Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > regulamente > organizare si functionare
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Prefectura
 e-guvernare
        
REGULAMENT
de organizare si functionare al Consiliului Judetean Mures


CAPITOLUL I.
DISPOZITII GENERALE

Art.1. In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.141/2004, a Hotarârii Guvernului nr.1206/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a legii, ale Legii nr.673/2002 privind aprobarea, modificarea si completarea Ordonantei Guvernului României nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare a consiliilor locale si ale Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Consiliul Judetean Mures stabileste prin prezentul regulament regulile de procedura si de organizare in baza carora functioneaza.
Art.2. (1) Consiliul Judetean Mures ales la 6 iunie 2004 si constituit in sedinta din 26 iunie 2004 se compune din 35 consilieri.
(2) Consiliul Judetean Mures este autoritatea administratiei publice locale, constituita la nivel judetean pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale, orasenesti si municipale, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.
(3) Constituirea si completarea Consiliului judetean se face in conformitate cu prevederile art.103 si respectiv art.31-37 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala si a prezentului regulament.
Art.3. Consiliul judetean se organizeaza si functioneaza in temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice locale, legalitatii, transparentei decizionale si consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.
Art.4. (1) Autonomia Consiliului Judetean Mures este administrativa si financiara fiind exercitata pe baza si in limitele prevazute de lege.
(2) Autonomia locala priveste organizarea, functionarea, competentele si atributiile Consiliului Judetean Mures, precum si gestionarea resurselor judetului de catre acesta.
(3) Autonomia locala reprezinta dreptul si capacitatea efectiva a Consiliului judetean de a solutiona, in numele si in interesul cetatenilor judetului Mures, treburile publice, in conditiile legii.
Art.5. Aplicarea principiilor prevazute la art.3 si 4 nu pot aduce atingere caracterului de stat national, unitar si indivizibil al României.
Art.6. (1) Consiliul judetean exercita prerogativele ce revin judetului ca persoana juridica, de drept public, ce are, potrivit legii, capacitate juridica deplina, poseda un patrimoniu propriu si are dreptul sa aiba initiative in toate domeniile, cu exceptia celor care sunt date in mod expres in competenta altor autoritati publice.
(2) Ca persoana juridica de drept public, judetul, reprezentat de Consiliul judetean are in proprietate bunuri din domeniul public de interes judetean, potrivit legii si bunuri in domeniul privat.
Art.7. (1) Raporturile dintre Consiliul judetean si consiliile locale municipale, orasenesti si comunale au la baza principiile autonomiei, legalitatii, responsabilitatii, cooperarii si solidaritatii in rezolvarea problemelor intregului judet.
(2) In relatiile dintre Consiliul judetean si autoritatile administratiei publice locale nu exista raporturi de subordonare.
Art.8. Consiliul Judetean Mures are sub autoritatea sa: SC. Drumuri si Poduri Mures SA, SC. Servicii de Utilitati Rurale SA, Regia Autonoma "Aeroportul Tirgu-Mures", Biblioteca judeteana, Muzeul judetean, Centrul judetean de Creatie Populara, Teatrul Ariel, Redactia "Vatra", Redactia "Lato", Ansamblul Artistic "Muresul", Scoala de Arte, Filarmonica de Stat, Administratia Palatului Culturii, Directia Judeteana pentru Protectia Drepturilor Copilului, Directia de Asistenta Sociala, Corpul Gardienilor Publici si Teatrul National Tirgu-Mures. Consiliul Judetean are in administrare terenurile si cladirile in care isi desfasoara activitatea unitatile sanitare aflate in domeniul public al judetului.


CAPITOLUL II.
Constituirea Consiliului Judetean

Art.9. (1) Consiliul judetean se constituie in termen de 20 de zile de la data desfasurarii alegerilor. Convocarea consilierilor declarati alesi, la sedinta de constituire a consiliului, se face de prefect, prin ordin.
(2) Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, peste 3 zile va fi convocata o noua sedinta printr-un nou ordin emis de prefect. Daca nici de aceasta data nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi, prefectul va face o noua convocare peste alte 3 zile, emitând in acest scop un nou ordin.
(3) Daca nici la a treia convocare nu se prezinta cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la sedinta a consilierilor absenti. Daca absentele nu au la baza motive temeinice, determinate de boala, care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea in strainatate in interes de serviciu; evenimente de forta majora, cum ar fi: inundatii sau alte catastrofe care au impiedicat deplasarea, deces in familie sau alte situatii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarati alesi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesati la instanta de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la comunicare. Hotarârea instantei este definitiva si irevocabila.
(4) Inainte de a emite ordinul, prefectul va verifica daca pe listele de candidati depuse de partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale, ai caror consilieri declarati alesi au lipsit nemotivat mai sunt supleanti. In caz afirmativ, prin acelasi ordin se va dispune organizarea unei noi sedinte de constituire la care vor fi convocati supleantii.
(5) In cazul in care pe listele de candidati nu mai sunt supleanti sau acestia refuza, la rândul lor, sa se prezinte la sedinta, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante, potrivit aliniatului 3. Alegerile se vor organiza in conditiile Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale, in cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului si la acestea vor putea participa toate partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au depus initial liste de candidati precum si candidatii independenti care nu au fost declarati alesi la alegerile anterioare.
Art.10. (1) Sedinta de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia, care il invita pe cel mai in vârsta dintre consilieri si pe cei 2 asistenti ai acestuia care vor fi desemnati dintre cei mai tineri consilieri, sa preia conducerea lucrarilor sedintei.
(2) Dupa preluarea conducerii sedintei se ia o pauza, in timpul careia se constituie grupurile de consilieri, potrivit Statutului alesilor locali, care functioneaza pe toata durata mandatului, iar Secretarul General al judetului prezinta presedintelui de vârsta si asistentilor acestuia dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor lor. Dosarele pot fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupa functii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
Art.11. (1) Dupa reluarea lucrarilor sedintei, consilierii declarati alesi vor alege o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri. Numarul membrilor comisiei se stabileste prin vot deschis la propunerea presedintelui de vârsta. Comisia este aleasa pe intreaga durata a mandatului si are urmatoarele atributii:
a) verifica dosarele consilierilor declarati alesi
b) verifica dosarele supleantilor in cazul declansarii procedurii de validare a acestora
c) propune validarea sau invalidarea consilierilor declarati alesi si dupa caz a supleantilor
d) organizeaza si stabileste rezultatul votului secret
(2) Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de consilieri constituite potrivit art.10, alin.2. Numarul de locuri cuvenite fiecarui grup se determina in functie de numarul de mandate obtinute de grupul in cauza.
(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire, iar rezultatul va fi consemnat in Hotarârea nr 1.
Art.12. Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor sai, cu votul majoritatii acestora, un presedinte si un secretar.
Art.13. (1) Dupa alegerea comisiei de validare presedintele dispune o noua pauza, in timpul careia va fi examinata de catre comisie, legalitatea alegerii fiecarui consilier, pe baza dosarelor prezentate de presedintele de vârsta si vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor care vor fi consemnate intr-un proces verbal al carui model este prezentat in anexa la prezentul regulament.
(2) Daca consilierii care detin functii incompatibile opteaza in scris pentru renuntarea la functia de consilier, va fi examinat, in vederea validarii, dosarul supleantului, sau a supleantilor de pe aceeasi lista, in ordinea in care cei in cauza au fost inscrisi pe lista de candidati.
(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare, numai daca aceasta a constatat ca au fost incalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres de lege sau daca alegerea s-a facut prin frauda electorala constatata de catre biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr.67/2004 pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.
(4) Consilierii care lipsesc motivat de la sedinta de constituire pot fi validati sau invalidati in lipsa.
(5) In cazul in care pâna la data validarii, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a carui lista a fost ales, la cererea scrisa a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe lista.
Art.14. (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.
(2) Rezultatul validarii mandatelor se consemneaza in Hotarârea nr.2, care se va comunica de indata consilierilor care au absentat motivat.
Art.15. (1) Hotarârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile de la adoptare, sau in cazul celor absenti de la sedinta, de la comunicare.
(2) Instanta de contencios administrativ este obligata sa se pronunte in termen de 30 de zile.
Art.16.(1) Dupa validarea mandatelor a cel putin doua treimi din numarul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea urmatorului juramânt: "Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor judetului. Asa sa-mi ajute Dumnezeu !"
(2) Juramântul se depune dupa urmatoarea procedura: secretarul general al judetului va da citire juramântului, dupa care consilierii validati se vor prezenta, in ordine alfabetica, in fata unei mese special amenajate, pe care se afla un exemplar din Constitutie si Biblie. Consilierul va pune mâna stânga atât pe Constitutie cât si daca este cazul, pe Biblie, va pronunta cuvântul "Jur" dupa care va semna Juramântul de credinta, care va fi imprimat pe un formular special.
(3) Consilierii pot depune juramântul fara formula religioasa. In acest caz juramântul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.
(4) Juramântul se semneaza in doua exemplare, un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar al doilea se inmâneaza consilierului.
(5) Consilierii care refuza sa depuna juramântul sunt considerati demisionati de drept, acest fapt urmând a se consemna in procesul verbal al sedintei. In aceasta situatie se va supune validarii mandatul primului supleant de pe lista partidului politic, aliantei politice sau aliantei electorale respective, daca pâna la validarea mandatului, partidele politice sau aliantele politice confirma in scris apartenenta la partid a consilierului in cauza.
(6) Dupa depunerea juramântului de catre cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului local, presedintele de vârsta declara consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constata prin Hotarârea nr.3.
Art.17 - (1) Consilierii validati intra in dreptul deplinei exercitari a mandatului de la data declararii ca legal constituit a consiliului judetean, potrivit Legii nr.215/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Consilierii validati dupa sedinta de constituire a consiliului intra in exercitiul mandatului de consilier dupa depunerea juramântului.
Art.18 - (1) Calitatea de consilier judetean inceteaza la data declararii ca legal constituit a noului consiliu ales.
(2) Calitatea de consilier judetean inceteaza de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului in urmatoarele cazuri:
a) demisie;
b) incompatibilitate;
c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia;
d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului;
e) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;
f) condamnarea prin hotarâre judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;
g) punerea sub interdictie judecatoreasca;
h) pierderea drepturilor electorale;
i) deces.
(3) Incetarea de drept a mandatului de consilier judetean se constata de catre Consiliul Judetean, prin hotarâre adoptata in prima sedinta ordinara, la propunerea presedintelui Consiliului Judetean sau a oricarui consilier, hotarâre prin care se ia act de situatia aparuta si se declara vacant locul consilierului in cauza.
(4) Hotarârea va avea la baza, in toate cazurile, un referat constatator semnat de presedintele Consiliului Judetean si de secretarul general al judetului. Referatul va fi insotit de actele justificative.
Art.19 - Consilierii judeteni pot demisiona, anuntând in scris presedintele consiliului judetean care ia act de aceasta. Presedintele propune consiliului adoptarea unei hotarâri prin care se ia act de demisie si se declara locul vacant.
Art.20 - (1) Consilierii se pot constitui in grupuri, in functie de partidele sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel putin trei.
(2) - Consilierii care nu indeplinesc conditiile prevazute la alin.1 pot constitui un grup prin asociere.
(3) Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritatii membrilor grupului.
Art.21 - Consilierii nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel putin un consilier.
Art.22 - in cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

CAPITOLUL III
Organizarea Consiliului Judetean

Art.23 Dupa declararea ca legal constituit, Consiliul judetean alege dintre membrii sai, cu votul secret al majoritatii consilierilor in functie, pe toata durata exercitarii mandatului, un presedinte si doi vicepresedinti.
Art.24 (1) Propunerea de candidati pentru alegerea presedintelui si a vicepresedintilor se face de catre grupurile de consilieri sau de catre oricare dintre consilieri.
(2) Candidaturile pentru functiile de presedinte si vicepresedinti se supun votului secret pe buletine de vot separate, respectiv pentru presedinte si vicepresedinti.
(3) Toti candidatii desemnati pe functii vor fi inscrisi pe buletinele de vot in ordinea in care au fost facute propunerile, dupa ce, in prealabil au fost consultati de presedintele de vârsta daca accepta candidatura.
(4) Dupa inregistrarea candidaturilor se ia o pauza in timpul careia se completeaza buletinele de vot.
(5) Exercitarea votului se face intr-o cabina special amenajata, putându-se folosi, la alegerea consiliului, una din urmatoarele modalitati.
a). pe buletinul de vot se bareaza cu o linie orizontala numele candidatilor pe care consilierul nu doreste sa ii aleaga ramânând nebarat numele celui pe care doreste sa il aleaga votantul.
b). pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" in dreptul numelui celui pe care doreste sa il voteze.
c). alte modalitati, la alegerea consiliului.
Art.25 (1) Sunt declarati alesi ca presedinte si vicepresedinti, candidatii care au obtinut votul majoritatii consilierilor in functie.
(2) In situatia in care nu s-a intrunit majoritatea prevazuta la aliniatul 7 se organizeaza un al doilea tur de scrutin, in aceeasi sedinta, la care vor participa candidatii situati pe primele doua locuri. La al 2-lea tur de scrutin sunt declarati alesi presedinte si vicepresedinti, consilierii care au obtinut cel mai mare numar de voturi.
(3) In caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidatii care se afla in aceasta situatie. Va fi declarat ales, candidatul care a obtinut cele mai multe voturi.
Art.26 Alegerea presedintelui si vicepresedintilor sunt consemnate in Hotarârile nr. 4 si 5 ale Consiliului judetean.
Art.27 Dupa alegerea presedintelui consiliului judetean, activitatea presedintelui de sedinta inceteaza.
Presedintele consiliului judetean asigura in continuare conducerea lucrarilor sedintei.
Art.28 Presedintele si vicepresedintii pot fi eliberati din functie de catre consiliul judetean la propunerea a cel putin o treime din numarul consilierilor si numai cu votul secret a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie. Eliberarea din functie a presedintelui consiliului judetean se face daca a emis in decurs de 3 luni, cel putin 3 dispozitii care au fost anulate irevocabil de instanta de judecata, intrucât au contravenit intereselor generale ale statului ori ale judetului sau a incalcat Constitutia si legile tarii. Vicepresedintii pot fi eliberati din functie, in aceleasi conditii, numai daca s-a constatat prin hotarâre judecatoreasca irevocabila ca acestia au contravenit, in exercitarea sarcinilor ce le-au revenit, intereselor generale ale statului sau ale judetului ori au incalcat Constitutia si legile tarii.

Comisiile de specialitate

Art.29 (1) Dupa constituire Consiliul Judetean stabileste si organizeaza comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.
(2) Domeniile de activitate in care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora si numarul de membri care va fi intotdeauna impar, se stabilesc de catre Consiliul judetean, in functie de specificul activitatii din judet.
Art.30 (1) Numarul locurilor care revin fiecarui grup de consilieri in fiecare comisie de specialitate se stabileste de catre consiliul judetean, in functie de ponderea acestora in cadrul consiliului.
(2) Nominalizarea membrilor fiecarei comisii se face de fiecare grup de consilieri, avându-se in vedere, de regula, optiunea acestora, pregatirea lor profesionala si domeniul in care isi desfasoara activitatea.
(3) In functie de numarul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de baza. Consilierii au drept de vot in comisia de baza iar in celelalte comisii participa cu drept de vot consultativ. Indemnizatia de sedinta se va acorda numai pentru activitatea desfasurata in comisia de baza.
Art.31 (1) Consiliul judetean poate hotari organizarea unor comisii speciale de analiza si verificare, la propunerea consilierilor sau a presedintelui consiliului judetean.
(2) Componenta nominala a comisiilor prevazute la alin. (1), obiectivele si tematica activitatii acestora, perioada in care vor lucra si mandatul lor se stabilesc prin hotarâre a consiliului judetean.
(3) Comisia de analiza si verificare va prezenta consiliului judetean, la termenul stabilit de acesta, raportul intocmit in urma analizelor si verificarilor efectuate. Raportul va cuprinde, daca este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activitatii in domeniul supus analizei sau verificarii.
Art.32 (1) Consiliul Judetean Mures are organizate 6 comisii de specialitate pe domenii de activitate dupa cum urmeaza:
1. Comisia economico - financiara;
2. Comisia de amenajare a teritoriului si urbanism;
3. Comisia de servicii publice;
4. Comisia social-culturala;
5. Comisia juridica, ordine publica si integrare europeana;
6. Comisia de agricultura;

(2) Consiliul poate hotari sa se organizeze comisii de specialitate si in alte domenii de activitate sau o comisie sa aiba in obiectul de activitate doua sau mai multe domenii.
(3) Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
Art.33 (1) Comisiile de specialitate lucreaza valabil in prezenta majoritatii membrilor si iau hotarâri cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(2) Comisia poate invita sa participe la sedintele sale specialisti din cadrul aparatului
propriu al consiliului judetean sau din afara acestuia, in special de la unitatile aflate in subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la sedintele comisiei si consilieri care au facut propunerile ce stau la baza lucrarilor comisiei.
(3) Sedintele comisiei de specialitate sunt de regula publice.
(4) Comisia poate invita si alte persoane care sa participe la dezbateri.
(5) Comisia poate hotari ca unele sedinte sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi, sa se desfasoare cu usile inchise.
Art.34 Fiecare comisie de specialitate isi alege prin votul deschis, al majoritatii consilierilor ce o compun, câte un presedinte si câte un secretar.
Art.35 (1) Comisiile de specialitate au urmatoarele atributii principale:
a) analizeaza proiectele de hotarâri ale consiliului judetean;
b) se pronunta asupra altor probleme trimise de consiliu spre avizare;
c) intocmesc avize asupra proiectelor de hotarâri si asupra problemelor analizate, pe care le prezinta consiliului.
(2) Comisiile de specialitate indeplinesc orice alte insarcinari date prin hotarâri ale consiliului judetean, daca acestea au legatura cu activitatea lor.
Art.36 (1) Presedintele comisiei de specialitate are urmatoarele atributii principale:
a) asigura reprezentarea comisiei in raporturile acesteia cu consiliul judetean si cu celelalte comisii;
b) convoaca sedintele comisiei;
c) conduce sedintele comisiei;
d) propune ca la lucrarile comisiei sa participe si alte persoane din afara acesteia, daca apreciaza ca este necesar;
e) participa la lucrarile celorlalte comisii care examineaza probleme ce prezinta importanta pentru comisia pe care o conduce;
f) sustine in sedintele de consiliu avizele formulate de comisie;
g) anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar.
(2) Presedintele comisiei indeplineste orice alte atributii referitoare la activitatea comisiei, prevazute de lege, sau stabilite de consiliul judetean.


Art. 37 (1) Secretarul comisiei indeplineste urmatoarele atributii principale:
a) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a membrilor comisiei;
b) numara voturile si il informeaza pe presedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecarei hotarâri si asupra rezultatului votarii;
c) asigura redactarea avizelor si proceselor-verbale etc.
(2) Secretarul comisiei indeplineste orice alte insarcinari stabilite de comisie sau de catre presedintele acesteia.
Art. 38 (1) Convocarea sedintelor comisiei se face de catre presedintele acesteia cu cel putin 3 zile inainte.
(2) Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea presedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
(3) Participarea membrilor comisiei la sedintele acesteia este obligatorie.
(4) In caz de absenta la sedinta comisiei de baza consilierului in cauza nu i se acorda indemnizatie de sedinta. Daca absentele continua, fara a fi motivate, presedintele comisiei poate aplica sanctiunile prevazute in competenta sa de Statutul alesilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sanctiuni statutare, inclusiv inlocuirea lui din comisie.
Art.39 Sedintele comisiilor de specialitate se desfasoara, de regula, inaintea sedintelor consiliului, atunci când ordinea de zi a sedintei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotarâri asupra carora i se solicita avizul, la convocarea presedintelui acesteia sau a presedintelui Consiliului Judetean. Celelalte sedinte ale comisiei de specialitate se vor desfasura pe baza programarii facute de catre presedintele acesteia.
Art.40 (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotarâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei, presedintele acesteia va desemna un consilier care va face in cadrul sedintei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, daca aceasta nu este prezentata de initiator.
(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor si a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenti.
(3) Avizele intocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesara, atât amendamentele si propunerile acceptate, cât si cele respinse.
(4) Avizul intocmit potrivit alin. (2) si (3) se prezinta Secretarului General, care se va ingriji de multiplicarea si difuzarea acestuia catre consilieri, o data cu ordinea de zi.
Art.41 Votul in comisii este, de regula, deschis. In anumite situatii comisia poate hotari ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz si modalitatea de exprimare a acestuia.
Art.42 (1) Lucrarile sedintelor comisiei se consemneaza, prin grija secretarului acesteia, intr-un proces-verbal. Dupa incheierea sedintei procesul-verbal va fi semnat de catre presedintele si secretarul comisiei.
(2) Presedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale sedintelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la sedinta, cu exceptia proceselor-verbale intocmite in sedintele ale caror lucrari s-au desfasurat cu usile inchise.
Art.43 Daca in urma dezbaterilor din sedinta consiliului judetean se impun modificari de fond in continutul proiectului, presedintele consiliului poate hotari retrimiterea proiectului pentru reexaminare de catre comisia sau compartimentul de specialitate care a intocmit avizul, respectiv raportul.


Atributiile secretarului general al judetului

Art.44 (1) Secretarul general al judetului participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului si ii revin urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele acestuia:
a) asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului judetean, la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie;
b) asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;
c) efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;
d) numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui;
e) il informeaza pe presedinte cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarâri a consiliului judetean;
f) asigura inregistrarea sau stenografierea lucrarilor sedintei de consiliu, pe baza carora se intocmeste procesul-verbal, la cererea expresa in procesul-verbal se va consemna cuvânt cu cuvânt interventiile consilierilor, pune la dispozitia consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal, al sedintei anterioare, asupra continutului caruia solicita acordul consiliului;
g) asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
h) urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarâri ale consiliului judetean sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art. 47 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001. Il informeaza pe presedinte cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;
i) prezinta in fata consiliului judetean punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarâri sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotarârile pe care le considera ilegale;
j) contrasemneaza, in conditiile legii si ale prezentului regulament, hotarârile consiliului judetean pe care le considera legale;
k) poate propune presedintelui inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului judetean;
l) acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarâri sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu; aceleasi obligatii revin si aparatului propriu al consiliului judetean.
(2) Secretarul general indeplineste orice alte atributii stabilite de lege, sau insarcinari date de consiliu privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.

Capitolul IV.
Functionarea consiliului judetean
Desfasurarea sedintelor

Art.45 (1) Consiliul judetean se intruneste in sedinte ordinare o data la doua luni, la convocarea presedintelui consiliului judetean.
(2) Consiliul judetean se poate intruni si in sedinte extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea presedintelui sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului, ori la solicitarea prefectului adresata presedintelui consiliului judetean, in cazuri exceptionale care necesita adoptarea de masuri imediate pentru prevenirea, limitarea sau inlaturarea urmarilor calamitatilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, precum si pentru apararea ordinii si linistii publice.
(3) Convocarea consiliului judetean se face in scris, prin intermediul secretarului general al judetului, cu cel putin 5 zile inaintea sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile inaintea celor extraordinare.
(4) In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor judetului, convocarea consiliului judetean se face de indata de catre presedinte, din propria initiativa sau la solicitarea prefectului.
(5) In situatia in care presedintele consiliului judetean se afla in imposibilitatea de a convoca consiliul in sedinta ordinara, aceasta se va face de catre vicepresedintele desemnat de presedinte prin dispozitie.
(6) Ordinea de zi a sedintelor consiliului judetean se va inscrie in cuprinsul invitatiei de sedinta transmisa consilierilor si se aduce la cunostinta locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate, atât in limba româna cât si in limba maghiara.
(7) Aducerea la cunostinta publica, in limba maghiara, a ordinii de zi a sedintei consiliului judetean se consemneaza in procesul verbal al sedintei, iar in dosarul de sedinta se vor atasa actele doveditoare, inclusiv ordinea de zi in limba oficiala si in versiunea tradusa in limba maghiara.
(8) Proiectul ordinii de zi se intocmeste la propunerea presedintelui, consilierilor, secretarului general, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetatenilor.
(9) Modificarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente si numai cu votul majoritatii consilierilor prezenti.
(10) Dezbaterea unor probleme urgente in afara ordinii de zi care a fost publicata, se poate face numai pe baza aplicarii procedurii initiativei de urgenta.
(11) Initiativa de urgenta poate fi promovata de presedinte, de presedintii comisiilor de specialitate (in baza hotarârii comisiei) sau de un grup de cel putin 10 consilieri. Initiativa de urgenta se motiveaza si se prezinta in scris secretarului general cu cel putin 48 de ore inaintea sedintei consiliului.
(12) Daca un consilier se opune initiativei de urgenta, presedintele acorda initiatorului cinci minute pentru motivarea in plen a propunerii. In cazul in care consiliul nu accepta urgenta, cazul poate fi abordat in cadrul ordinii de zi al sedintei urmatoare.
(13) In cazul aprobarii procedurii de urgenta, problema va fi dezbatuta ca primul punct al ordinii de zi
(14) Proiectul ordinii de zi se supune aprobarii consiliului.
(15) Proiectele de hotarâri si celelalte probleme asupra carora urmeaza sa se delibereze se inscriu pe ordinea de zi numai daca sunt insotite de expuneri de motive, de avizul comisiilor de specialitate carora le-au fost transmise in acest scop si de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului judetean in cazul proiectelor de hotarâri initiate de consilieri sau cetateni. Raportul compartimentului de resort va fi elaborat in termen de 30 zile de la solicitarea initiatorului si se depune la secretarul general inainte de intocmirea avizului de catre comisia de specialitate, pentru a fi avut in vedere de catre aceasta comisie.
Art.46 (1) Sedintele consiliului judetean sunt legal constituite daca sunt prezenti majoritatea consilierilor in functie.
(2) Proiectele de hotarâre a caror adoptare trebuie sa se faca cu votul a 2/3 din numarul consilierilor in functie, nu se iau in dezbatere daca cvorumul stabilit de lege nu este indeplinit.
Art.47 (1) Sedintele consiliului sunt conduse de presedinte sau in lipsa acestuia de vicepresedintele desemnat de presedinte prin dispozitie,
(2) In cazul in care din motive intemeiate, lipseste si vicepresedintele desemnat, sedinta va fi condusa de celalalt vicepresedinte sau de un consilier ales cu votul majoritatii consilierilor prezenti.
Art.48 (1) Consilierii sunt obligati sa participe la lucrarile consiliului si sa isi inregistreze prezenta in evidenta tinuta de secretarul general.
(2) Consilierul care nu poate lua parte la sedinta este obligat sa aduca la cunostinta aceasta situatie presedintelui consiliului sau secretarului general al judetului.
(3) In cazul in care un consilier absenteaza de doua ori consecutiv, fara motive temeinice, el poate fi sanctionat in conditiile prezentului regulament.
Art.49 (1) Sedintele consiliului judetean sunt publice cu exceptia cazurilor in care consilierii decid, cu majoritatea de voturi, ca acestea sa se desfasoare cu usile inchise.
(2) Problemele privind bugetul judetului, administrarea domeniului public si privat al judetului, participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala sau de cooperare generala transfrontaliera, organizarea si dezvoltarea urbanistica generala a judetului si a unitatilor administrativ teritoriale, precum si cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, organizatii neguvernamentale, persoane juridice române sau straine sau dezbaterea oricarui proiect de hotarâre cu aplicabilitate generala se vor discuta intotdeauna in sedinta publica.
(3) Lucrarile sedintelor se desfasoara in limba româna, limba oficiala a statului. La sedintele consiliului se poate folosi si limba maghiara. In toate cazurile documentele sedintelor de consiliu se intocmesc numai in limba româna, limba oficiala a statului. In cazul in care se va folosi si limba maghiara, procesul verbal al sedintei se va redacta direct in limba româna, pe baza traducerii din timpul sedintei.
(4) In situatia in care se va folosi limba maghiara, presedintele consiliului judetean are obligatia sa asigure traducerea integrala si concomitenta a dezbaterilor in limba româna. Traducerea va fi realizata de un traducator autorizat. In cazuri exceptionale, daca traducerea nu poate fi realizata datorita lipsei traducatorului autorizat si acesta nu poate fi inlocuit cu o alta persoana in masura sa asigure traducerea, lucrarile sedintei consiliului judetean se vor desfasura in limba româna. Daca situatia se repeta si la sedinta urmatoare, lucrarile acesteia vor fi amânate. Dupa o a treia amânare devin aplicabile prevederile art.111 din Legea nr.215/2001.
Art.50 (1) Dezbaterea problemelor se face, de regula, in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata. Dezbaterea incepe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotarâre sau a problemei inscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se da cuvântul presedintelui comisiei de specialitate si, daca este cazul, sefului compartimentului care a intocmit raportul.
(2) Dupa efectuarea prezentarilor prevazute la alin. (1) se trece la dezbateri. La dezbaterile generale asupra proiectelor de hotarâri fiecare grup de consilieri are dreptul la o singura interventie, iar la dezbaterile pe articole, consilierii au dreptul la o singura interventie pe articol.
(3) Consilierii vor participa la dezbateri in ordinea inscrierii la cuvânt. Presedintele are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvânt, in functie de obiectul dezbaterii. In acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecarui vorbitor, precum si timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca in cuvântul sau sa se refere exclusiv la problema care formeaza obiectul dezbaterii.
Art.51 (1) Presedintele va permite oricând unui consilier sa raspunda intr-o problema de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care se cere cuvântul in probleme privitoare la regulament.
Art.52 Presedintele consiliului sau reprezentantul oricarui grup de consilieri poate propune incheierea dezbaterii unei probleme puse in discutia consiliului. Propunerea de incheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate daca propunerea a fost acceptata de majoritatea consilierilor.
Art.53 Este interzisa proferarea de insulte sau calomnii de catre consilierii prezenti la sedinta, precum si dialogul dintre vorbitori si persoanele aflate in sala.
Art.54 (1) In cazul in care desfasurarea lucrarilor este perturbata, presedintele consiliului poate intrerupe dezbaterile. El poate aplica sanctiunile stabilite prin prezentul regulament in competenta sa ori poate propune consiliului aplicarea de sanctiuni corespunzatoare.
(2) Pe baza stenogramei si a inregistrarii pe banda magnetica, prin grija secretarului general al judetului se intocmeste procesul-verbal al sedintei, care cuprinde desfasurarea integrala a lucrarilor.
(3) Inaintea fiecarei sedinte, secretarul general pune la dispozitie consilierilor, in timp util, procesul-verbal al sedintei anterioare, pe care ulterior il va supune spre aprobare consiliului. Consilierii au dreptul ca in cadrul sedintei sa conteste continutul procesului-verbal si sa ceara mentionarea exacta a opiniilor exprimate in sedinta anterioara. Procesul-verbal al ultimei sedinte din cadrul mandatului consiliului nu se supune aprobarii noului consiliu.
Art.55 Asupra proiectelor de hotarâri au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului dupa supunerea la vot a formei initiatorului in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat textul initiatorului sau un amendament, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului.

Elaborarea proiectelor de hotarâri

a) Reguli generale

Art.56 (1) Dreptul la initiativa pentru proiectele de hotarâri ale consiliului judetean apartine presedintelui, vicepresedintilor, consilierilor si cetatenilor. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun.
(2) Proiectele de hotarâri vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop secretarul general al judetului si personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate.
Art.57 (1) Cetatenii domiciliati pe raza judetului Mures pot propune consiliului judetean, spre dezbatere si adoptare, proiecte de hotarâri.
(2) Promovarea unui proiect de hotarâre poate fi initiata de unul sau de mai multi cetateni cu drept de vot, daca acesta este sustinut prin semnaturi de cel putin 5% din populatia cu drept de vot a judetului.
Art.58 (1) Initiatorii depun la secretarul general al judetului forma propusa pentru proiectul de hotarâre. Proiectul va fi afisat spre informare publica prin grija secretarului general.
(2) Initiatorii asigura intocmirea listelor de sustinatori pe formulare puse la dispozitie de secretarul general al judetului.
(3) Listele de sustinatori vor cuprinde numele, prenumele si domiciliul, seria si numarul actului de identitate si semnaturile sustinatorilor.
(4) Listele de sustinatori pot fi semnate numai de cetatenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza judetului Mures
Art.59 Dupa depunerea documentatiei si verificarea acesteia de catre Secretarul General al judetului, proiectul de hotarâre va urma procedurile regulamentare de lucru ale consiliului judetean.
Art.60 (1) Proiectele de hotarâri se inscriu pe ordinea de zi a sedintelor prin mentionarea titlului si a initiatorului.
(2) Proiectele de hotarâri se aduc la cunostinta consilierilor de indata, cu indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si depune amendamente.
(3) Proiectele de hotarâri si celelalte documente supuse dezbaterii si aprobarii consiliului vor fi redactate in limba româna si vor fi insotite de traducerea in limba maghiara.
(4) Operatiunile prevazute la alin. (2) se realizeaza prin grija secretarul general al judetului.
Art.61 (1) Proiectele de hotarâri si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului judetean, sau compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, in vederea intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza se face de catre presedinte impreuna cu secretarul general.
(2) O data cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului, avându-se grija ca raportul sa poata fi trimis si comisiei de specialitate inainte de intocmirea de catre aceasta a avizului.
(3) Initiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea lor.
Art.62 (1) Dupa examinarea proiectului sau propunerii comisia de specialitate a consiliului judetean intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului, ori propunerii examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
(2) Avizul se transmite secretarului general al judetului, care va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre presedinte si catre consilieri, cel mai târziu o data cu invitatia pentru sedinta.
Art.63 (1) Proiectele de hotarâri si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului, se inscriu pe ordinea de zi si se supun dezbaterii si votului consiliului in prima sedinta ordinara a acestuia.
(2) Textele finale ale hotarârilor si celorlalte documente supuse deliberarii si aprobarii consiliului judetean vor fi redactate in limba româna si vor fi traduse in limba maghiara.

b) Procedura de elaborare a proiectelor de hotarâri cu caracter normativ

Art.64 (1) In cadrul procedurilor de elaborare a proiectelor de acte normative Consiliul Judetean are obligatia sa publice un anunt referitor la aceasta actiune in site-ul propriu, sa-l afiseze la sediul propriu, intr-un spatiu accesibil publicului, si sa-l transmita catre mass-media centrala sau locala, dupa caz. Consiliul Judetean va transmite proiectele de acte normative tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informatii.
(2) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ va fi adus la cunostinta publicului, in conditiile alin. (1), cu cel putin 30 de zile inainte de supunerea spre analiza, avizare si adoptare de catre Consiliul Judetean. Anuntul va cuprinde o nota de fundamentare, o expunere de motive sau, dupa caz, un referat de aprobare privind necesitatea adoptarii actului normativ propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum si termenul limita, locul si modalitatea in care cei interesati pot trimite in scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ.
(3) Anuntul referitor la elaborarea unui proiect de act normativ cu relevanta asupra mediului de afaceri se transmite de catre initiator asociatiilor de afaceri si altor asociatii legal constituite, pe domenii specifice de activitate, in termenul prevazut la aliniatul (2).
(4) La publicarea anuntului Consiliul Judetean va stabili o perioada de cel putin 10 zile pentru a primi in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice.
(5) Conducatorul autoritatii publice va amenaja in cadrul institutiei, un spatiu corespunzator pentru intâlnirea consilierilor judeteni cu cetatenii in audiente si va desemna o persoana din cadrul aparatului propriu, responsabila pentru relatia cu societatea civila, care sa primeasca propunerile, sugestiile si opiniile persoanelor interesate cu privire la proiectele de acte normative facute publice.
(6) Proiectul de act normativ se transmite spre analiza si avizare Consiliului Judetean numai dupa definitivare, pe baza observatiilor si propunerilor formulate potrivit aliniatului (4).
(7) Consiliul Judetean este obligat sa decida organizarea unei intâlniri in care sa se dezbata public proiectul de act normativ, daca acest lucru a fost cerut in scris de catre o asociatie legal constituita sau de catre o alta autoritate publica.
(8) In toate cazurile in care se organizeaza dezbateri publice, acestea trebuie sa se desfasoare in cel mult 10 zile de la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate. Consiliul Judetean trebuie sa analizeze toate recomandarile referitoare la proiectul de act normativ in discutie.
(9) In cazul reglementarii unei situatii care, din cauza circumstantelor sale exceptionale, impune adoptarea de solutii imediate, in vederea evitarii unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptarii in procedura de urgenta.
Art.65 (1) Participarea persoanelor interesate la lucrarile sedintelor publice se va face in urmatoarele conditii:
a) anuntul privind sedinta publica trebuie adus la cunostinta cetatenilor si a asociatiilor legal constituite care au prezentat sugestii si propuneri in scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmeaza sa fie abordat in sedinta publica;
b) anuntul va contine data, ora si locul de desfasurare a sedintei publice, precum si ordinea de zi.
(2) Difuzarea anuntului si invitarea speciala a unor persoane la sedinta publica sunt in sarcina responsabilului desemnat pentru relatia cu societatea civila.
(3) Participarea persoanelor interesate la sedintele publice se va face in limita locurilor disponibile in sala de sedinte, in ordinea de precadere data de interesul asociatiilor legal constituite in raport cu subiectul sedintei publice, stabilita de persoana care prezideaza sedinta publica.
(4) Ordinea de precadere nu poate limita accesul mass-media la sedintele publice.
Art.66 Persoana care prezideaza sedinta publica ofera invitatilor si persoanelor care participa din proprie initiativa posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
Art.67 (1) Adoptarea deciziilor administrative tine de competenta exclusiva a Consiliului Judetean.
(2) Punctele de vedere exprimate in cadrul sedintelor publice de persoanele mentionate la art.60 au valoare de recomandare.
Art.68 Minuta sedintei publice, incluzând si votul fiecarui membru, cu exceptia cazurilor in care s-a hotarât vot secret, va fi afisata la sediul Consiliului Judetean si publicata in site-ul propriu.
Art.69 (1) Consiliul Judetean este obligat sa elaboreze si sa arhiveze minutele sedintelor publice.
(2) Inregistrarile sedintelor publice vor fi facute publice, la cerere, in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Art.70 (1) Consiliul Judetean este obligat sa intocmeasca si sa faca public un raport anual privind transparenta decizionala, care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) numarul total al recomandarilor primite;
b) numarul total al recomandarilor incluse in proiectele de acte normative si in continutul deciziilor luate;
c) numarul participantilor la sedintele publice;
d) numarul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
e) situatia cazurilor in care Consiliul Judetean a fost actionat in justitie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenta decizionala in administratia publica;
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetatenii si asociatiile legal constituite ale acestora;
g) numarul sedintelor care nu au fost publice si motivatia restrictionarii accesului.
(2) Raportul anual privind transparenta decizionala va fi facut public in site-ul Consiliului
Judetean, prin afisare la sediul propriu intr-un spatiu accesibil publicului sau prin prezentare in sedinta publica.
Art.71 Persoanele care asista la sedintele publice, invitate sau din proprie initiativa, trebuie sa respecte regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean. In cazul in care presedintele constata ca o persoana a incalcat regulamentul, va dispune avertizarea si, in ultima instanta, evacuarea acesteia.

Procedura de vot

Art.72 (1) Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.
(2) Votul deschis se exprima public prin ridicarea mâinii, prin vot electronic sau prin apel nominal.
(3) Consiliul judetean hotaraste, la propunerea presedintelui, ce modalitate de vot se va folosi, in afara de cazul in care prin lege se stabileste o anumita modalitate. Hotarârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate intotdeauna prin vot secret.
Art.73 (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite. Pentru exprimarea optiunii se vor folosi, de regula, cuvintele "da" sau "nu".
(3) Buletinele de vot se introduc intr-o urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevazute la aliniatul (2).
Art.74 (1) Hotarârile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti, in afara de cazurile in care legea cere o alta majoritate.
(2) Hotarârile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii, administrarea domeniului public si privat al judetului, participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera, organizarea si dezvoltarea urbanistica a judetului si amenajarea teritoriului si cele privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu organizatii neguvernamentale, cu persoane juridice române sau straine si de aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean se adopta cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.
(3) Hotarârile privind bugetul judetean, precum si cele prin care se stabilesc impozite si taxe locale se adopta cu votul majoritatii consilierilor in functie. Daca bugetul judetean nu poate fi adoptat dupa doua sedinte consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfasura pe baza bugetului anului precedent pâna la adoptarea noului buget judetean, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a legii bugetului de stat.
(4) Abtinerile se contabilizeaza la voturi "contra".
(5) Daca in sala de sedinte nu este intrunit cvorumul legal, presedintele amâna votarea pâna la intrunirea acestuia.
Art.75 (1) In cazul proiectelor de hotarâri in care se angajeaza raspunderea consilierilor conform prevederilor art.154 din Legea nr.215/2001, in procesul-verbal se va consemna nominal voturile "impotriva" si "abtinerile" .
(2) Consilierii au dreptul sa solicite, ca la orice proiect de hotarâre sa se consemneze expres in procesul-verbal modul in care au votat.
Art.76 Proiectele de hotarâri sau propunerile respinse de consiliu nu pot fi readuse in dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte.
Art.77 Hotarârile se semneaza de presedinte sau, in lipsa acestuia, de vicepresedintele consiliului judetean care a condus sedinta si se contrasemneaza pentru legalitate de catre secretarul general al judetului.
Art.78 (1) Secretarul general nu va contrasemna hotarârea in cazul in care considera ca aceasta este ilegala sau ca depaseste competentele ce revin, potrivit legii, consiliului judetean. In acest caz secretarul general va expune consiliului judetean opinia sa motivata, care va fi consemnata in procesul verbal al sedintei.
(2) Secretarul general va comunica hotarârile consiliului judetean presedintelui acestuia si prefectului, de indata, dar nu mai târziu de 3 zile de la data adoptarii.
(3) Comunicarea, insotita de eventualele obiectii cu privire la legalitate, se face in scris de catre secretarul general si va fi inregistrata intr-un registru special destinat acestui scop.
Art.79 (1) Hotarârile cu caracter normativ devin obligatorii si produc efecte de la data aducerii lor la cunostinta publica iar cele individuale, de la data comunicarii.
(2) Aducerea la cunostinta publica a hotarârilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect, atât in limba româna cât si in limba maghiara.

Intrebari, interpelari, petitii si informarea consilierilor judeteni

Art.80 (1) Consilierii pot adresa intrebari presedintelui, vicepresedintilor si secretarului general al judetului, precum si sefilor compartimentelor din aparatul propriu al consiliului sau ai serviciilor si unitatilor subordonate.
(2) Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.
(3) Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului.
Art.81 Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris, pâna la urmatoarea sedinta a consiliului, sau oral, la proxima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii.
Art.82 (1) Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa i le furnizeze la termenul stabilit.
(2) Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris sau oral.
Art.83 (1) Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului judetean. Acestea se inscriu intr-un registru special, sunt analizate si solutionate potrivit reglementarilor legale in vigoare.
(2) Semestrial consiliul analizeaza modul de solutionare a petitiilor.

Capitolul V.
Dispozitii privind exercitarea mandatului de consilier

Drepturile consilierilor judeteni

Art.84 (1) Dupa declararea ca legal constituit a consiliului, consilierilor in functie li se elibereaza o legitimatie care atesta calitatea de membru al consiliului, semnata de presedintele consiliului judetean.
(2) Consilierii judeteni primesc un semn distinctiv al calitatii lor de reprezentanti alesi ai colectivitatii locale, pe care au dreptul sa il poarte pe intreaga durata a mandatului.
(3) Modelul legitimatiei de consilier si cel al semnului distinctiv se stabilesc prin hotarâre a Guvernului. Cheltuielile pentru confectionarea acestora se suporta din bugetul local. Legitimatia si insemnul se pot pastra de catre consilierii judeteni, dupa incetarea mandatului, cu titlu evocativ.
Art.85 (1) Pentru participarea la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizatie de sedinta.
(2) Indemnizatia de sedinta pentru membrii consiliului care participa la sedintele consiliului si ale comisiilor de specialitate va fi in cuantum de 5% din indemnizatia lunara a presedintelui Consiliului Judetean.
(3) Numarul maxim de sedinte pentru care se poate acorda indemnizatie este de o sedinta de consiliu si 1 - 2 sedinte de comisii de specialitate pe luna.
(4) Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au facut in exercitarea mandatului, in conditiile legii.
Art.86 - Drepturile banesti cuvenite alesilor judeteni, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau alte venituri, in conditiile legii.
Art.87 - Consilierii care participa la sedintele de consiliu organizate in mod exceptional in timpul programului de lucru se considera invoiti de drept, fara a le fi afectat salariul si celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de munca.
Art.88 - Consilierii care folosesc autoturismul proprietate personala sau mijloacele de transport in comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliaza in localitatea unde se desfasoara sedinta consiliului judetean sau a comisiilor de specialitate vor primi contravaloarea transportului.
Art.89 - Consilierii beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala, organizate de institutii specializate, in decursul mandatului, conform hotarârii consiliului judetean.
Art.90 - Dreptul de asociere este garantat alesilor locali.
Art.91 - (1) In urma indeplinirii unor misiuni oficiale, consilierii judeteni sunt obligati sa prezinte la prima sedinta ordinara de consiliu, un raport privind deplasarile efectuate. Termenul maxim de depunere a raportului este de 45 de zile de la data incheierii misiunii.
(2) In cazul nerespectarii prevederilor alin.(1), consilierii vor suporta cheltuielile de deplasare.


Obligatiile consilierilor judeteni


Art.92 Schimbarile survenite in activitatea consilierului, in timpul exercitarii mandatului, se aduc la cunostinta consiliului judetean in cel mult 10 zile de la data producerii acestora.
Art.93 Consilierii judeteni, in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, cu buna-credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales.
Art.94 - Consilierii judeteni sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si Regulamentul de functionare a consiliului si sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvântul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
Art.95 - Consilierii judeteni sunt obligati sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale contravin intereselor generale In cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliul poate permite participarea la vot a consilierului.
Art.96 - Consilierii judeteni sunt obligati sa dea dovada de cinste si corectitudine; este interzis consilierului sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
Art.97 - (1) Consilierii judeteni au obligatia de a aduce la cunostinta cetatenilor toate faptele si actele administrative ce intereseaza colectivitatea locala.
(2) Consilierii judeteni sunt obligati ca, in exercitarea mandatului, sa organizeze periodic, cel putin o data pe trimestru, intâlniri cu cetatenii, sa acorde audiente si sa prezinte in consiliul judetean o informare privind problemele ridicate la intâlnirea cu cetatenii.
(3) Comisiile de specialitate sunt obligate sa prezinte consiliului un raport anual de activitate care va fi facut public prin grija secretarului general al judetului.
Art.98 - Consilierii judeteni au indatorirea de a-si perfectiona pregatirea in domeniul administratiei publice locale, urmând cursurile de pregatire, formare si perfectionare organizate in acest scop de institutiile abilitate.
Art.99 - (1) Consilierii judeteni, presedintele si vicepresedintii consiliului judetean nu pot lipsi de la lucrarile consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care fac parte decât in situatiile prevazute in prezentul regulament.
(2) Nu se considera absent consilierul care nu participa la lucrari intrucât se afla in indeplinirea unei insarcinari oficiale, precum si in alte cazuri stabilite prin prezentul regulament.
Art.100 - Consilierii judeteni nu pot face uz si nu se pot prevala de aceasta calitate in exercitarea unei activitati private.


Raspunderea consilierilor judeteni

Art.101 Consilierii judeteni raspund, in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz, pentru faptele savârsite in exercitarea atributiilor ce le revin.
Art.102 - Consilierul care absenteaza nemotivat la doua sedinte consecutive va fi sanctionat, potrivit prevederilor prezentului Regulament si Statutului alesilor locali.
Art.103 - Consilierii raspund in nume propriu pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotarârile pe care le-au votat.
Art.104 - (1) Incalcarea de catre consilieri a prevederilor Legii nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, a prevederilor Legii nr.393/2004 si ale prezentului Regulament atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni:
a) avertismentul;
b) chemarea la ordine;
c) retragerea cuvântului;
d) eliminarea din sala de sedinta;
e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate;
f) retragerea indemnizatiei de sedinta pentru 1 - 2 sedinte.
(2) Sanctiunile prevazute la alin.(1) lit. a) - d) se aplica de catre presedintele consiliului judetean, iar cele de la alin.(1) lit.e) si f) de catre consiliu, prin hotarâre.
(3) Pentru aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.(1) lit.e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are in obiectul de activitate si aspecte juridice, aceasta prezentând un raport intocmit pe baza cercetarilor efectuate, inclusiv a explicatiilor furnizate de cel in cauza.
Art.105 - La prima abatere, presedintele consiliului judetean atrage atentia consilierului in culpa si il invita sa respecte regulamentul.
Art.106 - (1) Consilierii care nesocotesc avertismentul si invitatia presedintelui si continua sa se abata de la regulament, precum si cei care incalca in mod grav, chiar si pentru prima data, dispozitiile regulamentului, vor fi chemati la ordine.
(2) Chemarea la ordine se inscrie in procesul verbal al sedintei.
Art.107 - (1) Inainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre presedintele consiliului judetean sa isi retraga sau sa explice cuvântul ori expresiile care au generat incidentul si care ar atrage aplicarea sanctiunii.
(2) Daca expresia intrebuintata a fost retrasa, ori daca explicatiile date sunt apreciate de presedinte ca satisfacatoare, sanctiunea nu se mai aplica.
Art.108 - In cazul in care, dupa chemarea la ordine, un consilier continua sa se abata de la regulament, presedintele ii va retrage cuvântul, iar daca persista il va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenta nemotivata de la sedinta.
Art.109 - (1) In cazul unor abateri grave, savârsite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate.
(2) Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare.
Art.110 - Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi doua sedinte consecutive.
Art.111 - Excluderea de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva.
Art.112 - In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitie presedintelui.
Art.113 - (1) Sanctiunile prevazute la art.104 alin. (1) lit. e) si f) se aplica prin hotarâre adoptata de consiliu cu votul a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.
(2) Pe perioada aplicarii sanctiunii, consilierii in cauza sunt scosi din cvorumul de lucru.
Art.114 - Pentru mentinerea ordinii in sedintele comisiilor de specialitate, presedintii acestora au aceleasi drepturi ca si presedintele consiliului judetean. Acestia pot aplica sanctiunile prevazute la art.104 alin.(1) lit. a) - d).
Art.115 - Sanctiunile prevazute la art.104 alin.(1) se pot aplica in mod corespunzator presedintelui si vicepresedintilor consiliului judetean, pentru abaterile savârsite in calitatea lor de consilier.
Art.116- (1) Pentru abateri grave si repetate, savârsite in exercitarea mandatului de presedinte sau de vicepresedinti ai consiliului judetean, persoanelor in cauza li se pot aplica urmatoarele sanctiuni:
a) mustrare;
b) avertisment;
c) diminuarea indemnizatiei cu 5 - 10% pe timp de 1 - 3 luni;
d) eliberarea din functie.
(2) Sanctiunile prevazute la alin.(1) lit. a) si b) se aplica, prin hotarâre a consiliului, la propunerea motivata a presedintelui consiliului judetean. In cazul presedintelui consiliului judetean, propunerea trebuie facuta de cel putin o treime din numarul consilierilor in functie si va fi temeinic motivata. Motivele care justifica propunerea de sanctionare vor fi aduse la cunostinta consilierilor cu cel putin 5 zile inaintea sedintei.
(3) In cazul sanctiunilor prevazute la alin.(1) lit. a) si b), hotarârea se adopta cu votul deschis al majoritatii consilierilor in functie, iar in cazul sanctiunilor prevazute la lit.c) si d), cu votul secret a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie.
(4) Aplicarea sanctiunilor prevazute la alin.(1) lit. c) si d) poate fi facuta numai daca se face dovada ca presedintele sau vicepresedintii consiliului judetean au incalcat Constitutia, celelalte legi ale tarii sau a prejudiciat interesele tarii, ale unitatii administrativ-teritoriale sau ale locuitorilor din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.
(5) La eliberarea din functie se aplica in mod corespunzator prevederile art.113 alin.(2) din Legea nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.117- Impotriva sanctiunii prevazute la art.116 alin.(1) lit. c) si d) persoana in cauza se poate adresa instantei de contencios administrativ competente. Procedura prealabila nu este obligatorie.
Art.118 - Aplicarea sanctiunilor prevazute la art.104 alin.(1), in cazul presedintelui si vicepresedintilor consiliului judetean, in calitatea acestora de consilieri, nu are nici un efect asupra exercitarii de catre cei in cauza a mandatului incredintat de consiliu.
Art.119 - Aplicarea sanctiunii prevazute la art.116 alin.(1) lit. d) nu are nici un efect asupra mandatului de consilier al presedintelui sau al vicepresedintelui consiliului judetean.

Registrul de interese

Art.120 - (1) Consilierii judeteni sunt obligati sa isi faca publice interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere, depusa in dublu exemplar la secretarul general al judetului.
(2) Un exemplar al declaratiei privind interesele personale se pastreaza de catre secretarul general intr-un dosar special, denumit registru general de interese.
(3) Al doilea exemplar al declaratiei de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va pastra intr-un dosar special, denumit registru general de interese.
Art.121 - Consilierii judeteni au un interes personal intr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:
a) sot, sotie, rude sau afini pâna la gradul al doilea inclusiv;
b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament, indiferent de natura acestuia;
c) o societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia de administrator sau de la care obtin venituri;
d) o alta autoritate din care fac parte;
e) orice persoana fizica sau juridica, alta decât autoritatea din care fac parte, care a facut o plata catre acestia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
f) o asociatie sau fundatie din care fac parte.
Art.122 - In declaratia privind interesele personale, consilierii judeteni vor specifica:
a) functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor;
b) veniturile obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective;
c) participarea la capitalul societatilor comerciale, daca aceasta depaseste 5% din capitalul societatii;
d) participarea la capitalul societatilor comerciale, daca aceasta nu depaseste 5% din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 100.000.000 lei;
e) asociatiile si fundatiile ai caror membri sunt;
f) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune;
g) functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/sotie;
h) bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune de catre sot/sotie si copii minori;
i) lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ-teritoriale din ale caror autoritati ale administratiei publice locale fac parte;
j) cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgând din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primita de consilieri intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii ori autoritati;
k) orice alte interese, stabilite prin hotarâre a consiliului judetean, in cazul presedintelui si vicepresedintilor acestuia si al consilierilor judeteni.
Art.123 - (1) Consilierii judeteni nu pot lua parte la deliberarea si adoptarea de hotarâri daca au un interes personal in problema supusa dezbaterii.
(2) In situatiile prevazute la alin.(1), consilierii judeteni sunt obligati sa anunte, la inceputul dezbaterilor, interesul personal pe care il au in problema respectiva.
(3) Anuntarea interesului personal si abtinerea de la vot se consemneaza in mod obligatoriu in procesul-verbal al sedintei.
Art.124 - Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de catre orice persoana, in conditiile prevazute de Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.
Art.125 - Declaratia privind interesele personale se depune dupa cum urmeaza:
a) in termen de 15 zile de la data declararii consiliului ca legal constituit, in cazul consilierilor judeteni;
b) in termen de 15 zile de la alegere, in cazul presedintelui si vicepresedintilor consiliului judetean.
Art.126 - (1) Consilierii judeteni au obligatia sa reactualizeze declaratia privind interesele personale la inceputul fiecarui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, daca au intervenit modificari semnificative fata de declaratia anterioara.
(2) Secretarul general al judetului va transmite secretarului general al prefecturii, pâna la data de 1 martie a fiecarui an, un exemplar al declaratiilor reactualizate.
Art.127 - Hotarârile adoptate cu nerespectarea dispozitiilor art.123 sunt nule de drept, potrivit dispozitiilor art.47 alin. (2) din Legea nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.128 - (1) Nedepunerea declaratiei privind interesele personale in termenul prevazut la art.125 atrage suspendarea de drept a mandatului, pâna la depunerea declaratiei.
(2) Refuzul depunerii declaratiei privind interesele personale atrage incetarea de drept a mandatului.
(3) Suspendarea sau incetarea mandatului se constata prin hotarâre a consiliului judetean.
Art.129 - Cadourile si orice beneficii materiale nedeclarate potrivit prevederilor art.122 lit.j) sunt supuse confiscarii.
Art.130- Fapta consilierilor judeteni de a face declaratii privind interesele personale, care nu corespund adevarului, constituie infractiunea de fals in declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.


Capitolul VI.
Dispozitii finale


Art.131 Prevederile prezentului regulament se completeaza cu dispozitiile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala, ale Legii nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatii publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei si ale Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, in masura in care acesta nu dispune.
Art.132 Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Judetean intra in vigoare la data adoptarii si poate fi modificat cu votul a 2/3 din numarul consilierilor in functie.