tanacslogo1                                                                                                                                                                                                              

                    ROMÂNIA                                     Nr.14.712/27.X.2009

                JUDEȚUL MUREȘ                                  Dosar: IV C/1

             CONSILIUL JUDEȚEAN                             

 540026, Tîrgu Mureș, str.Primăriei nr.2

       tel.0265 – 263211, fax: 268718

          e-mail: cjmures@cjmures.ro

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

                                                        ANUNȚ

 

 

         Consiliul Județean Mureș, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003, își face publică intenția de a reglementa printr-o hotărâre actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011.

         Proiectul de hotărâre și expunerea de motive sunt publicate pe site-ul Consiliului Județean www.cjmures.ro din data de 26 octombrie 2009 și afișate la sediu:Tîrgu Mureș,  str.Primăriei,  nr.2, cam. 2.

         Cei interesați pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii care au valoare de recomandare, până la de 6 noiembrie a.c., la Registratura Consiliului Județean Mureș  sau prin e-mail: cjmures@cjmures.ro.

        

 

 

 

                 PREȘEDINTE                                                       SECRETAR

             Lokodi Edita Emőke                                            Aurelian Paul Cosma

                           

 

 

 

 

 


          

          R O M Â N I A

      JUDEȚUL MUREȘ                                                                  PROIECT

 CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   N R. ________

din 26 noiembrie 2009

 

privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2011

 

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive a Direcției Economice nr.14.699 / 27.X.2009 , precum și

avizul comisiilor de specialitate,

Având în vedere prevederile:

-     Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;

-          Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 92/2007, aprobate prin Ordinul nr. 353/2007 al Ministerului Internelor și Reformei Administrative;

-          Legii nr. 218/2009 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2008 pentru

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

-          Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 47/2008 privind aprobarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011;

-          Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 125/2008 privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011;

cu respectarea procedurilor reglementate de dispozițiile Legii nr.52/2003 privind transparența

decizională,

În temeiul prevederilor art.97 și a drepturilor conferite prin art. 115 alin.(1) lit.c) din Legea

administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

h o t ă r ă ș t e :

 

 

Art.1. Anexa la hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.47/2008 privind aprobarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte din prezenta hotărâre.


Art 2. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Autorității Rutiere Române -         

A.R.R - Agenția Mureș.

 

 

 

                                                                                                       Avizat pentru legalitate

              P R E S E D I N T E,                                                              SECRETAR,

              Lokodi  Edita Emöke                                                          Aurelian Paul Cosma

 

 

 

 

                R O M Â N I A                                                                                                                    

   CONSILIUL JUDEȚEAN                                                               

        JUDEȚUL MUREȘ

         Direcția Economică

     Nr. 14.699/27.X.2009

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

la proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011

 

În baza Ordinului ministrului internelor și reformei administrative nr.353/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007, Consiliul Județean Mureș a aprobat, prin Hotărârea nr.47/27.03.2008, Programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011, numit în continuare Programul județean de transport.

Prin hotărârea nr.125/25.09.2008, Consiliul Județean a aprobat modificările propuse pentru actualizarea Programului județean de transport, care cuprinde un număr de 168 de trasee independente.

În perioada de 12 luni de la data actualizării Programului județean de transport, pe parcursul derulării activității de transport rutier public județean,  operatorii de transport au constatat modificări ale fluxurilor de călători pe traseele executate astfel încât Programul județean de transport  nu mai corespunde nevoilor actuale de deplasare ale publicului călător.

Drept urmare, în vederea actualizării Programul județean de transport, operatorii de transport și unele primării au depus solicitări și propuneri privind modificarea orelor de plecare / sosire în / din curse, suplimentarea / reducerea numărului de curse pe anumite trasee sau introducerea de noi stații.

În total, au fost înregistrate solicitările de modificare a graficelor de circulație aferente unui număr de 45 de trasee județene de transport și o solicitare de renunțare executarea serviciului de transport pe traseul : Sighișoara-Vânători-Saschiz.

Toate solicitările înregistrate până la 02.10.2009 au fost publicate pe site-ul C.J.Mureș și au fost analizate în ședința de lucru din data de 09.10.2009. La ședința de analiză au participat: serviciul de specialitate din cadrul Consiliului Județean, reprezentanții operatorilor de transport, ai primăriilor, membrii Comisiei de servicii publice precum și doi reprezentanți ai Autorității Rutiere Române, ARR- Agenția Mureș. De asemenea, pentru armonizarea graficelor de circulație ale unor trasee care se suprapun pe segmente mari de drum și care sunt executate simultan de mai mulți operatori de transport, au fost stabilite întâlniri de lucru și în zilele 12 respectiv 13 octombrie, întrevederi la care au participat atât transportatorii cât și reprezentanții primăriilor deservite.

Din analiza solicitărilor înregistrate precum și a propunerilor, sesizărilor și observațiilor venite din partea tuturor celor interesați, rezultă că principalele elemente care stau la baza actualizării Programului județean de transport  vizează următoarele aspecte:

-              modificări ale orelor de plecare și/sau sosire pentru anumite curse cuprinse în graficul de circulație a 25 de trasee;

-              reducerea numărului de curse efectuate la executarea unui număr de 18 trasee;

-              suplimentarea numărului de curse pentru 11 trasee;

-              introducerea de noi stații pentru un număr de 2 trasee;

-              eliminarea unei stații din graficul de circulație al unui traseu;

-              prelungirea unui traseu existent prin modificarea unuia din capetele de traseu;

-              introducerea unui nou traseu;

-              anularea unui număr de 3 trasee

Analizele s-au făcut având în vedere legislația în vigoare privind transportul rutier public de persoane, potrivit prevederilor art.17, alin.(1), lit.c) și art.18, alin.(1), lit.d) din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, respectiv ale art.4, lit.e) și art.17 din Normele de aplicare a legii, aprobate prin Ordinul MIRA nr. 353/2007, iar concluziile rezultate au fost cuprinse în proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului de transport.

 În conformitate cu dispozițiile Legii nr.52 / 2003 privind transparența decizională, proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011 a fost publicat la adresa www.cjmures.ro  începând cu data de 26.10.2009.

Față de cele prezentate, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind actualizarea Programului județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011, conform anexei.

                   

       Director,

                                Bartha Iosif                                                     Văzut

                                                                                             VICEPREȘEDINTE 

  Szabó Árpád

 

Întocmit: Matei Marcel