Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > programare 2014-2020
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare

 

PLANUL DE DEZVOLTARE A JUDEȚULUI MUREȘ PENTRU PERIOADA 2014-2020

Perioada de programare financiară 2014-2020 deschide noi oportunități pentru finanțarea nevoilor de dezvoltare ale comunităților locale din județul Mureș. Existența unui document de planificare strategică, în care să se identifice nevoile și să se promoveze prioritățile de dezvoltare, este una din condițiile pentru accesarea de fonduri financiare între anii 2014-2020.

Planul de Dezvoltare a Județului Mureș 2014-2020 (PDJ) reprezintă instrumentul prin care se stabilesc viziunea de dezvoltare, obiectivul general și obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare și se propun direcțiile de acțiune și măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor.

În elaborarea PDJ o atenție deosebită s-a acordat politicii de coeziune a Uniunii Europene și direcțiilor de dezvoltare relevante la nivel național și regional, întrucât atât sfera publică, cât și cea privată trebuie să aibă o contribuție în atingerea obiectivelor Europa 2020, adică creștere inteligentă, creștere durabilă și creștere favorabilă incluziunii, asumate de România prin angajamente internaționale.

Procesul de planificare pentru actuala perioadă de programare a început încă din anul 2011, sub coordonarea Consiliului Județean Mureș, când s-a constituit Grupul de lucru județean, alcătuit din 47 de instituții publice și private, implicând autorități ale administrației publice locale, instituții publice, universități, organizații ale societății civile, parteneri economici (pentru componența Grupului de lucru click aici).

Planul de Dezvoltare a Județului Mureș pentru perioada 2014-2020 cuprinde 7 capitole și o anexă, constând în portofoliul de proiecte al județului Mureș.

Planul de Dezvoltare a fost aprobat prin Hotărârea nr. 107 din 31 iulie 2014 a Consiliului Județean Mureș.

 

 

Informațiile au fost furnizate de: Magyarossy Andrea, în data de 18.06.2013
Informațiile au fost actualizate de: Magyarossy Andrea, în data de 15.11.2013, 29.01.2014, 05.03.2014, 16.06.2014, 17.09.2014