R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 133
din 25 septembrie 2008
privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2009

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 13916 din 18.IX 2008 a Serviciului Resurse Umane, Consilieri Președinte, prin care se propune spre aprobare Planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș pentru anul 2009, precum și avizul comisiei de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.23, alin.(1), lit. a) - g) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Având în vedere Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/ 24.08.2006, de aprobare a Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice,
În temeiul art.91, alin.(1) și ale art.97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, pentru anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De executarea prezentei răspunde Serviciul Resurse Umane, Consilieri Președinte.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Serviciul Resurse Umane,
Consilieri Președinte
Nr.13.916 din 18.IX.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2009


În temeiul art. 22, alin.(1), lit."o" din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul funcționarilor publici, Agenția Națională a Funcționarilor Publici elaborează anual Planul de ocupare a funcțiilor publice, cu consultarea autorităților și instituțiilor publice în vederea supunerii spre aprobare Guvernului.
In conformitate cu prevederile art. 23 alin (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, prin planul de ocupare a funcțiilor publice se stabilește:
a) numărul maxim al funcțiilor publice rezervate promovării funcționarilor publici;
b) numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide;
c) numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;
d) numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi înființate;
e) numărul maxim al funcțiilor publice care vor fi supuse reorganizării;
f) numărul maxim de funcții publice pe fiecare clasă, categorie și pe grade profesionale;
g) numărul maxim al funcțiilor publice de conducere și al funcțiilor publice corespunzătoare categoriei înalților funcționari publici.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.45 din 27 martie 2008 privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș au fost aprobate un număr de 122 funcții publice.
Pentru anul 2009, Planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș stabilește următoarele:
     - 5 funcții publice sunt rezervate promovării;
     - 29 funcții publice sunt rezervate promovării rapide a unor funcționari publici din cadrul aparatului de specialitate;
     - un număr de 9 funcții publice vor fi ocupate prin recrutare.
Prin Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006 au fost aprobate Instrucțiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice. În aplicarea prevederilor art.11 din actul normativ mai sus amintit Planul de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2009 se supune aprobării consiliul județean până la data de 15 octombrie 2008, acesta urmând a fi transmis Agenției Naționale a Funcționarilor Publici.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș pentru anul 2009, conform anexei.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
VICEPREȘEDINTE

 

SEF SERVICIU,
Elena Gâlea