Casetă text:  

ROMÂNIA                              

JUDEȚUL MUREȘ                                                PROIECT

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

 

H O T Ă R  R E A   NR….

din ______________2010

privind modificarea HCJ nr.26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010

 

 

         Consiliul Județean,

         Văzând Expunerea de motive nr.16.942/27.X.2010 a Serviciului Buget la proiectul de hotărâre privind modificarea HCJ nr.26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2010 precum și avizele comisiilor de specialitate,

         Ținând seama de dispozițiile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare,

         Având în vedere Ordinul nr.2414/07.10.2010 pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, aprobate prin OMF nr.980/2010

         În baza art.1905, alin.(1) litera „d” al Legii nr.95/2006, actualizată, privind reforma în domeniul sănătății,

         În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare,

 

h o t ă r ă ș t e :

 

         Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2010 privind aprobarea bugetului pentru anul 2010, cu modificările și completările ulterioare se modifică după cum urmează:

  1. La art.1, alin (1) și (5) se modifică și vor avea următorul conținut:

„ Art.1. (1) Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2010 se stabilește atât la venituri cât și la cheltuieli la suma de 251.796.460 lei, sumă ce include majorarea de 6.914.000 lei.

…………………………………………………………………………………………………………………

            (5) Se aprobă detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate la instituțiile publice cu activități finanțate integral din venituri proprii conform anexelor de la 4/1 până la 4/5”

  1. Art.4. se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.4. Se aprobă bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2010, în sumă de 48.276.000 lei conform anexelor nr.5 de la nr.5/1 până la 5/74”.

    4. Anexele nr1/e, 2/1/e, 2/13/a, 2/14/a, 3/e, 3/9/d, 3/14, 3/15, 3/16, 4/a, 5/d, 5/3, 5/4, 5/22/b, 8/d, 81, 82, 9/c, 10/c și 11/c la HCJ nr.26/2010, se modifică și se înlocuiesc cu anexele 1/f, 2/1/f, 2/13/b, 2/14/b, 3/f, 3/9/e, 3/14/a, 3/15/a, 3/16/a, 4/b, 5/e, 5/3/a, 5/4/a, 5/22/c, 8/e, 81/a, 82/a, 9/d, 10/d și 11/d.

  Art.II. Anexele 1/f, 2/1/f, 2/13/b, 2/14/b, 3/f, 3/9/e, 3/14/a, 3/15/a, 3/16/a, 4/b, 4/3, 4/4, 4/5, 5/e, 5/3/a, 5/4/a, 5/22/c, 5/74, 8/e, 81/a, 82/a, 9/d, 10/d și 11/d fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

 

 

 

 

 

                   PREȘEDINTE                           AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                                                             SECRETAR

             Lokodi Edita Emöke                             Aurelian Paul Cosma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                           

JUDEȚUL MUREȘ                                                                    

CONSILIUL JUDEȚEAN

Serviciul Buget                                                                       

Nr.16.942/27.X.2010

 

 

EXPUNERE   DE  MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea HCJ nr. 26/2010 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, pe anul 2010

 

 

         Potrivit prevederilor art. 19 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice  locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

         Urmare apariției  Ordinului nr. 2414/7.10.2010, pentru completarea Normelor metodologice privind  întocmirea  și depunerea  situațiilor financiare trimestriale ale  instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010 aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr.980/2010, se impune redistribuirea bugetelor spitalelor în cadrul aceluiași volum și în concordanță cu prevederile acestuia. Aceste modificări se regăsesc în anexele nr. 1/f, 2/13/b, 2/14/b, 3/f, 3/14/a, 3/15/a, 3/16/a, 4/b, 4/3, 4/4 și 4/5.

         În baza art. 1905, alin. (1), lit. „d” al Legii nr. 95/2006, actualizată, privind reforma în domeniul sănătății, administrațiile locale participă  la finanțarea obiectivelor de modernizare, transformare și extindere în cuantum de minimum 5% din valoarea  acestora. Prin adresa nr. 14915/2010, Spitalul Clinic Județean Mureș solicită alocarea cotei de 5% în sumă de 49.000 lei în vederea achiziționării unui aparat de urologie și endourologie cu sistem integrat de radiografie și diagnosticare cu ultrasunete, finanțat de Ministerul Sănătății. Propunem cuprinderea în buget a sumei de mai sus la „Transferuri curente”, conform anexelor nr. 1/f, 2/13/b, 3/f, 3/14/a,  8/e și 10/d.

         În urma  derulării procedurilor de licitații, a analizei lucrărilor de întreținere, modernizare a drumurilor județene precum și a obiectivelor de investiții și reparații, se propune asigurarea  fondurilor prin realocare și redistribuire de sume între obiective, conform anexelor nr.5/e, 5/3/a, 5/4/a, 5/22/c, 5/74, 8/e, 81/a, 82/a, 9/d și 11/d.

         De asemenea, în vederea  asigurării  finanțării cheltuielilor de funcționare. Aparatul propriu  și Camera Agricolă Județeană Mureș solicită reașezarea  sumelor în cadrul aceluiași volum, potrivit anexelor nr.2/1/f și 3/9/e.

Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

 

VĂZUT

VICEPREȘEDINTE

Szabó Árpád

                                                                                                DIRECTOR

                                                                                                Bartha Iosif       

 

 

Întocmit: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc ______________

Tehnoredactat: consilier Florentina Tanțoș _________