ROMÂNIA                                                                        

                         JUDEȚUL MUREȘ                                                           

CONSILIUL JUDEȚEAN

 

HOTĂRÂREA  NR. 134

din 5 septembrie 2013

privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2013

 

 

          Consiliul Județean Mureș,

          Văzând Expunerea de motive nr.16698/02.09.2013 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean pe anul 2013, precum și avizele comisiilor de specialitate,

          Ținând seama de dispozițiile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

          În temeiul dispozițiilor art.91, alin.(3) și ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

hotărăște:

 

          Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.43/2013 privind aprobarea bugetului Consiliul Județean Mureș pentru anul 2013, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 1. Se aprobă bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2013, la venituri în sumă de 419.175.000 lei și la cheltuieli în sumă de 470.175.000 lei, pe secțiunea de funcționare și pe secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr.1.”

  1. Art.6 se modifică și va avea următorul conținut:

 „Art. 6. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș și al instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul Consiliului Județean Mureș cu detalierea cheltuielilor pe articole și alineate, conform anexelor nr.2, de la 2/1 până la 2/116.”

    3. Anexele nr.1, 1/1, 1/2, 2/1, 2/2/a, 2/4/a, 2/7/a, 2/11/a, 2/13/a, 2/15/a, 2/16,  2/17, 2/26, 2/28, 2/29, 2/30, 2/32, 2/41, 2/46, 2/47, 2/49, 2/50, 2/51, 2/52, 2/53, 2/54, 2/55, 2/56, 2/57, 2/58, 2/59, 2/60, 2/61, 2/62, 2/63, 2/64, 2/65, 2/66, 2/67, 2/68, 2/69, 2/70, 2/71, 2/72, 2/75, 2/82, 2/84, 2/87, 2/89, 2/104, 3, 3/1, 3/3, 3/6, 3/10, 3/11, 3/12, 4/1, 4/2, nr. 7, nr. 8, nr. 9 și nr. 10 la HCJ nr.43/2013 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/a, 1/1/a, 1/2/a, 2/1/a,2/2/b, 2/4/b, 2/7/b, 2/11/b, 2/13/b, 2/15/b, 2/16/a, 2/17/a, 2/26/a, 2/28/a, 2/29/a, 2/30/a, 2/32/a, 2/41/a, 2/46/a, 2/47/a, 2/49/a, 2/50/a, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 2/56/a, 2/57/a, 2/58/a, 2/59/a, 2/60/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/75/a, 2/82/a, 2/84/a, 2/87/a, 2/89/a, 2/104/a, 3/a, 3/1/a, 3/3/a, 3/6/a, 3/10/a, 3/11/a, 3/12/a, 4/1/a, 4/2/a, nr. 7/b, nr. 8/a, nr. 9/a și nr. 10/a.

   4. După anexa nr.2/105 se introduc 11 anexe noi, nr. 2/106, 2/107, 2/108, 2/109, 2/110, 2/111, 2/112, 2/113, 2/114, 2/115 și 2/116.

  Art.II. Anexele nr. 1/a, 1/1/a, 1/2/a, 2/1/a,2/2/b, 2/4/b, 2/7/b, 2/11/b, 2/15/b,  2/17/a, 2/26/a, 2/28/a, 2/29/a, 2/30/a, 2/32/a, 2/41/a, 2/46/a, 2/47/a, 2/49/a, 2/50/a, 2/51/a, 2/52/a, 2/53/a, 2/54/a, 2/55/a, 2/56/a, 2/57/a, 2/58/a, 2/59/a, 2/60/a, 2/61/a, 2/62/a, 2/63/a, 2/64/a, 2/65/a, 2/66/a, 2/67/a, 2/68/a, 2/69/a, 2/70/a, 2/71/a, 2/72/a, 2/75/a, 2/82/a, 2/84/a, 2/87/a, 2/89/a, 2/104/a, 2/106, 2/107, 2/108, 2/109, 2/110, 2/111, 2/112, 2/113, 2/114, 2/115, 2/116, 3/a, 3/1/a, 3/3/a, 3/6/a, 3/10/a, 3/11/a, 3/12/a, 4/1/a, 4/2/a, nr. 7/b, nr. 8/a, 9/a și 10/a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

   Art.III. De executarea prezentei hotărâri răspund instituțiile subordonate, R.A. Aeroportul TRANSILVANIA și direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

 

                    PREȘEDINTE                                              Contrasemnează

                                                                                       SECRETAR      

                     Ciprian Dobre                                            

           Aurelian - Paul Cosma

 

              ROMÂNIA                                                            

        JUDEȚUL MUREȘ                                                         

     CONSILIUL JUDEȚEAN                                          

     DIRECȚIA ECONOMICĂ

     Nr. 16698/02.09.2013

 

          EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe anul 2013

 

 

          În conformitate cu prevederile art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

În baza O.G. nr.17/2013 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2013, se suplimentează transferurile prin bugetul MADR pentru Camera Agricolă Mureș, cu suma de 299.000 lei. Propunem majorarea bugetului Consiliului Județean Mureș la venituri cu suma de 299.000 lei și repartizarea sumei pe partea de cheltuieli, potrivit destinațiilor aprobate, concomitent cu retragerea  și redistribuirea în același cuantum a sumei alocate din bugetul consiliului județean      ( anexa 1/a ; 3/12/a ).

Instituțiile publice, finanțate integral sau parțial din venituri proprii, de sub autoritatea consiliului județean, în urma încheierii unor contracte de parteneriat la proiecte și programe, respectiv din donații și sponzorizări, au raportat venituri suplimentare față de prevederile bugetare în total de 412 mii lei astfel: Biblioteca Județeană Mureș 8,5 mii lei, Muzeul Județean 260 mii lei, Camera Agricolă Județeană Mureș 80 mii lei și Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean 63,5 mii lei.  Potrivit dispozițiilor legale, cu fondurile bănești primite de la persoanele juridice și fizice în baza unor contracte, sub formă de donații și sponzorizări, se majorează bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor, respectiv creditele bugetare ce se vor utiliza cu respectarea destinațiilor stabilite de transmițător, potrivit anexelor 3/a; 3/1/a; 3/3/a; 3/10/a și 3/12/a.

În baza adreselor nr. 5892 și 5893/ 2013 Spitalul Clinic Municipal Tîrnăveni solicită cuprinderea în bugetul instituției pe parte de venituri și pe partea de cheltuieli a sumei de 78 mii lei ca urmare a sumelor primite prin DSP Mureș și a majorării veniturilor proprii , respectiv 4 mii lei din donații și sponzorizări ( anexa 4/2/a).

Din analiza rezultatelor bugetare derulate pe parcursul primelor șapte luni ale anului 2013, analizând solicitările fundamentate și propunerile ordonatorilor de credite ale instituțiilor subordonate, rezultă necesitatea și oportunitatea redistribuirii sumelor în cadrul volumului bugetar aprobat la: Direcția de evidență a Persoanelor Mureș, Centrul școlar pentru Incluziune nr.2, Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș, Filarmonica de Stat, Căminul pentru persoane vârstnice Ideciu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Autoritatea executivă Consiliul Județean. Detalierea influențelor asupra cheltuielilor bugetare pe titluri de cheltuieli și pe ordonatori de credite sunt prevăzute în anexele: 1,2,3,4,7/b,8/a,9/a și 10/a.

De asemenea se propune redistribuirea sumelor în cadrul volumului aprobat aferent programului de lucrări la drumurile județene în anul 2013, conform anexei 9/a, a Programelor de investiții și reparații potrivit anexelor 7/b și nr.8/a și a Programelor multianuale conform anexei 10/a.

În baza adreselor de solicitare, nr. 4336 din 25.07.2013 și  4747 din 20.08.2013, Regia Autonomă Aeroportul „Transilvania" Tg.Mureș se propune reprogramarea pentru anul 2013 a obiectivelor de reparații conform anexei 8/a, respectiv a obiectivelor de investiții privind dotarea cu aparate și echipamente de control de ultima generație compatibile în cadrul unui sistem integrat de securitate finanțat din fondul de securitate al regiei și suplimentarea fondurilor alocate din bugetul local județean cu suma de 900 mii lei din care 76 mii lei din fondul de rezervă și 824 mii lei din redistribuire de la alte obiective potrivit anexei  7/b.

Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

         

 

PREȘEDINTE

 

DIRECTOR

Ciprian Dobre

Bartha Iosif