R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 108
din 27 august 2008
privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș a imobilului situat în Tîrgu Mureș, str.Poligrafiei, nr.4, a clădirilor realizate prin fonduri Phare cu destinația de Centre de Asistență Socială și a imobilului Complex " Parc", situat în Tîrgu Mureș, str.Primăriei, nr.2


Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive a Direcției Economice nr.12474/21.08.2008, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederileart.3 alin.(3), art.7 și 12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,a HGR nr.1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, a art.50 alin.(5) din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea persoanelor cu handicap,
Având în vedere prevederile HCJ nr.95/2008 privind valorificarea dreptului de preemțiune cu privire la imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Poligrafiei, nr.4,
Ținând cont de prevederile HGR nr.880/20.08.2008, privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului de Stat" în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș,
În temeiul art.91 alin.(1) lit.(c) și art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată,

hotărăște :

Art.1. (1) Se aprobă cuprinderea în domeniul public al județului Mureș a imobilului situat în Tîrgu Mureș, str. Poligrafiei, nr.4 .
(2) Elementele de identificare ale imobilului sunt cuprinse în Anexa nr.1.
(3) Imobilul menționat la alineatul (1) se dă în administrarea Teatrului pentru Copii și Tineret "Ariel", Tîrgu Mureș, instituție de spectacole subordonată Consiliului Județean.
Art.2. (1) Se aprobă cuprinderea în domeniul public al județului Mureș a clădirilor realizate prin fonduri Phare cu destinația de Centre de Asistență Socială.
(2) Elementele de identificare ale clădirilor sunt cuprinse în Anexa nr.2.
(3) Clădirile menționate la alin.(1) se dau în administrare Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș.
Art.3. (1) Se aprobă cuprinderea în domeniul public al județului Mureș a imobilului Complex "Parc" situat în Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2.
(2) Elementele de identificare ale imobilului sunt cuprinse în Anexa nr.3.
(3) Imobilul menționat la alineatul (1) va fi administrat de Consiliului Județean Mureș.
Art.4. (1) Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Mureș, însușit prin HCJ nr.42/2001, cu modificările și completările ulterioare, se modifică în sensul că la secțiunea I "Bunuri imobile", după poziția 358 se introduc 7 poziții noi, având conținutul conform cu Anexa nr.4.
(2) În vederea îndeplinirii procedurilor de atestare a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al județului Mureș prin Hotărâre a Guvernului României, inventarul însușit prin H.C.J.M nr.42/2001 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Mureș, se va republica pe baza tuturor modificărilor și completărilor ulterioare, dându-se pozițiilor o nouă numerotare.
Art.5. Arhitectul Șef al județului va întocmi documentațiile cadastrale și va face demersurile pentru întabularea imobilelor ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre.
Art.6. Anexele 1, 2 ,3 și 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Arhitectului Șef, Teatrului pentru Copii și Tineret "Ariel", Tîrgu Mureș și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.12474/21.08.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș a imobilului situat în Tîrgu Mureș, str.Poligrafiei, nr.4 și a clădirilor realizate prin fonduri Phare cu destinația de Centre de Asistență Socială

Ca urmare a retrocedării imobilului din Tîrgu Mureș, str.Poștei, nr.2, în baza prevederilor O.U.G. nr.83/1999, privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale, către Curatoriul Parohiilor Reformate din Tîrgu Mureș, Teatrul pentru Copii și Tineret "ARIEL", instituție subordonată Consiliului Județean, a rămas fără sediu.
Prin H.C.J nr.95/2008 , Consiliul Județean Mureș, a aprobat achiziționarea în domeniul public al județului , valorificându-și dreptul de preemțiune, a imobilului din Tîrgu Mureș, str.Poligrafiei, nr.4, proprietate a Fundației " Caritatea" , cu sediul în București.
Imobilul a fost achiziționat prin contractul de vânzare-cumpărare (încheiere de autentificare nr.1634 din 31 iulie 2008), la prețul de 487 000 EUR, echivalent cu 1 721 448 lei, calculat la cursul EUR de 3,5348 lei din 31. 07.2008 al BNR și se transmite în administrarea Teatrului pentru Copii și Tineret " Ariel" Tîrgu Mureș, sumele necesare amenajării și reabilitării construcției fiind cuprinse în bugetul acestei instituții.
Elementele de identificare ale imobilului sunt cuprinse în Anexa nr.1 la hotărâre.
În cadrul Programului Phare /2003/005-551.01.04.01, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, a câștigat 5 proiecte pentru restructurarea Centrelor de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești și Călugăreni , a Centrului de Îngrijire și Asistență Reghin și înființarea a 2 Centre de Îngrijire prin Terapie Ocupațională la Glodeni și Căpușu de Câmpie.
În urma investițiilor realizate, au rezultat 5 clădiri în care se desfășoară servicii de asistență socială de interes județean, ale căror elemente de identificare sunt prezentate în Anexa nr.2 la hotărâre.
În conformitate cu prevederile art.3 alin.(3) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia , imobilele în care își desfășoară activitatea instituțiile publice de interes județean, fac parte din domeniului public al județului.
Clădirile ce fac obiectul investițiilor din fonduri PHARE, destinate activității de asistență socială, se dau în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

Având în vedere cele expuse, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre anexat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád