tanacslogo1                         

                           ROMÂNIA                                                                  PROIECT                                                               

                    JUDEȚUL MUREȘ

                  CONSILIUL JUDEȚEAN

 

                                                      

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.____

din 29 aprilie 2010

 

  privind aprobarea Regulamentului de organizare a expozițiilor - târguri agrozootehnice  de către  Camera Agricolă Județeană Mureș și a Calendarului expozițiilor în anul 2010

 

       

         Consiliul Județean Mureș,                                              ,
         Văzând Expunerea de motive a comisiei de agricultură nr. 5486/19.04.2010,   referatul nr.251/ 08.04.2010 al Camerei Agricole Județene Mureș și raportul de specialitate al Direcției Juridice și Administrație Publică nr.5765/22.04.2010,

         Având în vedere prevederile:

-      art.5 litera „i” din Hotărârea Guvernului nr.1609/2009 privind înființarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene, aflate în subordinea Agenției Naționale de Consultanță Agricolă,

-      art.7 din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Agricole Județene Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.25/2010,

-      art.91 alin (1)  litera „d” , alin.(5) litera „a” punctul 14 din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

In temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare a expozițiilor - târguri agrozootehnice  de către Camera Agricolă Județeană Mureș, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre.         

         Art.2 Se aprobă calendarul expozițiilor în anul 2010, conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.                         .      .
        Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Camera Agricolă Județeană Mureș.

 

 

 

                      PREȘEDINTE                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE

                                                                                         SECRETAR                                                                         

                Lokodi Edita Emőke           

                                                                                 Aurelian Paul Cosma

                                                                                          

                                                                                     

_______________________________________________________________________________________________

 

 

        R O M Â N I A                                           Nr. 5486/19.04.2010                                             

     JUDEȚUL MUREȘ                                                   Dosar IVC/1

   CONSILIUL JUDEȚEAN

 Comisia de agricultură                                                    

   

 

 

 

       Expunere de motive
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a expozitiilor - târguri agrozootehnice  de către Camera Agricolă Județeană Mureș și a Calendarului expozițiilor în anul 2010

 

 

       

 

Organizarea expozițiilor agrozootehnice de către Camera Agricolă Județeană Mureș reprezintă o metodă de consultanță agricolă în masă, fiind deschisă întregii populații rurale, în scopul de a stimula competiția, mândria de a crește animale și de a cultiva pământul în rândul producătorilor agricoli mureșeni.

Promovarea în cadrul acestor expoziții a avantajelor utilizării însămânțărilor artificiale în ameliorarea bovinelor pentru creșterea producției de lapte și carne, care generează totodată și cheltuieli mai mici de producție și venituri mai mari crescătorilor de animale, are ca efect îmbunătățirea calitativă a animalelor expuse în acest an față de anii precedenți.

Ținând seama de impactul deosebit pe care l-au avut aceste expoziții în rândul producătorilor agricoli mureșeni în anii precedenți, considerăm utilă organizarea acestora și în anul 2010.

 

 

 

                                            PREȘEDEINTE                                                                                                                                                                        SECRETAR

 

        Ilyes Toth Alexandru                                                          Havrileț Nicolae

 

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

 

CAMERA AGRICOLA

JUDETEANA MURES

Nr. 251/08.04.2010

 

Referat

        la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a expozitiilor - târguri agrozootehnice de către Camera Agricolă Județeană Mureș și  a Calendarului expozițiilor în anul 2010

 

 

           Integrarea sectorului agricol din județul Mureș la cerințele impuse de Uniunea Europeană, presupune un efort comun al tuturor celor implicați de realizarea acestui deziderat adică: autorități județene, specialiști agricoli, producători agricoli , asociații de profil, consilii locale etc. În acest sens, organizarea expozițiilor agrozootehnice de către Camera Agricola Județeană Mureș încă din anul 2001, reprezintă  o metoda de consultanță agricola în masă, fiind deschisă întregii populații rurale, în scopul de a stimula competiția, mândria de a crește animale si de a cultiva pământul în rândul producătorilor agricoli mureșeni.

          Pe parcursul anului 2009, CAJ Mureș, a organizat  8 expoziții agrozootehnice: 9 expoziții zonale - expo ovine Maiad, Vătava, expo cabaline Hodoșa, expo taurine Deda, Vătava, Breaza, Bahnea, Sărmașu, 1 expoziție  județeană de taurine la  Tg.Mureș, 1 expoziție legume fructe la Gh.Doja, după cum urmează: 

 

Nr.crt

Activitatea

Localitatea

Data desfășu

rării

Nr.animale expuse

Nr.participanți

persoane interesate

1

Expo ovine

Vătava

24.04.2009

60

180

2

Expo ovine

Maiad

03.05.2009

65

180

3

Expo taurine

Deda

21.05.2009

77

200

4

Expo cabaline

Hodoșa

09.05.2009

70

220

5

Expo taurine

Vătava

24.06.2009

80

350

6

Expo taurine

Breaza

01.08.2009

85

300

7

Expo taurine

Bahnea

15.08.2009

85

350

8

Concurs de arat

Vărgata

22.08.2009

-

150

9

Expo taurine

Sărmașu

29.08.2009

75

300

10

Expo jud. taurine

Tg.Mureș

27.09.2009

103

400

11

Expo leg. fructe

Gh.Doja

04.10.2009

-

200

 

Total

x

x

700

2830

 

       

 

          Impactul expozitiilor organizate de CAJ Mureș  asupra crescătorilor de animale poate fi considerat  faptul că mesajul nostru, acela de a stimula competiția între crescători, schimbul de experiență, schimbul de idei, dar și  informațiile tehnice privind creșterea animalelor în condiții de eficiență care se primesc direct de la specialiștii în domeniu  la asemenea acțiuni, au fost receptate de crescătorii de animale - lucru evident demonstrat în calitatea animalelor expuse.

Astfel,  s-a putut observa și la edițiile din anii precedenți  următoarele:  folosirea de către crescători a materialului biologic - raselor de taurine cu potențial biologic ridicat; creșterea nivelului mediu al performanțelor de producție pe cap de animal; îmbunătățirea tehnologiilor de creștere, întreținere, exploatare, furajare; starea de întreținere și conformația corporală a animalelor, corectitudinea ugerului, utilizarea însămânțărilor artificiale etc .

 Promovarea în cadrul acestor expoziții a avantajelor utilizării însămânțărilor artificiale în ameliorarea bovinelor pentru creșterea producției de lapte și carne, care generează totodată și cheltuieli mai mici de producție și venituri mai mari crescătorilor, are  ca efect  îmbunătățirea calitativă a animalelor expuse în acest an față de edițiile anterioare.

              Fondurile necesare pentru realizarea acestor expoziții se asigură din veniturile Camerei Agricole Județene Mureș conform bugetului aprobat.

               Ținând seama de impactul deosebit pe care l-au avut aceste expoziții în rândul producătorilor agricoli mureșeni în anul 2009, precum și în anii precedenți, considerăm utilă  organizarea acestora și în anul 2010.

 

 

DIRECTOR

  Ing.GUSATU ILEANA

 

 

_______________________________________________________________________________________________

 

                       ROMANIA

             JUDEȚUL MUREȘ                                                               

        CONSILIUL JUDEȚEAN                                                           

  Direcția juridică și Administrație Publică                                    

-      Serviciul Administrație Publică  –

              Nr.5765/22.04.2010

               Dosar IVC/1

 

 

Raport de specialitate

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a expozitiilor - târguri agrozootehnice de către Camera Agricolă Județeană Mureș și  a Calendarului expozițiilor în anul 2010

 

       

 

                Comisia  pentru agricultură a Consiliului Județean Mureș propune prin proiectul de hotărâre inițiat aprobarea unui regulament privind organizarea de expoziții – târguri agrozootehnice în anul 2010.

         Camera agricolă a județului Mureș, principalul factor organizatoric prin Referatul anexat proiectului susține proiectul de hotărâre și prevederile regulamentului privind organizarea expozițiilor zootehnice care prin impactul asupra crescătorilor de animale contribuie semnificativ la dezvoltarea zootehniei în zonele respective.

         Analizând natura prevederilor proiectului de regulament se constată că marea majoritate sunt organizatorice și financiare menite să determine cadrul administrativ pentru organizarea  și desfășurarea expozițiilor – târguri zootehnice în județul Mureș în  anul 2010, în condițiile în care nu există un act normativ în acest domeniu.

         Proiectul nu conține prevederi contrare reglementărilor legale din domeniul sanitar-veterinar.

         Având în vedere că organizarea acestor expoziții – târguri nu contravine unor prevederi legale iar Camera Agricolă Județeană potrivit art.5, litera ,,iœ din Hotărârea de Guvern nr.1609/2009 poate organiza târguri și expoziții zootehnice, propunem aprobarea proiectului de hotărâre.

 

DIRECTOR EXECUTIV,

Iosib Viorel

 

Întocmit: Director Iosib Viorel

Redactat: Nemeș Mia

_______________________________________________________________________________________________

 

 

                                                                  Anexa 1

                                       La Hotărârea nr.____/     .04.2010  

 

REGULAMENTUL
de organizare a expozițiilor - târguri agrozootehnice de către Camera Agricolă Județeană Mureș

Capitolul I
DISPOZITII GENERALE

          Art.1 Expozițiile de animale au rolul de a stimula crescătorii de animale în vederea  menținerii în exploatare a animalelor care se încadrează în standardele rasei și cu parametri productivi ridicați                          .
          Art.2 Prin expunerea animalelor și pe baza datelor existente în catalog, a calităților și defectelor animalelor prezentate, fermierii pot să-și dea seama de criteriile pe care trebuie să le îndeplinească un animal din rasa respectivă.                .
          Art.3
În ceea ce privește expozițiile de taurine  menționăm faptul că în România la ora actuala se cresc 4 (patru) rase de baza: Bălțata Româneasca de tip Simmental 36%; Băltata cu negru româneasca de tip Holstein 35%; Bruna de Maramureș de tip Schwyz 26%; Pinzgau de Transilvania 3%, iar in jud. Mureș ponderea o deține Bălțata româneasca de tip Simmental. 

         Expoziția se organizează pe o anumita zonă unde se crește o rasă specifică zonei respective, organizându-se expozițiile comunale sau pe mai multe comune, urmate de expozițiile zonale și în final, expoziția județeană.

         Referitor la expoziția de cabaline de la Hodoșa se  prezintă exemplare metise de cabaline de muncă din zona montană Reghin, Ibănești, Eremitu cu cele mai reprezentative caracteristici  morfofiziologice pentru această categorie. Totodată sunt prezentate și exemplare de ponei pentru agrement.

         În ceea ce privește expozițiile de ovine și caprine sunt prezentate rasele Țigaie, Țurcană, Metiș ale acestora cu însușiri morfoproductive mixte lapte, carne și lână. Este urmărită transmiterea caracteristicilor genetice ale exemplarelor de ovine comparativ  cu exemplarele prezentate de Stațiunea de Cercetări pentru  Producție Ovine și Caprine Reghin care prezintă de asemenea exemplare de ovine de lână și carne.   

         Concursul de arat desfășurat la Vărgata urmărește efectuarea lucrărilor mecanice ale solului ( aratul) la indici superiori de calitate.

         Expoziția de legume - fructe Gheorghe Doja pune în evidență calitatea produselor expuse, diversitatea acestora și soiurile reprezentative cultivate în zonă.                 .
         

Capitolul II
ORGANIZAREA EXPOZITIILOR

         Art.4 Expozițiile vor fi organizate pe sistem piramidal, locale, zonale și județene.
         Art.5 Organizarea expozițiilor locale se va face până la o data cu cel puțin o săptămâna înaintea expozițiilor zonale.

         După stabilirea datei, locului și identificarea animalelor, acestea vor fi transportate la expoziție, unde prin prezentare (plimbare) individuală vor fi apreciate de către comisia tehnică și vor fi clasificate în funcție de performanțe și aspectul exterior în vederea premierii acestora.

         Expozițiile zonale trebuie organizate până cel mai târziu la data de 8 septembrie pentru a putea organiza expoziția județeana până cel târziu la data de 10 octombrie.
           Pentru reușita expoziției se va tine seama de specificul zonei, iar data organizării expoziției este bine sa fie legată de o sărbătoare tradițională sau religioasă, ori un eveniment deosebit din zonă.                                               .
          Art.6 În vederea organizării expozițiilor de animale este necesară constituirea unei comisii județene, iar la nivel local se constituie pentru fiecare expoziție  o comisie formată din specialiști pentru bonitarea animalelor respectiv aprecierea indicilor de calitate sau aprecierea calității legumelor și fructelor etalate la aceste expoziții.

         Comisia județeană pentru organizarea acestor expoziții va fi formată din:

·         reprezentanți ai Comisiei de agricultură a Consiliului județean,

·        specialiști ai Camerei  Agricole Județene Mureș,

·        specialiști ai Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Mureș,

·        specialiști ai Oficiului pentru Ameliorare si Reproducție in Zootehnie,

reprezentanți ai Asociației crescătorilor de animale

         Comisiile locale sunt comisii tehnice de verificare și culegere a datelor (informațiilor) referitoare la animalele din zonă, care după verificarea evidențelor (registrelor asociațiilor și operatorilor însămânțători) vor fi nominalizate animalele care participa la expoziție.

         Aceste comisii au și rolul de a prelucra datele culese despre fiecare animal: origine, producție (spor, lapte), reproducție etc. La expoziție vor participa numai animalele selectate de Asociația crescătorilor de animale și Oficiul pentru Ameliorare si Reproducție în Zootehnie.                      .                     .
        Comisiile tehnice vor fi formate din reprezentanți ai: Asociației crescătorilor de animale, Camerei Agricole Județene Mureș, Centrelor locale ale Camerei Județene Agricole, Oficiului pentru Ameliorare si Reproducție în Zootehnie și Centrele agricole.

.     Art.7 Comisia județeană și  comisiile locale vor fi constituite prin dispoziția  directorului Camerei  Agricole Județene.

         

Capitolul III
PREMIEREA

          Art.8  Taurinele premiate la expozițiile locale organizate potrivit anexei 2 vor participa la  expoziția județeană unde se va face o nouă premiere a acestora în funcție de aspectul exterior.

         Art.9 Premierea  taurinelor se  face pe următoarele categorii de animale:

a)Vaci multipare
b)Vaci primipare        
c)Juninci gestante
d)Tineret de reproducție
e)Familii

Totodată se vor mai acorda următoarele premii:
 - Marele premiul al expoziției
-  Premiul pentru cel mai frumos uger
 - Premiu pentru cel mai tânăr și cel mai în vârstă crescător

         Premiile acordate cabalinelor se face în funcție de următoarele categorii:

a)   tineret cabalin 6 luni - 3 ani

b)   iepe de prăsilă inclusiv mânji neînțărcați

c)    cai de muncă

d)   ponei

e)   marele premiu al expoziției

La expoziția de oi și capre se are în vedere premierea pe următoarele categorii de animale:

a)    oi fătătoare

b)   tineret femel din anul precedent

c)    berbeci

d)   capre multipare

e)    capre primipare

f)     marele premiu

Menționăm faptul că la toate aceste expoziții se acordă fiecărui participant o primă de participare.

       În ceea ce privește concursul de arat premierea se realizează : premiul I ,II și III în funcție de indicatorii de calitate ai acestei lucrări mecanice.

       Iar la expoziția de legume fructe premierea se face cu premiul I,II și III în funcție de calitatea produselor diversitatea acestora și soiurile expuse.

          Art.10 Fondurile necesare organizării și desfășurării expozițiilor zonale și județene (executare de cataloage și pliante , afișe, mediatizare prin mass media) se asigură din veniturile  Camerei Agricole Județene Mureș conform bugetului aprobat. 

        Cheltuielile necesare organizării și desfășurării expozițiilor locale vor fi asigurate din fondurile obținute de la bugetele locale, Asociațiile crescătorilor de animale și din sponsorizări. Aceste fonduri vor fi colectate într-un cont de sponsorizare și vor fi administrate de către o comisie locală formată din reprezentanți ai: Primăriei, Asociațiilor crescătorilor de animale, Oficiului pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie, Camerei Agricole Județene Mureș, Centrului local de consultanță agricolă și Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Mureș.                 .         .
          Art.11
Pe toată durata prezentării animalelor, un specialist va comenta datele referitoare la fiecare animal prezentat, accentuându-se caracterele ce se doresc a se obține (formatul ugerului, conformația corporala, tipul morfoproductiv etc).
        De asemenea este bine sa fie evidențiate și defectele care apar din diferite motive: întreținerea necorespunzătoare, efectuarea primei monte înainte ca animalul să atingă greutatea optimă pentru reproducție etc.                                           .
          Art.12 Este imperios necesar a se accentua importanța însămânțărilor artificiale, efectuarea montelor naturale (la munte sau așezări izolate) numai cu tauri autorizați si testați și nu în ultimul rând conducerea strictă a evidențelor despre fiecare animal (registrul unic, controlul producției de lapte etc.) 

                                                               

 

Capitolul IV

                                                          Dispoziții finale

                    .)                                                                                                                                             
          Art.13 Camera Agricolă Județeană Mureș  va mediatiza calendarul organizării expozițiilor, informând potențialii participanți asupra regulilor de desfășurare stabilite conform prezentului Regulament, urmărind creșterea competiției între crescătorii de animale și conștientizarea acestora asupra importanței creșterii performanțelor animalelor.