tanacslogo1                                                                                                                                                                                                              

                    ROMÂNIA                          Nr.13229/30.VIII.2010

                JUDEȚUL MUREȘ                           Dosar: IV C/1

             CONSILIUL JUDEȚEAN                             

 540026, Tîrgu Mureș, str.Primăriei nr.2

       tel.0265 – 263211, fax: 268718

         e-mail: cjmures@cjmures.ro

 

 

 

 

                        

 

 

 

ANUNȚ

 

 

         Consiliul Județean Mureș, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, își face publică intenția de a actualiza, printr-o hotărâre, Programul județean de transport rutier public de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011.

         Proiectul de hotărâre și expunerea de motive sunt publicate pe site-ul Consiliului Județean www.cjmures.ro din data de 30 august a.c. și afișate la sediu: Tîrgu Mureș,  str.Primăriei,  nr.2, cam. 2.

         Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare, până la data de 10 septembrie a.c., la Registratura Consiliului Județean Mureș  sau prin e-mail: cjmures@cjmures.ro.

        

 

                 PREȘEDINTE                                                        SECRETAR

             Lokodi Edita Emőke                                            Aurelian Paul Cosma

 

 

Întocmit: consilier Delia Belean

Văzut: director Viorel Iosib

 

 


tanacslogo1            

                                    ROMÂNIA

                         JUDEȚUL MUREȘ                                                                 PROIECT

                     CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

 HOTĂRÂREA  NR. ________

din 30 septembrie 2010

 

privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2011

 

 

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive a Direcției Economice nr.13229 / 30.VIII.2010, precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile:

-     Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;

-          Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative;

-          Legii nr. 218/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2008 pentru

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

-          Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 47/2008 privind aprobarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011;

-          Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 125/2008 privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011; Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 179/2009 privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011;

Cu respectarea procedurilor reglementate de dispozițiile Legii nr.52/2003 privind transparența

decizională,

În temeiul prevederilor art.97 și a drepturilor conferite prin art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște:

 

Art.1. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.47/2008 privind aprobarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Autorității Rutiere Române -

A.R.R - Agenția Mureș.

 

 

                                                                                                      

                             PREȘEDINTE                                                    Avizat pentru legalitate

                                                                                                                 SECRETAR

                     Lokodi  Edita Emőke                          

                                                                                                     Aurelian Paul Cosma

 

 

 

 

                ROMÂNIA                                                                                                               

      CONSILIUL JUDEȚEAN                                                              

          JUDEȚUL MUREȘ

         Direcția Economică

      Nr.13229/30.VIII.2010       

                

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011

 

 

În baza Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, Consiliul Județean Mureș a aprobat, prin Hotărârea nr.47/27.03.2008, Programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011, numit în continuare Programul județean de transport.

Prin hotărârile nr.125/25.09.2008 și nr.179/17.12.2009, Consiliul Județean a aprobat modificările propuse pentru actualizarea Programului județean de transport, care cuprinde în prezent un număr de 165 de trasee independente.

De la ultima actualizare, pe parcursul derulării activității de transport rutier public județean, operatorii de transport au constatat modificări ale fluxurilor de călători pe traseele executate astfel încât Programul județean de transport nu mai corespunde nevoilor actuale de deplasare ale publicului călător.

Drept urmare, în vederea actualizării anuale a Programului județean de transport, operatorii de transport și unele primării au depus solicitări și propuneri privind modificarea orelor de plecare / sosire în / din curse, suplimentarea / reducerea numărului de curse pe anumite trasee, respectiv introducerea / eliminarea unor stații.

În total, au fost înregistrate solicitări de modificare a graficelor de circulație aferente unui număr de 30 de trasee județene de transport.

Toate solicitările înregistrate până la 17.08.2010 au fost publicate pe site-ul C.J.Mureș și au fost analizate în ședința de lucru din data de 20.08.2010. La ședința de analiză au participat: serviciul de specialitate din cadrul Consiliului Județean, reprezentanți ai operatorilor de transport și ai primăriilor, membrii Comisiei de servicii publice precum și un reprezentant din partea Autorității Rutiere Române, ARR- Agenția Mureș. De asemenea, pentru armonizarea graficelor de circulație ale unor trasee care se suprapun pe segmente mari de drum și care sunt executate simultan de mai mulți operatori de transport, au fost stabilite întâlniri de lucru și în zilele 24, 26, respectiv 27 august; întrevederi la care au participat reprezentanții: SC Auto Stop SRL,  SC Minibus Tour SRL, (traseele: Sighișoara - Bălăușeri - Sovata, Sighișoara - Bălăușeri - Tg.Mureș și Tg.Mureș - Bălăușeri - Sovata), SC Casidetco SRL, SC Duda Trans SRL (traseele: Tg.Mureș - Band - Iclănzel și Tg.Mureș - Band - Mădăraș) și SC Simstel Impex SRL.

Din analiza solicitărilor înregistrate precum și a propunerilor, sesizărilor și observațiilor venite din partea tuturor celor interesați, rezultă că principalele elemente care stau la baza actualizării Programului județean de transport  vizează următoarele aspecte:

-             modificări ale orelor de plecare și/sau sosire pentru anumite curse cuprinse în graficul de circulație a 19 de trasee;

-             reducerea numărului de curse efectuate la executarea unui număr de 14 trasee;

-             suplimentarea numărului de curse pentru 6 trasee;

-             introducerea de noi stații (Mărculeni și Păcureni) pentru 2 trasee (nr.031 și nr.047);

 

 

 

-             eliminarea unei stații (Moișa-pentru 2 curse) din graficul de circulație al traseului nr.045;

-             anularea unui număr de 2 trasee (traseul nr.095 Iernut-Deag și traseul nr.121 Sighișoara-Vînători-Saschiz), care nu au fost licitate în cadrul ședințelor de atribuire electronică.

Analizele s-au făcut având în vedere legislația în vigoare privind transportul rutier public de persoane, potrivit prevederilor art.17, alin.(1), lit.c) și art.18, alin.(1), lit.d) din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, respectiv ale art.4, lit.e) și art.17 din Normele de aplicare a legii, aprobate prin Ordinul MIRA nr. 353/2007, iar concluziile rezultate au fost cuprinse în proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport.

 În conformitate cu dispozițiile Legii nr.52 / 2003 privind transparența decizională, proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011 a fost publicat la adresa www.cjmures.ro  începând cu data de 31.08.2010.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011, conform anexei.

 

 

 

                      Director,

                                Bartha Iosif                                                     Văzut

                                                                                             VICEPREȘEDINTE                     

                                                                                                          Szabó Árpád

 

 

Întocmit: Matei Marcel