R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 41
din 27 martie 2008
privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș, a situațiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2007

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive nr.3399/10.03.2008 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș, a situațiilor financiare anuale cu anexe pe anul 2007, precum și avizul comisiei de specialitate,
Având în vedere prevederile articolului 57 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor art.91 aliniat (3) litera "a" și art.97 alin (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare

hotărăște:

Art.1. Se aprobă contul de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean Mureș pe anul 2007 potrivit anexei nr.1.
Art.2. Se aprobă anexele la situațiile financiare ale Consiliului Județean Mureș, de la nr.2 la nr.16.
Art.3. Hotărârea cu anexele de la nr.1 la nr.16 fac parte integrantă din prezenta și se publică în Monitorul Oficial al Județului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel