tanacslogo1                                                                                                                                                                                                              

                    ROMÂNIA                     Nr.13228/30.VIII.2010

                JUDEȚUL MUREȘ                           Dosar: IV C/1

             CONSILIUL JUDEȚEAN                             

 540026, Tîrgu Mureș, str.Primăriei nr.2

       tel.0265 – 263211, fax: 268718

         e-mail: cjmures@cjmures.ro

                        

 

 

 

                                                        ANUNȚ

 

         Consiliul Județean Mureș, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, își face publică intenția de a modifica, printr-o hotărâre, tarifele pentru serviciile de transport public județean de persoane, prin curse regulate.

         Proiectul de hotărâre și expunerea de motive sunt publicate pe site-ul Consiliului Județean www.cjmures.ro din data de 30 august a.c. și afișate la sediu: Tîrgu Mureș,  str.Primăriei,  nr.2, cam. 2.

         Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare, până la data de 10 septembrie a.c., la Registratura Consiliului Județean Mureș  sau prin e-mail: cjmures@cjmures.ro.

        

                 PREȘEDINTE                                                        SECRETAR

             Lokodi Edita Emőke                                            Aurelian Paul Cosma

                           

 

Întocmit: consilier Delia Belean

Văzut: director Viorel Iosib

 

 

 

 

 

tanacslogo1
 


                               ROMÂNIA

                       JUDEȚUL MUREȘ                                                               PROIECT

                    CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

HOTĂRÂREA  NR. ________

din 30 septembrie 2010

 

pentru modificarea Anexei la H.C.J. nr.83/2010

privind tarifele pentru serviciile de transport public județean de persoane

prin curse regulate

 

 

 

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive a Direcției Economice nr.13228 / 30.VIII.2010 , precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile:

-     Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;

-          Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative;

-          Ordinului nr.272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice -A.N.R.S.C.;

-          Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 46/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în județul Mureș;

-          Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.83/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate ;

Cu respectarea procedurilor reglementate de dispozițiile Legii nr.52/2003 privind transparența

decizională,

În temeiul prevederilor art.97 și a drepturilor conferite prin art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște:

 

Art.1. Anexa la hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.83/2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice - Autorității Județene de Transport și Autorității Rutiere Române - A.R.R. Agenția Mureș.

 

                                  

 

                                                                                                      

                       PRESEDINTE                                                                Avizat pentru legalitate

                                                                                                            SECRETAR

                  Lokodi  Edita Emőke                                                 Aurelian Paul Cosma

 

 

 

 

 

 

             R O M Â N I A                                                                                                                       

   CONSILIUL JUDEȚEAN                                                              

        JUDEȚUL MUREȘ

         Direcția Economică

     Nr.13228/30.VIII.2010    

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.J. nr.83/2010

privind tarifele pentru serviciile de transport public județean de persoane

prin curse regulate

 

 

Potrivit prevederilor Legii nr.92/2007, privind serviciile de transport public local, ale Ordinului 272/2007, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.), precum și a dispozițiilor Ordinului nr.353/2007 emis de Ministerul Internelor și Reformei Administrative, tarifele pentru serviciile de transport public de persoane se stabilesc și se aprobă la cererea operatorilor de transport public de persoane, pe baza fundamentării tarifelor, în conformitate cu normele-cadru elaborate de către A.N.R.S.C.

În aplicarea prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, consiliile județene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, iar potrivit art. 17 alin.1 lit m) au printre atribuții : stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane.

Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, prevăd la art. 61 că: Operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat va utiliza tarifele stabilite prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, calculate în conformitate cu normele-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor, elaborate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, în baza <LLNK 12007    92 10 202  20 47>art. 20 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 92/2007.

Conform prevederilor art. 5 din Ordinul nr.272/2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, tarifele pentru serviciile publice de transport public local de persoane sunt supuse stabilirii, ajustării sau modificării de către autoritătile administrației publice locale implicate pentru transportul efectuat.

Având în vedere faptul că modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane efectuat prin curse regulate se realizează, prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale implicate, după caz, pe baza cererilor primite de la operatorii de transport; la solicitarea operatorului de transport SC TAR SA, înregistrată sub nr.12477/16.08.2010, referitoare la rectificarea tarifelor de transport practicate, supunem aprobării Consiliului Județean modificarea Hotărârii nr.83 din 27.05.2010 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate.

Modificările tarifare solicitate de transportatorul menționat urmăresc eficientizarea și rentabilizarea activității de transport în conformitate cu prevederile art.12 alin.(3) din Ordinul A.N.R.S.C. nr.272/2007, potrivit cărora s-a stabilit că prin nivelul tarifelor de transport pentru serviciile de transport public local de persoane, suportate de către utilizatori, se vor recupera integral costurile de exploatare, reabilitare și dezvoltare, asigurându-se astfel un profit rezonabil pentru operatorii de transport autorizați.

 

 

 

Urmarea verificării și reanalizării documentației de fundamentare a tarifelor, prezentate de SC TAR SA prin adresa nr.4771/31.03.2010, s-a constatat că, la nivelul tarifelor aprobate prin H.C.J nr.83/2010, cheltuielile ocazionate de efectuarea obligațiilor de transport public județean sunt mai mari decât veniturile obținute, societatea înregistrând, conform evidențelor aferente anului 2009 și raportat la valoarea totală a cheltuielilor efectuate pentru executarea transporturilor, pierderi în valoare procentuală de 22,5% .

Pe cale de consecință, SC TAR SA solicită modificarea tarifelor, corespunzătoare zonelor kilometrice parcurse la executarea traseelor județene, după cum urmează : 21-25 km (7,50 lei) , 26-30 km (9,00 lei), 31-35 km (10,50 lei), respectiv 36-40 km (12,00 lei).

Menționăm că, potrivit tarifelor unitare kilometrice avute în vedere la stabilirea tarifelor aprobate prin Hotărârea nr.83/2010 (0,30 lei/km/călătorie pentru transportul pe distanțe mai mari de 10 km), noile tarife, solicitate de SC TAR SA, nu depășesc valorile tarifare aferente celor patru zone kilometrice (7,50 lei, 9,00 lei, 10,50 lei, respectiv 12,00 lei), rezultate prin aplicarea tarifului unitar kilometric la distanțele corespunzătoare limitelor superioare ale fiecărei zone kilometrice în parte (25 km, 30 km, 35 km, respectiv 40 km).

Drept urmare, propunem aprobarea modificării tarifelor practicate de operatorul de transport SC TAR SA la efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, conform solicitării acestuia potrivit anexei la proiectul de hotărâre.

De asemenea, menționăm faptul că prin modificarea Anexei la H.C.J nr.83/2010 s-a procedat și la eliminarea tarifelor aferente operatorului de transport SC Policom Impex SRL, urmare a renunțării acestuia la executarea serviciului de transport prin curse regulate de persoane.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională, proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.J nr.83/2010 privind tarifele pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate, a fost publicat la adresa www.cjmures.ro  începând cu data de 31.08.2010.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei la H.C.J. nr.83/2010 privind tarifele pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate.

 

 

 

 

Director,

Bartha Iosif

 

 

                                                                                             Văzut

                                                                                  VICEPREȘEDINTE

                                                                                        Szabó Árpád

 

 

 

 

Întocmit: Matei Marcel