ROMÂNIA                                                                      PROIECT

                        JUDEȚUL MUREȘ                                              

                     CONSILIUL JUDEȚEAN                                               

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.____

din 28 octombrie 2010

 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, pentru anul 2011

 

 

 

          Consiliul Județean Mureș,

          Văzând Expunerea de motive a Direcției județene de Evidență a persoanelor Mureș nr. 4303 din 07.10. 2010, prin care se propune spre aprobare Planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș pentru anul 2011,

În conformitate cu prevederile art.23, alin.(1), lit. a) – g) și alin.(2) lit.”b” din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/24.08.2006, de aprobare a Instrucțiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice,

În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(1)  și respectiv ale art.97, alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor  Mureș, pentru anul 2011, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. De executarea prezentei răspunde Compartimentul juridic, resurse umane din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș.

 

      PREȘEDINTE                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE  

                                                                  SECRETAR

  Lokodi Edita Emöke                                                   

                                                                            Aurelian Paul Cosma

 

 

 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR MUREȘ

Tîrgu Mureș, str.Călărașilor, nr.26-28, Tel/Fax. 0265-311109,

e-mail: djepmures@cjmures.ro

 

  Nr. 4303 din 7.X.2010

 

               AVIZAT

            SECRETAR,

     Aurelian Paul Cosma

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a

funcțiilor publice pentru anul 2011

 

În temeiul art. 22, alin.(1), lit."o" din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, Agenția Națională a Funcționarilor Publici elaborează anual Planul de ocupare a funcțiilor publice, cu consultarea autorităților și instituțiilor publice în vederea supunerii spre aprobare Guvernului.

În conformitate cu prevederile art. 23 alin (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, prin planul de ocupare a funcțiilor publice se stabilește:

Ø  numărul maxim al funcțiilor publice rezervate promovării funcționarilor publici;

Ø  numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide;

Ø  numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;

Ø  numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi înființate;

Ø  numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi supuse reorganizării;

Ø  numărul maxim de funcții publice pe fiecare clasă, categorie și pe grade profesionale;

Ø  numărul maxim al funcțiilor publice de conducere și al funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.111 din 12 august 2010 au fost aprobate numărul de personal, organigrama și statul de funcții pentru Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor  Mureș cu un număr de 34 funcții publice, din care: 4 funcții publice de conducere și 30 funcții publice de execuție.

Prin Planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al  Direcției Județene de Evidență a Persoanelor  Mureș s-au stabilit următoarele:

·         un număr de 9 funcționari publici din cadrul instituției vor putea participa la examenul pentru promovare în grad profesional superior în anul 2011, funcțiile publice ocupate de aceștia urmând a se transforma în funcție de rezultatele examenului;

·         un număr de 6  funcții publice din totalul de 12 vacante la momentul actual au fost prevăzute în planul de ocupare pentru a fi ocupate prin recrutare; celelalte 6 funcții publice vor putea fi ocupate prin redistribuire sau transfer și nu se cuprind în planul de ocupare al funcțiilor publice.

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul propriu  al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș pentru anul 2011, conform anexei.

 

 

 

DIRECTOR,

 

CODRUȚA SAVA

 

 

 

2 ex.       

Întocmit: Pușcaș Maria