizarea fiselor posturilor din aparatul propriu cu atributii si responsabilitati noi, desprinse din actele normative in vigoare;
13. Intocmeste documentatia in vederea constituirii fondului de premiere potrivit legii precum si aprobarii premiilor individuale si a premiilor anuale;
14. Intocmeste anual lista de avansare in grade si trepte profesionale, conducând lucrarile de avansare, urmareste avansarea debutantilor tinând legatura cu responsabilii de compartimente care au debutanti in structura si cu indrumatorii acestora;
15. Stabileste incadrarea, echivalarea si reâncadrarea functiilor si functionarilor publici potrivit legislatiei in domeniu;
16. Organizeaza atestarea pe functii publice de conducere;
17. Organizeaza si asigura procedurile legate de depunerea juramântului de catre functionarii publici;
18. Asigura programarea si reprogramarea anuala a concediilor de odihna si urmareste efectuarea acestora in cursul anului, tine evidenta concediilor suplimentare si a concediilor de studii pentru angajatii autoritatii;
19. Tine evidenta concediilor fara salariu, a absentelor nemotivate si a sanctiunilor in vederea completarii in carnetul de munca si in registrul de evidenta al salariatilor;
20. Are in evidenta carnetele de munca ale salariatilor, drepturile salariale si completeaza toate modificarile in aceste documente si in registrul general de evidenta al salariatilor;
21. Completeaza dosarul de pensionare al salariatilor si urmareste depunerea lor in vederea stabilirii drepturilor de pensie in termenele legale;
22. Elibereaza adeverinte privind drepturile salariale si vechimea in munca pentru fostii salariati ai institutiei care depun dosarele de pensionare in vederea stabilirii drepturilor de pensie;
23. Organizeaza concursuri pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu si a posturilor de directori ai institutiilor subordonate indeplinind toate formalitatile si respectarea legislatiei in domeniu;
24. Pregateste documentele pentru angajare, transfer, redistribuire, incetare si suspendare a raporturilor de serviciu, desfacere a contrac tului de munca si le supune aprobarii ordonatorului de credite;
25. Conduce baza de date privind evidenta personalului cu obligatii militare si mobilizare la locul de munca in registrul cu caracter secret si pe fisele de evidenta, comunica Centrului Militar Judetean modificarile survenite, când este cazul;
26. Asigura pastrarea in conditii de securitate a acestor documente si a secretului de serviciu;
27. Analizeaza si supune spre aprobare documentatiile privind acordarea unor sporuri pentru conditii deosebite, atât pentru salariatii din aparatul propriu cât si pentru institutiile subordonate;
28. Face rapoarte si informari din domeniul sau de activitate din proprie initiativa sau la solicitarea presedintelui Consiliului Judetean;
29. Face rapoarte statistice din domeniu si le prezinta la termenele stabilite;
30. Face expuneri de motive si proiecte de hotarâri privind domeniul sau de activitate atât pentru aparatul propriu cât si pentru institutiile si serviciile subordonate autoritatii;
31. Coordoneaza activitatea consiliilor locale in vederea aplicarii unitare a actelor normative privind salarizarea;
32. Acorda asistenta tehnica la solicitarea consiliilor locale in vederea aplicarii legislatiei in domeniul salarizarii, elaborarii statelor de functii, organizarii concursurilor, angajarii personalului, transferul, redistribuirea, avansarea si incetarea raporturilor de serviciu pentru functionarii publici si personalul contractual;
33. Impreuna cu primariile face programul anual de pregatire si perfectionare profesionala ce se va derula prin I.N.A. si Centrul Regional de Pregatire Profesionala;
34. Conduce si centralizeaza baza de date privind evidenta functiilor publice si datele personale ale functionarilor publici de la auroritatile locale si o transmite anual Agentiei Nationale a Functionarilor Publici;
35. Sustine activitatea comisiei de disciplina si a comisiei paritare in solutionarea cazurilor si pune la dispozitia presedintilor celor doua comisii toate documentele solicitate;
36. Impreuna cu Compartimentul de Informatizare a Administratiei Publice identifica situatia utilizarii instrumentelor tehnologiei informationale de catre functionarii din primarii si propune programe de instruire model ECDL (Licenta Europeana de Operare pe Computer);
37. Elibereaza la cerere, adeverinate de serviciu pentru salariatii Consiliului Judetean, adeverinte privind calitatea de consilier judetean si alte tipuri de adeverinte privind calitatea de salariat;
38. Asigura intocmirea si eliberarea legitimatiilor de serviciu pentru personalul din aparatul propriu, a legitimatiilor de control, a legitimatiilor pentru consilierii judetenei si pentru membri comisiei A.T.O.P:
39. Asigura arhivarea documentelor din domeniu sau de activitate conform actelor normative in vigoare;
40. Da relatii in legatura cu activitatea sa organelor de control din unitate;
41. Participa la controalele tematice pe probleme de specialitate la institutiile, regiile autonome cu specific deosebit, societatile comerciale din subordinea Consiliului Judetean;
42. Prezinta informari din domeniul sau de activitate in Delegatia Permanenta a Consiliului Judetean si in comisiile de specialitate;
43. Participa la sedintele ordinare sau extraordinare ale Consiliului Judetean si ale comisiilor de specialitate când se dezbat proiecte de hotarâri motivate si fundamentate de catre specialistii din cadrul serviciului;
44. Verifica scrisorile si sesizarile repartizate si le rezolva in termen;
45. Executa si alte lucrari de specialitate incredintate de catre conducerea Consiliului Judetean;
46. Colaboreaza si serviciile din cadrul directiilor de specialitate, cu compartimentele Consiliului Judetean, cu toate unitatile din subordine si cu consiliile locale in vederea elaborarii unor lucrari;
47. Prezinta presedintelui propuneri de rezolvare a cererilor si sesizarilor adresate acestuia;
48. Urmareste executarea dispozitiilor cu caracter normativ sau individual emise de presedinte, precum si indeplinirea masurilor dispuse de catre acesta;
49. Desfasoara la solicitarea presedintelui actiuni tematice de control privind activitatea serviciilor de specialitate din aparatul propriu si institutiile subordonate, face rapoarte scrise si informari, pe care le prezinta presedintelui;
50. Acorda sprijin, consultanta si asistenta juridica pentru autoritatile administratiei publice locale constituite la nivelul comunelor din judet, la solicitarea acestora, asigurând in acelasi timp reprezentarea lor in fata instantelor judecatoresti, in baza delegarii date de presedinte;
51. Asigura relatia cu mass media, promovând o imagine reala si corecta a activitatii institutiei si a presedintelui;
52. Urmareste prevederile legale privind liberul acces la informatiile de interes public;
53. Participa, la solicitarea presedintelui, la actiuni ale institutiilor de cultura , asistenta sociala, educativ - stiintifice, sportive, reprezentând institutia;
54. Colaboreaza la intocmirea unor proiecte de Hotarâri ale Guvernului si Consiliului Judetean;
55. Pot participa la sedintele comisiilor de specialitate, daca sunt invitati;
56. Indeplineste alte sarcini incredintate de presedintele Consiliului Judetean;
57. Actioneaza ca imputernicit al presedintelui Consiliului Judetean, in relatiile cu consiliile locale, primariile din judet si alte organe si organizatii locale si centrale in domeniile specifice administratiei publice.

COMPARTIMENTUL DE AUDIT INTERN

Art. 40 Activitatea de audit public intern din cadrul Consiliului Judetean Mures se exercita prin intermediul Compartimentului de Audit Intern, asupra tuturor activitatilor desfasurate in cadrul entitatii publice, inclusiv asupra activitatilor entitatilor subordonate care nu au infiintat un asemenea compartiment, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public.
Compartimentul de audit intern desfasoara o activitate functional independenta si obiectiva, care da asigurari si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionând activitatile Consiliului Judetean si a unitatilor subordonate, ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele printr-o abordare sistematica si metodica, care evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare.
Art.41 Atributiile Compartimentului de Audit Intern sunt :
1. Elaboreaza norme metodologice specifice entitatii publice in care isi desfasoara activitatea, cu avizul UCAAPI;
2. Elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern;
3. Efectueaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate. Compartimentul de Audit Intern este obligat sa auditeze, cel putin o data la 3 ani, fara a se limita numai la acestea, urmatoarele activitati si operatiuni:
- angajamentele bugetare si legale din care deriva direct sau indirect obligatii de plata, inclusiv din fondurile comunitare;
- platile din fonduri publice, inclusiv din fonduri de la Comunitatea Europeana;
- vânzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;
- concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale;
- constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
- alocarea creditelor bugetare;
- sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;
- sistemul de luare a deciziilor;
- sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;
- sistemele informatice.
4. Informeaza Uniunea Centrala de Armonizare a Auditului Public Intern reprezentanti in teritoriu prin Directia Generala a Finantelor Publice Mures, despre recomandarile neinsusite de catre conducatorul entitatii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;
5. Raporteaza periodic asupra constatarilor, concluziilor si recomandarilor rezultate din activitatile sale de audit;
6. Elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;
7. In cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate;
8. Indeplineste orice alte atributii din domeniul de activitate incredintate de presedintele Consiliului Judetean.
Art.42 Compartimentul de Audit Intern auditeaza actiunile si activitatile desfasurate atât in cadrul aparatului propriu al Consiliului Judetean cât si la urmatoarele institutii subordonate: Muzeul Judetean Mures, Biblioteca Judeteana Mures, Filarmonica de Stat Mures, Ansamblul Artistic Muresul, Teatrul pentru copii si tineret ARIEL,Teatrul National Tg.Mures, Centrul ptr.Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Mures, Scoala de Arta si Meserii Tg.Mures, Redactia Revistei VATRA, Redactia Revistei LATO, Administratia Palatului Culturii Tg.Mures, Centrul Militar Judetean Mures, Inspectoratul pentru Protectia Civila Mures, Directia Judeteana de Asistenta Sociala Mures, Scoala Speciala nr.1 Tg.Mures, Scoala Speciala nr.2 Tg.Mures, Scoala profesionala spec.nr.6 Apalina-Reghin.
Pentru agentii economici, respectiv S.C. SURM S.A., R.A. Aeroportul Tg.Mures si S.C. Drumuri si Poduri Mures S.A., auditul se efectueaza numai in ceea ce priveste gestionarea fondurilor publice alocate de la buget prin intermediul Consiliului Judetean si/sau administrarea patrimoniului public.


CAPITOLUL III
DISPOZITII FINALE

Art. 43 Toti salariatii din aparatul propriu al Consiliului Judetean Mures sunt obligati sa cunoasca, sa respecte si sa aplice prevederile prezentului regulament. In acest scop, Serviciul Resurse Umane si Consilieri Presedinte va asigura transmiterea regulamentului directiilor din cadrul aparatului propriu iar sefii serviciilor il vor aduce la cunostinta salariatilor din compartimentele pe care le conduc.
Art.44 Neindeplinirea in conditii corespunzatoare si la termenele stabilite a obligatiilor prevazute in prezentul regulament de catre salariati, se sanctionati dupa caz, disciplinar, administrativ, material sau penal.
Art.45 Prezentul regulament va fi completat ori de câte ori apar modificari in prevederile legale in baza carora a fost elaborat, inclusiv in cazul in care se modifica organigrama.