Continuarea proiectelor existente și dezvoltarea relațiilor cu parteneri externi, obiective ale Direcției de Dezvoltare Regionale și Integrare Europeană

 

Direcția Dezvoltare Regională și Integrare Europeană s-a preocupat de elaborarea și implementarea unei strategii concrete care a vizat asigurarea unei administrații eficiente în domeniul afacerilor europene, aspect impus de Comisia Europeană tuturor țărilor candidate pe parcursul perioadei de preaderare se arată într-un raport întocmit și semnat de către directorul executiv al Direcției, Valer Bățagă, șeful serviciului, Suciu Călin și consilierul, Radu Spinei.

 

I.     SERVICIUL DEZVOLTARE REGIONALĂ

În cadrul acestui serviciu al Diecției, o atenție deosebită asigurării continuității proiectelor aflate în curs de implementare: Parcul Industrial Mureș, Programul SAMTID, proiectul ,,Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în județele Mureș și Harghita”, dezvoltarea Infrastructurii de transport județene, Depozitul ecologic zonal Vidrasău-Ungheni, atragerea de noi fonduri pentru administrația publică mureșeană, reforma instituțională în sectorul protecției persoanelor cu dizabilități, dezvoltarea infrastructurii rurale, Investiții pentru proiecte de gestionare a deșeurilor, Probleme de apărare civilă;

 

II.    COMPARTIMENTUL INTEGRARE EUROPEANĂ

Activitatea Centrului de Informare Europa din cadrul Consiliului Județean Mureș s-a concentrat și în anul 2005 pe informarea cetățenilor din județul Mureș cu privire la aspecte legate de integrarea țării în Uniunea Europeană, instituții europene, programe de finanțare, îndrumare și sprijinire a autorităților publice locale, instituțiilor publice, precum și a întreprinderilor care participă la programe comunitare.

            În cadrul Centrului de Informare Europa s-au desfășurat un număr de 22 de activități, constând în simpozioane, mese rotunde, informări, concursuri, expoziții la care au participat peste 1000 de persoane.   În anul trecut a fost elaborat lunar Buletinul informativ al Centrului de informare Europa și s-a organizat "Caravana SAPARD" pentru prezentarea măsurilor 3.1 investiții în exploatații agricole și 3.4. Dezvoltarea și diversificarea activităților economice.

De asemenea a fost implicat în urmărirea realizării acțiunilor din Planul de implementare la nivel local a legislației armonizate cu aquis-ul comunitar pe anul 2005. În special s-a axat pe urmărirea îndeplinirii obligațiilor prevăzute în Capitolul 22 –Mediu.

În colaborare cu Prefectura județului Mureș a fost întocmită Strategia de comunicare europeană a județului. Aceasta împreună cu Planul de acțiune detaliat a fost anexă la protocolul încheiat de Instituția Prefectului – județul Mureș și Consiliul Județean Mureș cu Delegația Comisiei Europene la București. Monitorizarea realizării acțiunilor din Plan a fost realizată prin Centrul de Informare EUROPA

Mureș.

 

III.    COMPARTIMENTUL RELAȚII EXTERNE ȘI MASS-MEDIA

În cursul anului 2005, activitatea din cadrul Compartimentului de Relații Externe și  mass- media  s-a  axat în principal pe dezvoltarea relațiilor de colaborare  existente și inițierea de noi proiecte. Referitor la programul colaborărilor externe, acesta a avut ca scop principal dezvoltarea relațiilor de colaborare existente (cu localități și regiuni din Ungaria, Italia, Franța) și inițierea de noi proiecte de colaborare cu diverse instituții și autorități din alte state europene.

 Nu au fost neglijate nici relațiile  cu Adunarea Regiunilor Europei (ARE) și Congresul Puterilor Locale și Regionale din Europa, conducerea Consiliului Județean, consilierii județeni și funcționarii publici din cadrul aparatului propriu participând activ la ședințele comisiilor de specialitate, Școala de Vară, precum și la Adunarea Generală a ARE.

Domeniile vizate  sunt de mare actualitate: dezvoltarea regională durabilă, utilizarea eficientă a fondurilor europene nerambursabile pentru îmbunătățirea infrastructurii din județ, gestionarea ecologică a deșeurilor, dezvoltarea schimburilor economice, funcționarea parcurilor industriale, îmbunătățirea activității de protecție a copiilor aflați în dificultate, creșterea eficienței și calității serviciilor publice, aspecte legate de integrarea europeană.

În același timp, s-a urmărit asigurarea continuității în cadrul relațiilor bilaterale cu partenerii tradiționali, respectiv cu localitatea Montigny le Bretonneux (Franța),  județele Gyor-Moson-Sopron, Szabolcs Szatmar Bereg și Pesta din Ungaria, Provincia Lecce (Italia),  dar și lansarea unor noi inițiative de colaborare cu țări din Europa, respectiv cu Consiliul Județean Fingal (Irlanda), județul Zala (Ungaria) Regiunea Samsun (Turcia).

Din  perspectiva integrării europene, un alt aspect urmărit este culegerea și diseminarea de informații privind activitatea instituțiilor europene, criteriile de aderare, implicațiile aderării țării noastre la Uniunea Europeană, căi de adoptare și implementare a acquis-ului comunitar. În această direcție, un pas important s-a făcut prin deschiderea, începând cu luna octombrie a acestui an,  sub umbrela Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, a unui Birou de Reprezentare la Bruxelles.

Pe parcursul anului 2005,  au fost organizate, conferințe de presă săptămânale, în vederea informării publicului larg  asupra activităților derulate de direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean.     

 

IV.     BIROUL DE INFORMARE TURISTICĂ

Biroul de Informare Turistică, înființat în acest an, a fost deschis oficial în data de 1 iunie 2005.

Biroul de Informare Turistică a avut o perioadă de pregătire, din martie până în iunie, concretizată în adunarea informațiilor cu caracter turistic, necesare  constituirii propriei baze de date. Baza de date a fost creată cu scopul informării turiștilor străini și din țară, referitor la structura turistică a județului nostru. Menționăm că aceasta se poate găsi pe website-ul Consiliului Județean Mureș (www.cjmures.ro         

De asemenea, în ideea promovării turismului mureșean, s-a luat legătura cu toate unitățile de turism din județ, cu scopul creării unei asociații profesionale care să reprezinte interesele turismul mureșean la nivel național și internațional. Această inițiativă s-a finalizat  în data de 12 decembrie 2005, prin constituirea Asociației Județene de Turism.Peste 800 de petiții rezolvate de către Direcția Juridică și Administrație Publică

 

Direcția Juridică și Administrație Publică a desfășurat o mare diversitate de activități specifice, care vizează și asigură funcționalitatea Consiliului Județean și a aparatului propriu.

            Astfel, prin Compartimentul cancelarie, relații cu consilierii, monitor oficial, în anul 2005 au fost efectuate în bune și foarte bune condiții pregătirea celor 10 ședințe ale Consiliului județean, s-au comunicat celor vizați 161 de hotărâri ale consiliului județean și 395 de dispoziții ale Președintelui Consiliului Județean Mureș, iar împreună cu funcționarii desemnați ai Instituției prefectului au organizat ședințele bilunare ale Comisiei Consultative.

            Serviciul administrație publică, având ca obiectiv general îndrumarea și sprijinirea primăriilor din județ a realizat de asemenea activități variate. Astfel, a organizat  în luna aprilie, o serie de întâlniri pe centre cu primarii, secretarii, asistenții sociali și responsabilii cu probleme de urbanism, urmărind aplicarea unitară a actelor normative privind activitatea autorităților locale. Împreună cu  Instituția Prefectului județului Mureș, Poliția Piețelor, Poliția Comunitară și Oficiul Județean pentru Protecția consumatorilor au întreprins 14 acțiuni de control în piețele și târgurile agroalimentare iar, în colaborare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Horea" au organizat concursurilor profesionale PSI, fazele zonală, județeană și interjudețeană. Activitatea serviciului a mai cuprins lucrările pentru programul "Laptele și cornul", colaborări cu organizații neguvernamentale, editarea Buletinului informativ al Consiliului Județean în format electronic, asigurarea liberului acces la informațiile de interes public, elaborarea unui nomenclator-cadru al actelor pentru primăriile comunale și altele. Un volum mare de muncă s-a depus pentru soluționarea, împreună cu Serviciul juridic - contencios a peste 800 de petiții din cele 1029 înregistrate la Consiliul județean în anul 2005.

Activitatea Serviciului Juridic-contencios a cunoscut o vizibilă creștere în anul 2005, prin implicarea consilierilor juridici în activitățile întregului aparat de lucru al Consiliului județean. Astfel a fost implicat în acțiuni de anvergură inițiate sau coordonate de Consiliul județean Mureș, precum: organizarea Asociației Zona metropolitană Tîrgu Mureș, achiziționarea de terenuri pentru Parcul industrial și Aeroportul Tîrgu Mureș, colaborări cu autorități, instituții și ONG-uri. Activitatea specifică serviciului, aceea de reprezentare în instanță a cuprins pe lângă cele peste 160 litigii, în medie în anul 2005, în care este parte Consiliul Județean Mureș și reprezentarea consiliilor locale în 38 de litigii, iar a instituțiilor din subordinea consiliului județean în 18 litigii. Un volum important de muncă și timp a fost afectat acordării de asistență juridică, întocmirii a peste 60 de proiecte de hotărâri ale Consiliului Județean și ale Guvernului,  precum și  dispoziții ale președintelui Consiliului Județean și soluționarea a peste 800 de acte de corespondență cu aspecte juridice.

           

 

 

Plan realizat în proporție de 100% pentru Compartimentul Audit Public Intern

Compartimentul de audit public intern din cadrul Consiliului Județean Mureș a cuprins în planul de audit pe anul 2005 un număr de 15 verificări la unități și subunități aparținătoare, potrivit unei informări semnate de șef Compartiment audit public intern, Dan-Petru Danciu. Au fost încheiate un număr de 7 rapoarte de audit public intern privind modul de închidere a exercițiului financiar anterior și 8 rapoarte de audit public intern privind modul de desfășurare a activităților din cadrul Consiliului Județean respectiv a unităților subordonate. Planul de audit a fost realizat în proporție de 100%, a fost întocmit și Raportul anual al  activității de audit, înaintat conform prevederilor legale către Direcția Generală a Finanțelor Publice Mureș, precum și planul anual al activității de audit pe anul următor.

            Pe lângă acestea, au mai fost derulate și alte acțiuni, în baza adreselor repartizate și a sarcinilor de serviciu, la finalizarea cărora au fost întocmite un număr de 9 note, referate și informări. În cadrul programului de lucru s-au mai efectuat: consilieri ale personalului solicitant, participarea la diverse comisii mixte,participarea la programe de perfecționare profesională (ECDL, INA), întocmirea diverselor materiale interne sau externe solicitate .

            În urma verificărilor de audit efectuate asupra activităților depuse în cadrul Consiliului Județean și a instituțiilor subordonate care nu au organizat compartiment de audit intern propriu, au fost stabilite recomandări și soluții pentru deficențele constatate, având termene de implementare fiecare în parte, măsuri menite să contribuie la perfecționarea activităților desfășurate și îndeplinirea eficientă a obiectivelor.  

 

 

 

 

24 ore mureșene

2 februarie 2006