ROMÂNIA                                                         PROIECT            

CONSILIUL JUDEȚEAN

               JUDEȚUL MUREȘ

 

 

HOTĂRÂREA Nr._____

din ______________2005

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale 

pe anul 2005

 

Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de Motive nr.6682 din 08 iunie 2005 la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ teritoriale pe anul 2005,

Având în vedere articolul 15 și articolul 54 aliniatul 3 și 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003 privind finanțele publice locale,

Ținând seama de art.6 din OG nr.22/2005 privind reorganizarea activității de consultanță agricolă,

Potrivit OG. nr.84/2001 aprobată prin Legea nr.372/2002 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor și HGR nr.2104/2004,

În temeiul articolului 104, și articolului 109 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

h o t ă r ă ș t e :

Art.1.Bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2005, se rectifică atât la venituri  cât și la cheltuieli la suma 916.409.827 de mii lei.

Modificările sunt prezentate în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2.Detalierea cheltuielilor rectificate pe articole și aliniate se face conform anexelor nr.2/1 până la 2/46.

Art.3. Se aprobă veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local pe anul 2005 conform anexelor nr.3, 3/1, 3/2 și 3/3.

Art.4.Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea serviciilor comunitare de evidență a persoanelor, conform anexei nr.4

Art.5.Se rectifică lista de investiții potrivit anexei nr.5.

Art.6. Se aprobă repartizarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2005, conform anexei nr.6

Art.7.Se rectifică programul de drumuri potrivit anexei nr.7.

Art.8. Anexele de la nr. 1 la 7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9.De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund consiliile locale, instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș .

 

 

P R E Ș E D I N T E                                                  Avizat pentru legalitate

       Lokodi Edita Emőke                                                            SECRETAR GENERAL

       Ioan Togănel

 


 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

 

          ROMÂNIA

    JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN

    Direcția Economică

    Nr.6682/08.06.2005

 

EXPUNERE  DE  MOTIVE

la  proiectul de hotărâre  privind rectificarea  bugetului  Consiliului Județean Mureș și a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ – teritoriale pe anul 2005

           

 

            În conformitate cu  prevederile  art. 15 din  O.U.G. nr. 45/2003 privind finanțele publice locale Consiliul Județean poate aproba rectificarea  bugetului  propriu și a  bugetelor  locale ale unităților administrativ – teritoriale ca urmare  a unor propuneri  fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

           

Prin Hotărârea Consiliului Județean  Mureș nr. 28/2005 s-a exclus din buget întreaga activitate de consultanță agricolă. Deoarece Ministerul Finanțelor Publice prin adresa nr. 121078/12.05.2005 ne comunică  date referitoare la sumele defalcate din T.V.A. la nivelul județului Mureș pentru  finanțarea activității de consultanță agricolă,   este necesar ca în bugetul Consiliului Județean să fie cuprinsă activitatea  de consultanță  cu volumul plăților  care s-au realizat până la întocmirea  protocolului  de predare – preluare. Propunem suplimentarea  bugetului Consiliului Județean atât la venituri cât și la cheltuieli  cu suma de  1.970.547 mii lei.

 

Potrivit adresei nr. 120696/2005, Ministerul Finanțelor Publice ne comunică sumele defalcate din TVA alocate județului Mureș pentru finanțarea  serviciilor comunitare de evidență a persoanelor a căror volum este de 6.348.470 mii lei. Propunem repartizarea  la nivel de județ conform anexei nr. 4.

 

De asemenea Ministerul Finanțelor Publice prin adresa  nr. 120066/2005 ne comunică modificarea „ Clasificației veniturilor  și cheltuielilor bugetelor locale” astfel :  -  la capitolul  „Sume defalcate  din taxa  pe valoarea adăugată  pentru bugetele locale”, cod 3302 se introduc subcapitolul „Sume defalcate din taxa pe valoarea  adăugată  pentru susținerea  sistemului de protecție  a persoanelor  cu handicap, cultură , culte și  echilibrarea  bugetelor  locale   - cod 330205. Concomitent se elimină  de la  capitolul  „Cote și sume  defalcate  din impozitul  pe venit” cod 3102 subcapitolul  „ Sume defalcate  din impozitul pe venit  pentru  susținerea sistemului  de protecție  a persoanelor cu handicap, cultură, culte și echilibrarea  bugetelor locale” cod 310202. Propunem aceste modificări în cadrul   anexei nr. 1 cu un volum de 117.338.900 mii lei.

 

Prin adresa nr. 204/2005, Teatrul Ariel solicită susținerea  de către  Consiliul Județan a desfășurării Festivalului  Internațional Multimedia, cu suma de  250.000 mii lei. Tema  Festivalului:  Europa – Vise  - Nevroze – Utopii România Olanda. Un festival de dans, teatru, muzică, film, expoziții, multimedia.

Propunem alocarea  sumei de 250.000 mii lei din fondul  de rezervă bugetară  a Consiliului Județean pentru Teatrul Ariel – Subvenții, conform  anexei nr. 2/27.

Asociația Județeană de Dezvoltare Montană Mureș, în colaborare  cu  Mirvalt Franța în cadrul  Programului  Uniunii Europene, LEADER +, privind  „Valorificarea  resurselor  agricole locale  prin  filierele  micilor rumegătoare și ale raselor  porcine  autohtone „ potrivit adresei  nr. 5360/2005 solicită Consiliului Județean Mureș ca în calitatea  sa de membru  fondator  al Asociației Județene de Dezvoltare Montană  Mureș, în colaborare cu Mirvalt Franța  să sprijine programul. Propunem în acest sens alocarea sumei de 600.000 mii lei din fondul de rezervă bugetară pentru „Alte acțiuni – transferuri”, conform anexei 2/36.

 

În urma lucrărilor de execuție  a racordului de gaze naturale pentru Parcul Industrial au fost  distruse  culturile  din acea zonă. Propunem alocarea  sumei de 50.000 mii lei din fondul de rezervă bugetară a Consiliului Județean pentru „Despăgubiri culturi”, potrivit borderoului care  se va  întocmi. Aceste sume se vor cuprinde la „Alte acțiuni” – pe cheltuieli materiale, conform anexei 2/41.

 

Ținând seama de adresa  nr. 4565/2005 emisă de Federația Ecvestră privind organizarea  Finalei Campionatului  Național de Atelaje, prin care se solicită alocarea sumei de 100.000 mii lei și adresa nr. 5388/2005 emisă de Asociația Nevăzătorilor  - Filiala Județeană Mureș privind participarea a 2 persoane la Campionatul European de Popice din  Croația, prin care  se solicită  alocarea sumei de 32.000 mii lei,  propunem alocarea  sumei de 132.000 mii lei ca detalieri distincte pe cele două acțiuni din  suma de 300.000 mii lei reținută pentru premiere sportivi în cadrul capitolului „Activitate sportivă”, conform anexelor 2/37/1 și  2/37/2.

 

Având în vedere proiectele  de hotărâre  privind „Cooperarea  cu Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș – Clinica de cardiologie” – pentru organizarea  Congresului  Internațional de Cardiologie, Convenția de cooperare cu Asociația  SZIGET – în vederea organizării Festivalului „Peninsula”, „Convenția între Consiliul  Județean și SMURD pentru achiziționarea  unei ambulanțe”, Programul de implementare a unei rețele  de servicii de asistență  socio – medicală  la domiciliu și a Convenției de colaborare pe această linie cu organizația „Caritas”, Convenția de colaborare cu Asociația Speranța din Tg. Mureș în domeniul asistenței persoanelor cu handicap, propunem alocarea unor sume pentru aceste acțiuni din fondul de rezervă  bugetară a Consiliului Județean, după cum urmează:

-            100.000 mii lei – Spitalul Clinic Județean de Urgență Mureș – Clinica de Cardiologie, conform anexei nr. 2/40

-            100.000 mii lei asociația „Sziget”, conform anexei nr. 2/39

-            600.000 mii lei  D.G.A.S.P.C Mureș - pentru Asociația Caritas, conform anexei nr. 2/11

-            40.000 mii lei  -  pentru Asociația Speranța, conform anexei nr. 2/43

-         2.000.000 mii lei – SMURD, conform anexei nr. 2/42

 

În urma discuțiilor  purtate cu  C.L. Tg. Mureș, reiese că pentru  Aeroportul  Tg. Mureș – Extindere aerogară,  nu vor mai   aloca suma de  4.500.000 mii lei.

Împreună cu  conducerea R.A. Aeroport s-a efectuat o analiză privind fondurile necesare pentru finalizarea și dotarea aerogării constatându-se ca fiind necesară suma de 3.200.000 mii lei.

Propunem diminuarea bugetului Consiliului Județean  cu suma de 4.500.000 mii lei pe parte de venituri la Donații și sponsorizări, iar pe parte de cheltuieli cu aceeași sumă la R.A. Aeroport.

De asemenea  propunem alocarea sumei  de 3.200.000 mii lei, pentru R.A. Aeroport din fondul de rulment conform anexei  nr. 3/2.

 

Prin Hotărârea  Consiliului  Județean nr. 28/7.IV.2005, anexa 2/24 s-a aprobat pentru  S.C. Compania Aquaserv S.A. 2.500.000 mii lei ca aport de capital social la „Alte acțiuni” – transferuri. Potrivit Precizărilor   privind întocmirea  și depunerea  situațiilor financiare  ale instituțiilor publice în anul 2005, Ministerul Finanțelor arată că sumele care fac obiectul   participării cu capital social la societăți comerciale se vor evidenția în  bugetele locale la capitolul 69.02 „Alte acțiuni economice” subcapitolul 6902.50 „Alte cheltuieli pentru acțiuni  economice”.

După natura lor, titlurile de participare se cuprind în categoria activelor financiare și se încadrează în titlul „Cheltuieli de capital” articolul 72, Investiții ale instituțiilor publice”.

Propunem excluderea  sumei  de  2.500.000 mii lei din buget  și aprobarea acesteia  în afara bugetului din fondul de rulment potrivit anexei nr. 3/3.

În urma adreselor de solicitare de fonduri emise de Direcția Tehnică, Drumuri și Poduri Județene și Investiții  pentru lucrări de reparații curente, întreținerea  și administrare a drumurilor , propunem alocarea  sumei de 2.910.000 mii lei potrivit  anexei 2/29.

 

Pe baza analizei execuției investițiilor la nivelul Consiliului Județean propunem unele reașezări în cadrul aceluiași  volum. De asemenea, având în vedere legislația în vigoare privind obligativitatea dotării agenților economici, furnizori de servicii de alimentare cu apă potabilă, cu mijloace specifice de intervenție în cazuri de inundații  propunem, achiziționarea unei pompe în valoare de 150 mil. lei pentru  S.C. S.U.R.M. S.A.,  conform anexei nr. 5.

Pentru investiția  privind accesul monitorizat în sediul administrativ, propunem alocarea  sumei de 2.000.000 mii lei din  fondul  de rulment, potrivit anexei nr. 3/1.

În vederea organizării și desfășurării Conferinței  aeroporturilor, propunem alocarea  sumei de 300.000 mii lei pentru R.A. Aeroport, din Fondul de rezervă bugetară  a Consiliului Județean.

 

Propunem alocarea unui volum de  16.620.000 mii lei, sume defalcate din impozitul  pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, reținute în rezerva Consiliului Județean,  în vederea cofinanțării unor programe de dezvoltare, obiective de investiții și acoperirea  unor pagube produse de calamități naturale, conform anexei nr.6.

 

Față de cele de mai sus propunem aprobarea  proiectului de hotărâre alăturat.

________________________________________________________________________________

 

                         

  

                              DIRECTOR                                         

 

                              Bartha Iosif

                                                                

                                                                      VĂZUT

                                                                                                VICEPREȘEDINTE

                                                                                                      

                                                                                        Emil Groza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: șef serviciu, Ioana Tcaciuc_________

Redactat: consilier, Florentina Tanțoș________

2 ex.