tanacslogo1                                                                                                                                                                                                              

                    ROMÂNIA                                     Nr.5.821/23.IV.2010

                JUDEȚUL MUREȘ                                                       Dosar: IV C/1

             CONSILIUL JUDEȚEAN                             

 540026, Tîrgu Mureș, str.Primăriei nr.2

       tel.0265 – 263211, fax: 268718

          e-mail: cjmures@cjmures.ro

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ

 

 

 

Consiliul Județean Mureș, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, își face publică intenția de a reglementa printr-o hotărâre tarifele pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate.

Proiectul de hotărâre și expunerea de motive sunt publicate pe site-ul Consiliului Județean www.cjmures.ro din data de 23 aprilie a.c. și afișate la sediu: Tîrgu Mureș,  str.Primăriei,  nr.2, cam. 2.

Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare, până la data de 7 mai a.c., la Registratura Consiliului Județean Mureș  sau prin e-mail: cjmures@cjmures.ro.

        

 

 

 

                 PREȘEDINTE                                                       SECRETAR

             Lokodi Edita Emőke                                            Aurelian Paul Cosma

                           

 

Întocmit: consilier Delia Belean

Văzut: director Viorel Iosib

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


             R O M Â N I A                                                                                                                       

   CONSILIUL JUDEȚEAN                                                              

        JUDEȚUL MUREȘ

         Direcția Economică

     Nr. 5777/22.IV.2010        

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport

public județean de persoane prin curse regulate

 

Potrivit prevederilor Legii nr.92/2007, privind serviciile de transport public local, ale Ordinului 272/2007, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C.), precum și a dispozițiilor Ordinului nr.353/2007 emis de Ministerul Internelor și Reformei Administrative, tarifele pentru serviciile de transport public de persoane se stabilesc și se aprobă la cererea operatorilor de transport public de persoane, pe baza fundamentării tarifelor, în conformitate cu normele-cadru elaborate de către A.N.R.S.C.

În aplicarea prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, consiliile județene sunt obligate să asigure, să organizeze, să reglementeze, să coordoneze și să controleze prestarea serviciilor de transport public desfășurat pe raza administrativ-teritorială a acestora, iar potrivit art. 17 alin.1 lit m) au printre atribuții : stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor de călătorie pentru serviciul de transport public local de persoane.

Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative, prevăd la art. 61 că: Operatorul de transport rutier/transportatorul autorizat va utiliza tarifele stabilite prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, calculate în conformitate cu normele-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor, elaborate de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, în baza <LLNK 12007    92 10 202  20 47>art. 20 alin. (5) lit. b) din Legea nr. 92/2007.

Conform prevederilor art. 5 din Ordinul nr.272/2007 al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, tarifele pentru serviciile publice de transport public local de persoane sunt supuse stabilirii, ajustării sau modificării de către autoritătile administrației publice locale implicate pentru transportul efectuat.

Totodată, prevederile art.3 din ordinul menționat mai sus, precizează faptul că: “tarifele pentru serviciile de transport public local de persoane trebuie să asigure executarea unui transport public local la un nivel suportabil pentru beneficiarii direcți ai transportului, realizarea serviciului în condiții de calitate, autonomie și independență financiară”, iar la art.12 alin.(3) se stipulează că prin tarifele de transport pentru serviciile de transport public local de persoane, suportate de către utilizatori, se vor recupera integral costurile de exploatare asigurându-se astfel un profit rezonabil pentru operatorii de transport autorizați.

De asemenea, potrivit prevederilor art.7 lit.c) din Ordinul nr.272/2007, stabilirea de tarife semnifică operațiunea de analiză și calculație a tarifelor, prin care autoritățile administrației publice locale implicate stabilesc, după caz, structura și nivelurile tarifelor, iar în conformitate cu prevederile art. 22, din același ordin, tarifele pentru serviciile de transport public local prin curse regulate se stabilesc de autoritațile administrației publice locale implicate, pe baza fundamentării realizate de către operatorii de transport autorizați.

Drept urmare, în condițiile respectării și aplicării prevederilor legale mai sus-prezentate, propunem aprobarea tarifelor solicitate de operatorii de transport pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate, conform anexei la proiectul de hotărâre.

Tarifele prevăzute în anexa proiectului de hotărâre au fost stabilite pe baza fundamentărilor depuse și înregistrate la Consiliul Județean Mureș și sunt aplicabile serviciului de transport public de persoane desfășurat de fiecare operator județean de transport la executarea traseului/traseelor pentru care deține licențe.   

 

 

 

Tarifele de transport, supuse aprobării, corespund distanțelor, pe zone kilometrice, parcurse pe traseul/traseele executat/executate de operatorii de transport, în funcție de lungimea maximă a traseului efectuat.

Pentru asigurarea executării unui transport public județean suportabil în ceea ce privește tariful de transport, la stabilirea tarifelor pe zone kilometrice s-a avut în vedere descreșterea tarifului unitar kilometric de la un maximum de 0,50 lei/km/călătorie, pentru deplasările pe distanțe foarte mici (până la 5 km), respectiv 0,35 lei/km/călătorie pentru distanțele mici cuprinse între 6-10 km, până la un maximum de 0,30 lei/km/călătorie pentru transportul pe distanțe mai mari de 10 km (până la 85 km), astfel încât prin nivelul tarifelor stabilite să poată fi asigurată și recuperarea integrală a costurilor de exploatare specifice fiecărui operator de transport precum și obținerea unui profit financiar rezonabil.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională, proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport public județean de persoane, prin curse regulate, a fost publicat la adresa www.cjmures.ro  începând cu data de 26.04.2010.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate, conform anexei.

 

 

Director,

Bartha Iosif

 

 

                                                                                             Văzut

                                                                                  VICEPREȘEDINTE

                                                                                        Szabó Árpád

 

 

Întocmit: Matei Marcel

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

          R O M Â N I A

      JUDEȚUL MUREȘ                                                                 PROIECT

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   N R. ________

din 27 mai 2010

 

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport

public județean de persoane prin curse regulate

 

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive a Direcției Economice nr. 5777 / 22.IV.2010 , precum și avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile:

-     Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;

-         Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative;

-         Ordinului nr.272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, emis de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice -A.N.R.S.C.;

-         Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 46/2008 privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate în județul Mureș;

Cu respectarea procedurilor reglementate de dispozițiile Legii nr.52/2003 privind transparența

decizională,

În temeiul prevederilor art.97 și a drepturilor conferite prin art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

h o t ă r ă ș t e :

 

 

Art.1. Se aprobă tarifele maxime de călătorie, practicate de operatorii de transport, pe zone kilometrice, pentru serviciile de transport public județean de persoane prin curse regulate, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice - Autorității Județene de Transport și Autorității Rutiere Române - A.R.R. Agenția Mureș.

 

                                  

 

                                                                                                       Avizat pentru legalitate

              P R E S E D I N T E,                                                             SECRETAR,

              Lokodi  Edita Emöke                                                          Aurelian Paul Cosma