ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


H O T A R Â R E A NR. 3
din 13 februarie 2003
privind aprobarea bugetelor pe programe, pentru anul 2003 ale
institutiilor finantate de Consiliul Judetean Mures


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr. 794/2003 a Directiei Buget-Finante si Asistenta Economica la proiectul de hotarâre privind aprobarea bugetelor pe programe pe anul 2003, ale institutiilor finantate de Consiliul Judetean Mures,
Tinând seama de prevederile articolului 19, alin.1,2,3 din Legea finantelor publice locale nr.189/1998,
In temeiul prevederilor art.104, litera e si art.109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1 Se aproba bugetul pe programe pentru anul 2003 pe institutii, potrivit anexei nr.1 de la 1/1 pâna la 1/23 (vezi anexa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)
Art.2 De ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri raspund Directia Generala Buget-Finante si Asistenta Economica si conducerile institutiilor subordonate.


PRESEDINTE
Ing. Virág György

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan