ROMÂNIA
JUDETUL MURES
CONSILIUL JUDETEAN

H O T A R Â R E A NR. 6
din 13 februarie 2003
privind aprobarea obiectivelor, criteriilor de performanta si drepturilor salariale pe anul 2003, pentru directorii agentilor economici aflati sub autoritatea Consiliului Judetean Mures


Consiliul Judetean Mures,
Având in vedere Expunerea de motive nr.884/03.02.2003 a Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica,
In conformitate cu prevederile art.6 si 8 din O.U.G. nr.79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,
In temeiul prevederilor art.109 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

h o t a r a s t e :


Art.1 Se aproba obiectivele, criteriile de performanta si drepturile salariale pe anul 2003 ale directorului S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A., conform anexei nr.1, ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2 Se aproba obiectivele, criteriile de performanta si drepturile salariale pe anul 2003 ale directorului R.A. "Aeroportul Tg.Mures", conform anexei nr.2, ce face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3 Se mandateaza dl.Diana Paul, reprezentantul Consiliului Judetean ca actionar unic, in Adunarea Generala a Actionarilor sa semneze actul aditional la contractul de performanta al d-lui Blaj Virgil, director al S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A Tg.Mures, in conformitate cu limitele stabilite in Anexa nr.1 la prezenta hotarâre.

Art.4 Se mandateaza reprezentantul Consiliului de Administratie (delegat prin hotarâre a acestuia) sa semneze actul adtional la contractul de performanta al domnului Runcan Petru Stefan, director al R.A. "Aeroportul Tg.Mures", in conformitate cu limitele stabilite in Anexa nr.2 la prezenta hotarâre.

Art.5 Pentru indeplinirea prezentei hotarâri raspunde reprezentantul Consiliului Judetean in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A si reprezentantul Consiliului de Administratie al R.A. "Aeroportul Tg.Mures".

Art.6 Prezenta hotarâre se comunica Directiei Generale Buget-Finante si Asistenta Economica a Consiliului Judetean, d-lui Diana Paul, reprezentant in Adunarea Generala a Actionarilor la S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A, Consiliului de Administratie al R.A. "Aeroportul Tg.Mures", conducerii S.C. "Servicii de Utilitati Rurale Mures" S.A si R.A. "Aeroportul Tg.Mures".

PRESEDINTE
Ing. Virág György

Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL
Toganel Ioan