R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 161
din 31 octombrie 2013
privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2013

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.20.619/24.X.2013 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.19, a art.48, alin.(1) și art.49 alin.(4), (5) și (6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.43/2013 privind aprobarea bugetului Consiliul Județean Mureș pentru anul 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:
"Art. 1. Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2013, la venituri în sumă de 417.848.000 lei și la cheltuieli în sumă de 468.848.000 lei, pe secțiune de funcționare și pe secțiune de dezvoltare, conform anexei nr.1"
2. Art.6 se modifică și va avea următorul conținut:
"Art. 6. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș și al instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean Mureș cu detalierea cheltuielilor pe articole și alineate, conform anexelor nr.2, de la 2/1 până la 2/124".
3. Anexele nr. 1/b, 1/1/b, 1/2/b, 2/1/a, 2/4/b, 2/10, 2/15/b, 2/16/a, 2/17/a, 2/18, 2/25, 2/26/a, 2/27, 2/28/a, 2/31, 2/33, 2/34, 2/45, 2/46/b, 2/47/b, 2/48, 2/49/b, 2/50/a, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 2/56/a, 2/57/a, 2/58/a, 2/59/b, 2/60/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/79, 2/84/a, 2/88, 2/89/a, 2/90, 2/97, 2/118, 3/b, 3/1/a, 3/3/a, 3/4, 3/5, 3/6/a, 3/7, 3/8, 3/9, 3/11/a, 3/12/a, 4/1/b, 4/2/a, 7/c, 8/b, 9/a și 10/a la HCJ nr. 43/2013 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1/c, 1/1/c, 1/2/c, 2/1/b, 2/4/c, 2/10/a, 2/15/c, 2/16/b, 2/17/b, 2/18/a, 2/25/a, 2/26/b, 2/27/a, 2/28/b, 2/31/a, 2/33/a, 2/34/a, 2/45/a, 2/46/c, 2/47/c, 2/48/a, 2/49/c, 2/50/b, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 2/55/b, 2/56/b, 2/57/b, 2/58/b, 2/59/c, 2/60/b, 2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/79/a, 2/84/b, 2/88/a, 2/89/b, 2/90/a, 2/97/a, 2/118/a, 3/c, 3/1/b, 3/3/b, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/b, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/11/b, 3/12/b, 4/1/c, 4/2/b, 7/d, 8/c, 9/b și 10/b.
4. După anexa nr. 2/119 se introduc 5 anexe noi, nr. 2/120, 2/121, 2/122, 2/123 și 2/124.
Art.II. Anexele nr. 1/c, 1/1/c, 1/2/c, 2/1/b, 2/4/c, 2/10/a, 2/15/c, 2/16/b, 2/17/b, 2/18/a, 2/25/a, 2/26/b, 2/27/a, 2/28/b, 2/31/a, 2/33/a, 2/34/a, 2/45/a, 2/46/c, 2/47/c, 2/48/a, 2/49/c, 2/50/b, 2/51/b, 2/52/b, 2/53/b, 2/54/b, 2/55/b, 2/56/b, 2/57/b, 2/58/b, 2/59/c, 2/60/b, 2/61/b, 2/62/b, 2/63/b, 2/64/b, 2/65/b, 2/66/b, 2/67/b, 2/68/b, 2/69/b, 2/70/b, 2/71/b, 2/79/a, 2/84/b, 2/88/a, 2/89/b, 2/90/a, 2/97/a, 2/118/a, 2/120, 2/121, 2/122, 2/123, 2/124, 3/c, 3/1/b, 3/3/b, 3/4/a, 3/5/a, 3/6/b, 3/7/a, 3/8/a, 3/9/a, 3/11/b, 3/12/b, 4/1/c, 4/2/b, 7/d, 8/c, 9/b și 10/b fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Ciprian Dobre
Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian - Paul Cosma