R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 22
din 28 februarie 2008
privind trecerea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni în subordinea Consiliului Județean Mureș ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în structura DGASPC Mureș

Consiliul Județean Mureș
Având în vedere Expunerea de motive nr. 755 din 21 ianuarie 2008, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În baza prevederilor H.G. nr. 539/2005, modificată prin H.G. nr. 1007/2005, ale Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare și ale O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 91 alin.2 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,
În baza art. 97 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art. 1. Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni se reorganizează începând cu data de 1 aprilie 2008, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și în subordinea Consiliului Județean Mureș.
Datele de identificare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică sunt prezentate în anexa nr. 1.
Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare, conform anexei nr.2.
Art. 3. Se aprobă organigrama și statul de funcții, conform anexelor nr. 3 și 4.
Art. 4. Se aprobă componența Consiliului consultativ, conform anexei nr. 5.
Art. 5. Anexele nr. 1,2,3, 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6. Cu data prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 7 din 25 ianuarie 2007.
Art. 7. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică, Direcția Juridică și Administrație Publică din cadrul Consiliului Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.
Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și membrilor Consiliului consultativ.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 755 /21.I.2008
Dosar IV/B/8

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și în subordinea Consiliului Județean Mureș

Potrivit prevederilor art. 51 alin. 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni va trece în subordinea Consiliului Județean Mureș, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului.
Regulamentul de organizare și funcționare a fost elaborat, conform Regulamentului - cadru de organizare și funcționare, aprobat prin H.G. nr. 539/2005 modificată prin H.G. nr. 1007/2005 și cuprinde principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale, atribuțiile personalului care își desfășoară activitatea în centrul respectiv, precum și obligațiile și drepturile beneficiarilor.
Conducerea centrului va fi asigurată, potrivit prevederilor Regulamentului cadru de organizare si funcționare de către un director, sprijinit în activitatea sa de un consiliu consultativ compus din reprezentanți ai autorităților administrației publice județene și locale, ai beneficiarilor și ai partenerilor sociali. Consiliul consultativ este compus din 7 membri, conform structurii menționate la art. 9 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare.
Bugetul de venituri și cheltuieli a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni face parte integrantă din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, iar directorul acestuia va fi ordonator terțiar de credite.
Pentru asigurarea funcționalității Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni a fost stabilit de către conducerea Centrului împreună cu DGASPC statul de funcții și organigrama centrului.
Având în vedere modificările și completările aduse Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în anul 2007, se revocă Hotărârea Consiliului Județean nr. 7 din 25 ianuarie 2007.
Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Județean proiectul de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

SECRETAR
Ioan Togănel