ROMÂNIA                                        PROIECT

                 JUDEȚUL MUREȘ

              CONSILIUL JUDEȚEAN

 

 

                                             HOTĂRÂREA  NR.______

   din 25 februarie 2010

 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș” cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției

 

         Consiliul Județean Mureș,

         Văzând Expunerea de motive nr. 2652/23.02.2010 prezentată de UIP/Compartimentul Protecția Mediului al Direcției de Dezvoltare Regională Implementare Proiecte, precum și avizul Comisiei Tehnico - Economice a Consiliului Județean Mureș,

Având în vedere adresa nr. 93.360/DF/19.02.2010 a Ministerului Mediului și Pădurilor comunicată Consiliului Județean Mureș privind documentele ce trebuie aprobate de către autoritățile publice locale în vedere promovării Proiectului „Sistem de management integrat al deșeurilor în județul Mureș”, precum și adresa nr. 75/22.02.2010 a consultantului SC Interdevelopment în cadrul proiectului,

Potrivit prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,

În temeiul prevederilor art. 97, alin. (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște:

 

         Art. 1. Se aprobă Studiului de fezabilitate „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș”, cuprins în anexa nr. 1, cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției:

-                      Valoarea investiției în prețuri constante (prețurile la data realizării documentației) este de 41.275.400 Euro din care C+M reprezintă 20.108.494 Euro, la care se adaugă TVA, conform Devizului general estimativ-prețuri constante, cuprins în anexa nr. 2.

-                      Valoarea investiției în prețuri curente (prețurile actualizate cu rata inflației)  este de 42.258.421 Euro din care C+M reprezintă 20.807.565 Euro, la care se adaugă TVA, conform Devizului general estimativ-prețuri curente, cuprins în anexa nr. 3.

Art. 2.  Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mure, doamna Lokodi Edita Emoke să voteze „pentru” în cadrul Adunării Generale a Asociaților ADI „Ecolect Mureș” în sensul dispozițiilor art. 1.

Art. 3.  Anexele 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se abrogă HCJM nr. 130/13.10.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș” cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Direcțiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire, precum și ADI Ecolect Mureș și Ministerului Mediului.

 

 

       PREȘEDINTE                                    AVIZAT PENTRU LEGALITATE

   Lokodi Edita Emöke                                        Secretar

                                                                           Aurelian Paul Cosma

                                                                                       

 

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

Direcția Dezvoltare Regională Implementare Proiecte

UIP

Nr. 2652 / 23.02.2010

 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș” cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției

 

În luna octombrie 2009,  Consiliul Județean Mureș adoptă HCJM nr. 130/13.10.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș” cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției.

Ulterior acestei date, în urma analizării documentației tehnico-economice a proiectului de către JASPERS – echipa de specialiști ai Comisiei Europene care acordă asistență comună pentru susținerea proiectelor în regiunile UE, aceștia solicită consultantului refacerea unor calcule în cadrul documentației economico-financiare a proiectului.

În urma revizuirii de către consultant a analizei cost-beneficiu în conformitate cu cerințele JASPERS, au rezultat anumite diferențe față de valorile inițiale ale proiectului, aprobate prin HCJM 130/2009.

Conform noilor datelor comunicate de către consultant prin adresa nr. 75/22.02.2010 a consultantului SC Interdevelopment în cadrul proiectului (anexa), rezultă următoarele:

Valoarea investiției în prețuri constante (prețurile la data realizării documentației)  este de 41.275.400 Euro din care C+M reprezintă 20.108.494 Euro, la care se adaugă TVA, conform Devizului general estimativ – prețuri constante.

 

Valoarea investiției în prețuri curente (prețurile actualizate cu rata inflației)  este de 42.258.421 Euro din care C+M reprezintă 20.807.565 Euro, la care se adaugă TVA, conform Devizului general estimativ – prețuri curente.

 

Față de cele prezentate mai sus, având în vedere și solicitarea Ministerului Mediului și Pădurilor nr. 93.360/DF/19.029.2010, se propune aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem Integrat de gestionare a deșeurilor în județul Mureș” cu indicatorii tehnico-economici aferenți investiției, conform modificărilor rezultate în urma refacerii documentației economico-financiare.

 

 

PREȘEDINTE

Lokodi Edita Emoke

 

 

 

UIP

Radu Spinei

Manager proiect

 

 

 

 

Întocmit: Radu Spinei

 

                  

 

 

Anexa nr. 2 la HCJM nr.____/________

Deviz general estimativ-prețuri constante

 

 

DEVIZ GENERAL

 

 

 

 

 

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A DESEURILOR IN JUDETUL MURES - PRETURI CONSTANTE

in conformitate cu legislatia romaneasca, in RON fara TVA, rata de schimb 1 EUR = 4.29 RON

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RON)

(EUR)

(RON)

(RON)

(EUR)

1

2

3

4

5

5

6

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

 

 

1.1

Obtinerea terenului

0

0

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

13.583.177

3.166.242

2.580.804

16.163.980

3.767.828

1.3

Amenajari pentru protectia mediului

9.471.450

2.207.797

1.799.575

11.271.025

2.627.279

TOTAL Cap. 1

23.054.626

5.374.039

4.380.379

27.435.005

6.395.106

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

 

2.1

Deviere retele exterioare

0

0

0

0

0

2.2

Dezafectare retele exterioare existente

0

0

0

0

0

2.3

Retele de incinta

0

0

0

0

0

TOTAL Cap. 2

0

0

0

0

0

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

 

 

3.1

Studii de teren                                               

0

0

0

0

0

 

TOTAL 3.1

0

0

0

0

0

3.2

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii                                                         

1.236.883

288.318

0

1.236.883

288.318

 

TOTAL 3.2

1.236.883

288.318

0

1.236.883

288.318

3.3

Proiectare si inginerie                                   

 

 

 

 

 

3.3.1. Cheltuieli pentru intocmirea Documentatiilor de atribuire a contractelor de proiectare+executie lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0

0

0

0

0

 

3.3.2. Cheltuieli cu intocmirea Proiectelor tehnice aferente contractelor de executie lucrari

1.789.521

417.138

0

1.789.521

417.138

 

3.3.3. Cheltuieli pentru verificarea proiectelor

357.904

83.428

0

357.904

83.428

 

TOTAL 3.3

2.147.425

500.565

0

2.147.425

500.565

3.4

Organizarea procedurilor de achizitie publica

 

 

 

 

 

3.4.1. Costuri pentru multiplicarea documentatilor de atribuire, faxuri si corespondenta

0

0

0

0

0

 

TOTAL 3.4

0

0

0

0

0

3.5

Consultanta

 

 

 

 

 

 

3.5.1. Asistenta Tehnica  pentru Managementul Proiectului

447.380

104.284

85.002

532.383

124.098

 

3.5.2. Publicitate pentru Proiect

2.450.000

571.096

465.500

2.915.500

679.604

 

3.5.3. Asistenta tehnica pentru imbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarului

805.285

187.712

153.004

958.289

223.377

 

TOTAL 3.5

3.702.665

863.092

703.506

4.406.171

1.027.080

3.6

Asistenta Tehnica pentru supervizare

 

 

 

 

 

 

3.6.1. Supervizarea Lucrarilor pe parcursul executiei, inclusiv Asistenta Tehnica pe parcursul executiei (dirigentie de santier)

7.158.085

1.668.551

1.360.036

8.518.121

1.985.576

 

3.6.2. Asistenta tehnica acordata de proiectant pe durata executiei (dupa caz, numai daca nu e inclusa in tariful de proiectare)

1.789.521

417.138

340.009

2.129.530

496.394

 

TOTAL 3.6

8.947.606

2.085.689

1.700.045

10.647.651

2.481.970

TOTAL Cap. 3

16.034.579

3.737.664

2.403.551

18.438.130

4.297.932

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

 

 

 

 

4.1.

Constructii si instalatii

 

 

 

 

 

4.1.1 Inchiderea depozitelor existente

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.1.1

12.101.239

2.820.802

2.299.235

14.400.474

3.356.754

4.1.2 Realizarea de depozite noi

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.1.2

18.073.435

4.212.922

3.433.953

21.507.388

5.013.377

4.1.3 Colectarea si transportul deseurilor -GLOBAL

0

0

0

0

0

4.1.4 Statie de sortare-transfer

 

 

 

 

 

6

Obiect 6. Statia de sortare-transfer de la Cristesti

6.269.023

1.461.311

1.191.114

7.460.137

1.738.960

 

TOTAL 4.1.4

6.269.023

1.461.311

1.191.114

7.460.137

1.738.960

4.1.5 Statie de compostare

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.1.5

7.794.100

1.816.807

1.480.879

9.274.979

2.162.000

4.1.6 Statii de transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.1.6

0

0

0

0

0

4.1.7 Statii de tratare mecano-biologica pentru deseuri colectate in amestec

 

 

 

TOTAL 4.1.7

13.867.685

3.232.561

2.634.860

16.502.545

3.846.747

 

TOTAL 4.1- Constructii si instalatii

58.105.482

13.544.401

11.040.042

69.145.523

16.117.838

4.2. Montarea de utilaje tehnologice

 

 

 

 

 

4.2.1 Inchiderea depozitelor existente

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.2.1

45.045

10.500

8.559

53.604

12.495

4.2.2 Realizarea de depozite noi

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.2.2

148.209

34.548

28.160

176.369

41.112

4.2.3 Colectarea si transportul deseurilor-GLOBAL

0

0

0

0

0

4.2.4 Statie de sortare-transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.2.4

488.202

113.800

92.758

580.960

135.422

4.2.5 Statie de compostare

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.2.5

203.775

47.500

38.717

242.492

56.525

4.2.6 Statii de transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.2.6

0

0

0

0

0

4.2.7 Statii de tratare mecano-biologica pentru deseuri colectate in amestec

 

 

8

Obiect 8. TMB Sanpaul

1.535.820

358.000

291.806

1.827.626

426.020

 

TOTAL 4.2.7

1.535.820

358.000

291.806

1.827.626

426.020

 

TOTAL 4.2- Montarea de utilaje tehnologice

2.421.051

564.348

460.000

2.881.051

671.574

4.3. Utilaje si echipamente tehnologice inclusiv montaj

 

 

 

 

4.3.1 Inchiderea depozitelor existente

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.3.1

450.450

105.000

85.585

536.035

124.950

4.3.2 Realizarea de depozite noi

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.3.2

4.784.749

1.115.326

909.102

5.693.851

1.327.238

4.3.3 Colectarea si transportul deseurilor -GLOBAL

0

0

0

0

0

4.3.4 Statie de sortare-transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.3.4

4.882.020

1.138.000

927.584

5.809.604

1.354.220

4.3.5 Statie de compostare

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.3.5

4.182.750

975.000

794.723

4.977.473

1.160.250

4.3.6 Statii de transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.3.6

0

0

0

0

0

4.3.7 Statii de tratare mecano-biologica pentru deseuri colectate in amestec

 

 

 

TOTAL 4.3.7

15.358.200

3.580.000

2.918.058

18.276.258

4.260.200

 

TOTAL 4.3- Utilaje si echipamente tehnologice inclusiv montaj

29.658.168

6.913.326

5.635.052

35.293.220

8.226.858

4.4. Utilaje si echipamente tehnologice fara montaj

 

 

 

 

4.4.1 Inchiderea depozitelor existente

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.4.1

0

0

0

0

0

4.4.2 Realizarea de depozite noi

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.4.2

1.801.800

420.000

342.342

2.144.142

499.800

4.4.3 Colectarea si transportul deseurilor  -GLOBAL

3.946.800

920.000

749.892

4.696.692

1.094.800

4.4.4 Statie de sortare-transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.4.4

1.093.950

255.000

207.851

1.301.801

303.450

4.4.5 Statie de compostare

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.4.5

900.900

210.000

171.171

1.072.071

249.900

4.4.6 Statii de transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.4.6

0

0

0

0

0

4.4.7 Statii de tratare mecano-biologica pentru deseuri colectate in amestec

 

 

 

TOTAL 4.4.7

4.519.301

1.053.450

858.667

5.377.968

1.253.606

 

TOTAL 4.4- Utilaje si echipamente tehnologice fara montaj

12.262.751

2.858.450

2.329.923

14.592.673

3.401.556

4.5. Dotari

 

 

 

 

 

4.5.1 Inchiderea depozitelor existente 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.5.1

0

0

0

0

0

4.5.2 Realizarea de depozite noi

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.5.2

2.247.896

523.985

427.100

2.674.996

623.542

4.5.3 Colectarea si transportul deseurilor -GLOBAL

19.705.686

4.593.400

3.744.080

23.449.766

5.466.146

4.5.4 Statie de sortare-transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.5.4

896.610

209.000

170.356

1.066.966

248.710

4.5.5 Statie de compostare

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.5.5

364.650

85.000

69.284

433.934

101.150

4.5.6 Statii de transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.5.6

0

0

0

0

0

4.5.7 Statii de tratare mecano-biologica pentru deseuri colectate in amestec

 

 

 

TOTAL 4.5.7

557.700

130.000

105.963

663.663

154.700

 

TOTAL 4.5- Dotari

23.772.542

5.541.385

4.516.783

28.289.325

6.594.248

4.6

Active necorporale

 

 

 

 

 

4.6.1 Inchiderea depozitelor existente 

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.6.1

0

0

0

0

0

4.6.2 Realizarea de depozite noi

 

 

 

 

 

9

Obiect 9. Depozit Snapaul

0

0

0

0

0

 

TOTAL 4.6.2

0

0

0

0

0

4.6.3 Colectarea si transportul deseurilor -GLOBAL

0

0

0

0

0

4.6.4 Statie de sortare-transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.6.4

0

0

0

0

0

4.6.5 Statie de compostare

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.6.5

0

0

0

0

0

4.6.6 Statii de transfer

 

 

 

 

 

 

TOTAL 4.6.6

0

0

0

0

0

4.6.7 Statii de tratare mecano-biologica pentru deseuri colectate in amestec

 

 

 

TOTAL 4.6.7

0

0

0

0

0

 

TOTAL 4.6- Active necorporale

0

0

0

0

0

TOTAL Cap. 4

126.219.993

29.421.910

23.981.799

150.201.792

35.012.073

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

 

 

 

 

 

5.1

Organizare de santier

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Lucrari de constructii

2.147.425

500.565

408.011

2.555.436

595.673

 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului

536.856

125.141

102.003

638.859

148.918

 

TOTAL 5.1

2.684.282

625.707

510.014

3.194.295

744.591

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

 

 

 

 

 

5.2.1. Comisioane 

222.883

51.954

0

222.883

51.954

 

5.2.2.Taxe

222.883

51.954

0

222.883

51.954

 

5.2.3. Cote legale                                                                       

222.883

51.954

0

222.883

51.954

 

5.2.4. Cost creditului

0

0

0

0

0

 

TOTAL 5.2

668.649

155.862

0

668.649

155.862

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

6.539.600

1.524.382

1.242.524

7.782.124

1.814.015

 

TOTAL 5.3

6.539.600

1.524.382

1.242.524

7.782.124

1.814.015

TOTAL Cap. 5

9.892.531

2.305.951

1.752.538

11.645.069

2.714.468

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

 

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

424.812

99.024

80.714

505.526

117.838

6.2

Probe tehnologice si teste

1.252.665

291.996

238.006

1.490.671

347.476

TOTAL Cap. 6

1.677.476

391.020

318.721

1.996.197

465.314

Total Deviz General

176.879.206

41.230.584

32.836.987

209.716.193

48.884.894

din care, C+M

86.265.441

20.108.494

16.390.434

102.655.875

23.929.108

 

 

 

 

 

 

 

CHELTUIELI CU SALARII PENTRU UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI AUDITUL ANUAL AL PROIECTULUI

Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului

149.359

34.816

0

149.359

34.816

Cheltuieli cu  auditul  anual al proiectului 

42.900

10.000

8.151

51.051

11.900

TOTAL

192.259

44.816

8.151

200.410

46.716

 

 

 

 

 

 

 

Total  ProIect

177.071.465

41.275.400

32.845.138

209.916.604

48.931.609

 

 

 

 

 

 

 

 

Rata de schimb EUR in Noiembrie 2009 =

4,29

RON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3 la HCJM nr.____/________

Deviz general estimativ-prețuri curente

 

 

DEVIZ GENERAL

 

 

 

 

 

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitii

SISTEM INTEGRAT DE GESTIONARE A DESEURILOR IN JUDETUL MURES - PRETURI CURENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI

Valoare fara TVA

TVA

Valoare inclusiv TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(RON)

(EUR)

(RON)

(RON)

(EUR)

1

2

3

4

5

5

6

CAPITOLUL 1. CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

 

 

1.1

Obtinerea terenului

0

0

0

0

0

1.2

Amenajarea terenului

14.259.771

3.259.620

2.709.356

16.969.127

3.878.948

1.3

Amenajari pentru protectia mediului

9.808.587

2.252.812

1.863.632

11.672.219

2.680.846

TOTAL Cap. 1

24.068.358

5.512.432

4.572.988

28.641.346

6.559.795

CAPITOLUL 2. CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI

 

2.1

Deviere retele exterioare

0

0

0

0

0

2.2

Dezafectare retele exterioare existente

0

0

0

0

0

2.3

Retele de incinta

0

0

0

0

0

TOTAL Cap. 2

0

0

0

0

0

CAPITOLUL 3. CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA

 

 

3.1

Studii de teren                                               

0

0

0

0

0

 

TOTAL 3.1

0

0

0

0

0

3.2

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii                                                          

1.295.514

302.585

0

1.295.514

302.585

 

TOTAL 3.2

1.295.514

302.585

0

1.295.514

302.585

3.3

Proiectare si inginerie                                   

 

 

 

 

 

3.3.1. Cheltuieli pentru intocmirea Documentatiilor de atribuire a contractelor de proiectare+executie lucrari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

0

0

0

0

0

 

3.3.2. Cheltuieli cu intocmirea Proiectelor tehnice aferente contractelor de executie lucrari

2.019.216

461.228

383.651

2.402.867

548.861

 

3.3.3. Cheltuieli pentru verificarea proiectelor

377.069

86.095

71.643

448.712

102.453

 

TOTAL 3.3

2.396.285

547.323

455.294

2.851.579

651.314

3.4

Organizarea procedurilor de achizitie publica

 

 

 

 

 

3.4.1. Costuri pentru multiplicarea documentatilor de atribuire, faxuri si corespondenta

0

0

0

0

0

 

TOTAL 3.4

0

0

0

0

0

3.5

Consultanta

 

 

 

 

 

 

3.5.1. Asistenta Tehnica  pentru Managementul Proiectului

928.839

220.843

176.479

1.105.319

262.803

 

3.5.2. Publicitate pentru Proiect

2.573.203

590.206

488.909

3.062.111

702.345

 

3.5.3. Asistenta tehnica pentru imbunatatirea capacitatii institutionale a beneficiarului

565.604

203.029

107.465

673.068

241.605

 

TOTAL 3.5

4.067.646

1.014.078

772.853

4.840.499

1.206.753

3.6

Asistenta Tehnica pentru supervizare

 

 

 

 

 

 

3.6.1. Supervizarea Lucrarilor pe parcursul executiei, inclusiv Asistenta Tehnica pe parcursul executiei (dirigentie de santier)

7.381.117

1.668.061

1.402.412

8.783.529

1.984.992

 

3.6.3. Asistenta tehnica acordata de proiectant pe durata executiei (dupa caz, numai daca nu e inclusa in tariful de proiectare)

1.885.346

432.019

358.216

2.243.561

514.102

 

TOTAL 3.6

9.266.462

2.100.079

1.760.628

11.027.090

2.499.094

TOTAL Cap. 3

17.025.907

3.964.065

2.988.775

20.014.682

4.659.746

CAPITOLUL 4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA

 

 

 

 

 

TOTAL 4.6- Active necorporale

0

0

0

0

0

TOTAL Cap. 4

132.442.261

30.300.704

25.164.030

157.606.290

36.057.837

CAPITOLUL 5. ALTE CHELTUIELI

 

 

 

 

 

5.1

Organizare de santier

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Lucrari de constructii

2.262.415

516.570

429.859

2.692.274

614.718

 

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier

565.604

129.142

107.465

673.068

153.680

 

TOTAL 5.1

2.828.018

645.712

537.324

3.365.342

768.398

5.2

Comisioane, taxe, cote legale, costul creditului

 

 

 

 

 

5.2.1. Comisioane

234.507

53.765

0

234.507

53.765

 

5.2.2.Taxe

234.507

53.765

0

234.507

53.765

 

5.2.3. Cote legale                                                                        

234.507

53.765

0

234.507

53.765

 

5.2.4. Costul creditului

0

0

0

0

0

 

TOTAL 5.2

703.521

161.295

0

703.521

161.295

5.3

Cheltuieli diverse si neprevazute

5.442.906

1.224.064

1.034.152

6.477.058

1.456.636

 

TOTAL 5.3

5.442.906

1.224.064

1.034.152

6.477.058

1.456.636

TOTAL Cap. 5

8.974.446

2.031.071

1.571.476

10.545.921

2.386.329

CAPITOLUL 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE, TESTE SI PREDARE LA BENEFICIAR

 

6.1

Pregatirea personalului de exploatare

447.462

102.190

85.018

532.479

121.606

6.2

Probe tehnologice si teste

1.319.742

301.332

250.751

1.570.493

358.586

TOTAL Cap. 6

1.767.203

403.523

335.769

2.102.972

480.192

Total Deviz General

184.278.175

42.211.795

34.633.037

218.911.212

50.143.899

din care, C+M

90.768.127

20.807.565

17.245.944

108.014.071

24.761.003

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL 7. CHELTUIELI CU SALARII PENTRU UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI SI AUDITUL ANUAL AL PROIECTULUI

Cheltuieli cu salarii pentru Unitatea de Implementare a Proiectului

159.534

36.222

0

189.845

36.222

Cheltuieli cu  auditul  anual al proiectului 

45.822

10.404

8.436

54.529

12.381

TOTAL

205.356

46.626

8.436

244.374

48.603