OMÂNIA      ROMÂNIA                                                                           PROIECT                                                             

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN                       

 

 

HOTĂRÂREA NR.__

din ____________  2009

privind modificarea HCJ nr.26/2010 de aprobare a bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

 

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr.6064/27.IV.2010 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind modificarea HCJ nr.26/2010 de aprobare a bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010, precum și avizul comisiei de specialitate,

Având în vedere OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență privind programarea bugetară a fondurilor aferente instrumentelor structurale și a contribuției naționale totale, precum și Ordinul Ministrului Finanțelor nr.2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale,

Ținând seama de dispozițiile art.19 din  Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul dispozițiilor art.91, alin(3), lit(a) și ale art.97, alin(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

         

h o t ă r ă ș t e :

 

 

    Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.26/2010 privind aprobarea bugetului pentru anul 2010 se modifică după cum urmează:

  1. La art.1, alin.(1) și (3) se modifică după cum urmează:

„ Art.1. (1) Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2010 se stabilește atât la venituri cât și la cheltuieli la suma de 235.948.460 lei, sumă ce include majorarea de 2.794.000 lei.

…………………………………………………………………………………………………………………………………

            (3) Bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș, al R.A. Aeroportul TRANSILVANIA - Târgu Mureș și al instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean, cu detalierea cheltuielilor pe articole și aliniate se face conform anexelor nr.2 de la 2/1 până la 2/85”.

  1. Art.4. se modifică și va avea următorul conținut:

„Art.4. Se aprobă bugetul veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local pe anul 2010, în sumă de 48.276.000 lei conform anexelor nr.5 de la nr.5/1 până la 5/63”.

  1. Anexele nr.1, 2/1, 2/3, 2/4, 2/6, 2/9, 2/10, 2/28, 2/29, 2/30, 2/61, 2/62, 2/63, 2/64, 2/65, 2/66, 2/68, 2/72, 2/73, 3, 3/1, 3/2, 3/4, 3/9, 5, 5/13, 5/19, 5/20, 5/28, 5/29, 5/31, 5/32, 5/33, ,5/34, 5/37, 5/43, 5/44, 5/48, 6, 6/1, 8 și 11 la HCJ nr.26/2010, se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/a, 2/1/a, 2/3/a, 2/4/a, 2/6/a, 2/9/a, 2/10/a, 2/28/a, 2/29/a, 2/30/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/68/a, 2/72/a, 2/73/a, 3/a, 3/1/a, 3/2/a, 3/4/a, 3/9/a, 5/a, 5/13/a, 5/19/a, 5/20/a, 5/28/a, 5/29/a, 5/31/a, 5/32/a, 5/33/a, 5/34/a, 5/37/a, 5/43/a, 5/44/a,  5/48/a, 6/a, 6/1/a, 8/a și 11/a

   Art.II. Anexele nr.1/a, 2/1/a, 2/3/a, 2/4/a, 2/6/a, 2/9/a, 2/10/a, 2/28/a, 2/29/a, 2/30/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/68/a, 2/72/a, 2/73/a, 2/85, 3/a, 3/1/a, 3/2/a, 3/4/a, 3/9/a, 5/a, 5/13/a, 5/19/a, 5/20/a, 5/28/a, 5/29/a, 5/31/a, 5/32/a, 5/33/a, 5/34/a, 5/37/a, 5/43/a, 5/44/a, 5/48/a, 5/49, 5/50, 5/51, 5/52, 5/53, 5/54, 5/55, 5/56, 5/57, 5/58, 5/59, 5/60, 5/61, 5/62, 5/63, 6/a, 6/1/a, 8/a și 11/a  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

              P R E Ș E D I N T E

 

             Lokodi Edita Emőke

 

                                                                                         Avizat pentru legalitate 

                                                                                                SECRETAR

                                                                                          Aurelian Paul Cosma

 

 

 

 

ROMÂNIA                                                                                          

JUDEȚUL MUREȘ                                                                    

CONSILIUL JUDEȚEAN

Direcția Economică                                                                        

Nr.6064/27.IV.2010

 

 

 

 

EXPUNERE   DE  MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind modificarea HCJ nr.26/2010 de aprobare a bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2010

 

 

 

 

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Urmare a propunerii de reorganizare a D.G.A.S.P.C. Mureș prin înființarea centrelor cu personalitate juridică s-a inițiat modificarea în mod corespunzător a bugetului consolidat al Consiliului Județean Mureș aprobat prin HCJ nr.26/2010.

Având în vedere precizările Ministerului Finanțelor Publice privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență privind programarea bugetară a fondurilor aferente instrumentelor structurale și a contribuției naționale totale potrivit căreia sumele necesare finanțării totale a proiectelor proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor ca și contribuție publică națională cu excepția TVA. Față de cele de mai sus se impune reașezarea detalierilor privind aceste proiecte și majorarea bugetului cu suma de 2.794.000 lei, reprezentând finanțarea Uniunii Europene pentru proiectele „Extinderea și dotarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești” (2.720.000 lei) și „Selectarea structurilor gazdă pentru centrele de informare din rețeaua „Europe Direct” (74.000 lei). Modificările se regăsesc în anexele nr.1/a, 2/11/a, 2/28/a, 2/29/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/68/a, 2/72/a, 2/85, 5/a, 5/19/a, 5/20/a, 5/28/a, 5/29/a, 5/31/a, 5/32/a, 5/33/a, 5/34/a, 5/37/a, 5/43/a, 5/44/a, 5/49/a, 6/a și 6/1/a.

În ședința Comisiei tehnico-economice din data de 24.02.2010, la dezbaterea privind aprobarea bugetului Consiliului Județean pentru anul 2010, a hotărât efectuarea unor modificări cu privire la sumele prevăzute pentru transferuri către R.A. Aeroportul TRANSILVANIA Târgu Mureș până la suma de 4.600.000 lei, iar în fondul de rezervă la dispoziția Consiliului Județean nu a existat disponibil doar până la suma de 4.350.010 lei, propunem alocarea diferenței de 250.000 lei prin diminuarea capitolului 51.02 „Autorități executive”. Aceste modificări se regăsesc în anexele nr.1/a, nr.2/1/a, 2/73/a.

În urma inventarierii stării tehnice a drumurilor județene efectuate în perioada februarie-martie 2010 rezultă necesitatea modificării programului de lucrări la drumurile județene prin reîncadrarea unor lucrări la alte categorii precum și suplimentarea fondurilor alocate programului cu suma de 3.266.000 lei din care pentru plombări 2.400.000 lei, siguranța rutieră 300.000 lei, întreținerea comună a drumurilor 400.000 lei, din fondul de rulment,  prin diminuarea cu aceeași sumă la poziția Achiziții de teren pentru extindere pistă R.A.Aeroport TRANSILVANIA Târgu Mureș. Modificările se regăsesc în anexele nr.5/a, 5/50, 5/51, 5/52, 5/53, 5/54, 5/55, 5/56, 5/57, 5/58, 5/59, 5/60, 5/61, 5/62, 5/63 și nr.8/a.

La solicitarea unor instituții subordonate și finanțate de Consiliul Județean Mureș se impune reașezarea bugetului în cadrul aceluiași volum, urmare a modificărilor intervenite față de bugetul ințial la următoarele:

-      Direcția de Evidență a Persoanelor (anexa nr.2/3/a);

-      Serviciul Public Salvamont Salvaspeo (anexa nr.2/4/a);

-      Centrul Militar Județean Mureș (anexa nr.2/6/a)

-      Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.2 Târgu Mureș (anexa nr.2/9/a);

-      Teatrul pentru Copii și Tineret „Ariel” (anexa nr.3/2/a);

-      Filarmonica de Stat (anexa nr.3/4/a);

-      Camera Agricolă Județeană Mureș (anexa nr.3/9/a);

-      Muzeul Județean Mureș (anexa nr.3/1/a).

Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

 

 

 

                                                                VĂZUT

                                                         VICEPREȘEDINTE

                                                           Szabó Árpád

                                                                                                      

                                                                                                        DIRECTOR

                                                                                                         Bartha Iosif      

 

 

 

 

Întocmit: Șef Serviciu Ioana Tcaciuc _________________

Tehnoredactat consilier Gabriela Vaida _______________