tanacslogo1                                   ROMÂNIA                                                                      PROIECT

                        JUDEȚUL MUREȘ                                              

                     CONSILIUL JUDEȚEAN                                               

 

 

 

                                   

 

HOTĂRÂREA NR.___

din 28 octombrie 2010

 

privind solicitarea adresată Consiliului Local Sînpaul pentru trecerea imobilelor – terenuri

în suprafață de 9622 mp, situate în localitatea Chirileu, din proprietatea comunei Sînpaul în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș

 

 

 

 

Consiliul Județean Mureș,

         Analizând Expunerea de motive nr.16315/19.10.2010 prezentată de Direcția Juridică și Administrație Publică,

         Având în vedere prevederile art. 7, lit.”e” și art. 8 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.”c” și art.97, alin.(1),  din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările ulterioare,

 

hotărăște:

 

         Art.1. Se solicită Consiliului local Sînpaul trecerea imobilelor – terenuri în suprafață totală de 9622 mp, situate în localitatea Chirileu, din proprietatea comunei Sînpaul în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș.

Art.2. Imobilele - constând din 4 parcele de teren, menționate la art.1, se identifică prin Memoriu tehnic, Planul de încadrare în zonă și Planurile de situație întocmite de către SC Cad Master SRL și avizate de către OCPI Mureș, anexe la prezenta hotărâre și parte integrantă din aceasta.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului local Sînpaul, precum și Instituției Arhitectului Șef al județului Mureș și Direcției Economice care vor răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

 

 

 

 

    PREȘEDINTE                                 AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                                                     SECRETAR

Lokodi Edita Emőke        

                                                                    Paul Cosma

 

                                                

                                                              

                                                       

       

        

  ROMÂNIA                                                 

                JUDEȚUL MUREȘ                                                         

            CONSILIUL JUDEȚEAN                                     

 Direcția Juridică și Administrație Publică

                  Nr.16315 /19.10.2010

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

privind solicitarea adresată Consiliului Local Sînpaul pentru trecerea imobilelor – terenuri

 în suprafață de 9622 mp, situate în localitatea Chirileu, din proprietatea

comunei Sînpaul în domeniul public al județului Mureș și administrarea

Consiliului Județean Mureș

 

 

 

Prin HCJM nr.75/2007 a fost declarată utilitatea publică de interes local a obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș" .

 

Pentru realizarea obiectivului de investiții mai sus menționat este nevoie de terenul afectat de extinderea pistei. În acest scop autoritatea publică județeană a declanșat procedura legală a exproprierii pentru utilitate publică, expropriind până la acest moment de referință  - etapele I și II în derularea obiectivului de investiții, o suprafață de aproximativ  44 ha teren.

 

Întrucât, etapele I și II de derulare a investiției nu pot fi finalizate fără ca extinderea pistei să afecteze și terenurile –  în suprafață totală de 9622 mp, constând în fapt din 4 parcele – având ca folosință actuală drum comunal și drum de câmp, situate pe teritoriul administrativ al localității Chirileu, comuna Sînpaul - proprietate privată a comunei Sînpaul,

 

Având acordul de principiu al Primarului comunei Sînpaul pentru transferul acestui teren - afectat realizării obiectivului de investiție, din proprietatea privată a comunei Sînpaul în domeniul public al județului și administrarea Consiliului Județean Mureș, supunem spre aprobare proiectul de act administrativ alăturat prin care propunem ca, în acest sens, să adresăm o solicitare Consiliului local Sînpaul.

 

 

 

 

PREȘEDINTE                                                          SECRETAR

 

      Lokodi Edita Emöke                                                              Paul Cosma

 

 

 

 

 

Întocmit: Genica Nemeș