Istoric | Geografie | Monografie | Stema |   Însemne  
  Comunicate | Autorități | Legislație | Sesizări |   Cultura   
home > dispozitii
 
 Hotărâri
 Dispoziții
 Organigramă
 Regulamente
 Buget
 Instituții subordonate
 Servicii publice deconcentrate
 Primării
 Instituția Prefectului
 e-guvernare

DISPOZITIA NR.1
din 5 ianuarie 2005
privind stabilirea unor masuri de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii


Presedintele Consiliului Judetean Mures,
Având in vedere prevederile art.4 si 5 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, modificate prin Legea nr.401/2003 si Ordonanta de Urgenta nr.122/2004;
In temeiul prevederilor art.117, aliniat 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001,

Dispune:

Art.1. Incepând cu data de 17 ianuarie 2005, Presedintele Consiliului Judetean Mures va emite autorizatii de construire, cu avizul primarilor, doar pentru lucrarile prevazute la art.4 din Legea nr.50/1991 care se executa:
     1. pe terenuri care depasesc limita unei unitati administrativ-teritoriale;
     2. in extravilanul comunelor;

Art.2. Structura de specialitate, constituita in cadrul Serviciului de Urbanism si Amenajarea Teritoriului din aparatul propriu al Consiliului Judetean, incepând cu data de 17 ianuarie 2005 va emite acordul unic, respectiv va obtine, in numele solicitantului, avizele legale necesare autorizarii pentru racordarea la retelele de utilitati, racordarea la reteaua cailor de comunicatii, PSI, Aparare civila, Protectia Mediului si a Sanatatii populatiei.

Art.3. Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului va promova in luna ianuarie a.c. proiectul de hotarâre al Consiliului Judetean prin care se vor stabili taxe pe tipuri de lucrari, in raport cu numarul de avize necesare, in conditiile legii.

Art.4. Prezenta dispozitie se va publica in presa locala si se va comunica spre luare la cunostinta consiliilor locale din judet.

Art.5. De aplicarea prevederilor prezentei dispozitii raspunde Serviciul de Urbanism si Amenajarea Teritoriului.


PRESEDINTE
Lokodi Edita Emöke
AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
Ioan Toganel

Informatiile au fost furnizate de: Feier Olimpia