R O M Â N I A
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN


HOTÃRÂREA Nr.81
din 16 decembrie 2003
privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare
a bugetelor locale ale unitatilor administrativ - teritoriale pe anul 2003


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de Motive nr. 11139/13 decembrie 2003 la proiectul de hotarâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judetean si a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unitatilor administrativ teritoriale pe anul 2003,
Tinând seama de prevederile articolului 20, alin.4 din Legea finantelor publice locale nr. 189/1998,
In temeiul art. 104, alineatul e si articolul 109 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :

Art.1. Bugetul Consiliului Judetean Mures pe anul 2003, se rectifica atât la venituri cât si la cheltuieli la suma de 571.549.830 mii lei.
Modificarile sunt prezentate in anexa nr.1 la prezenta hotarâre.
Art.2. Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole si aliniate se face conform anexelor nr.2/1, pâna la 2/28.
Art.3. Se rectifica lista de investitii potrivit anexei nr.3.
Art.4. Se rectifica sumele defalcate din impozitul pe venit alocate de Consiliul Judetean pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr.4.
Art.5. Se rectifica sumele defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea unitatilor de invatamânt preuniversitar de stat, potrivit anexei nr. 5
Art.6. Se reactualizeaza lucrarile de drumuri, potrivit anexei nr. 6.
Art.7. Fondul de rulment al Consiliului Judetean, constituit la finele anului 2003, se va utiliza in anul 2004 dupa cum urmeaza :
-30% pentru finantarea unor investitii;
-70% pentru acoperirea golului temporar de casa.
Art.8. Se imputerniceste presedintele Consiliului Judetean de a efectua in executia bugetara toate modificarile impuse si emise de Ministerul Finantelor in perioada urmatoare pâna la inchiderea anului financiar.
Art.9. Anexele de la nr. 1 la 6 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
Art.10. De ducerea la indeplinire a prezentei hotarâri, raspund consiliile locale si directiile de specialitate din cadrul Consiliului Judetean Mures.

 

PRESEDINTE
Ing. Virág György
  Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan