R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 25
din 29 februarie 2012
privind implementarea guvernanței corporative la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.3356/23.02.2012 la proiectul de hotărâre privind implementarea guvernanței corporative la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Capitolului II. Administrarea și conducerea regiilor autonome, Capitolului IV. Audit statutar și audit intern, Capitolului V. Transparență, obligații de raportare, și Capitolului VI. Dispoziții tranzitorii și dispoziții finale din O.U.G. nr. 109/2011 - privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice,
Având în vedere prevederile Capitolul II. Regiile autonome din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societății comerciale.
În temeiul prevederilor art.91, alin(2) lit. "c" și "d", și ale art. 97 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș, aprobat în condițiile alin.(1), intră în vigoare la data numirii noilor administratori.
Art.2. Se aprobă inițierea procedurii de selecție prealabilă a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș, conform prevederilor art.5 din O.U.G. nr. 109/2011.
Art.3. (1) Se organizează Comisia de selecție prealabilă a candidaților pentru Consiliul de Administrație al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș în componența prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Comisia va fi asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, desemnat în condițiile legii.
Art.4. Indemnizațiile membrilor Consiliului de administrație se stabilesc prin Contractul de mandat și nu pot depăși sumele prevăzute în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Hotărârea se comunică:
- Instituției Prefectului Județul Mureș
- R.A. "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș
- Membrilor Consiliului de Administrație
- Membrilor Comisiei de evaluare/selecție prealabilă.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 3356 /23.02.2012

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind implementarea guvernanței corporative la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș

O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, luând în considerare contextul economic actual și având în vedere necesitatea stringentă de eficientizare a activității întreprinderilor publice, modifică unele reguli care guvernau sistemul de administrare și control în cadrul întreprinderilor publice, precum și raporturile dintre autoritatea publică tutelară și organele întreprinderii publice, între Consiliul de administrație, directori, acționari și alte persoane interesate.
Motivația ordonanței de urgență se regăsește întrutotul și în cazul R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș. Necesitatea instituirii unui management performant la regie impune aplicarea de îndată a noului mecanism de guvernare corporatistă reglementat prin această ordonanță.
Pentru implementarea O.U.G. nr. 109/2011, considerăm necesar să se efectueze de urgență modificarea Regulamentului de organizare și funcționare a aeroportului și aprobarea declanșării procedurii de Constituire a noului Consiliu de administrație. Actualul consiliu de administrație a fost numit prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 69 din 25 iunie 2009 și a fost modificată ulterior, funcționând în componența prevăzută în anexa la H.C.J. nr. 33 din 25 februarie 2010. Mandatul de 4 ani al acestui consiliu de administrație se împlinește în iunie 2013.
Proiectul Regulamentului de organizare și funcționare a fost elaborat de grupul de lucru constituit prin Dispoziția nr. 8/2012 și s-a avut în vedere, pe lângă prevederile O.U.G. nr. 109/2011 și legislația în vigoare, incidentă, îndeosebi O.U.G. nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanțarea regiilor aeroportuare cu specific deosebit de interes local.
Față de vechiul regulament, proiectul ce se supune dezbaterii cuprinde mai multe modificări dintre care apreciem că se evidențiază cele referitoare la reglementarea Serviciul de interes economic general și cele privind implementarea guvernantei corporative, respectiv reorganizarea organelor de conducere ale regiei.
În ce privește Serviciul de interes economic general, prevederile H.C.J. nr. 107/2011 respectiv O.U.G. nr. 61/2011 au fost înserate în capitolul IV. Obiectul de activitate, în capitolul VII. Finanțarea activității și în capitolul VIII. Exercițiul financiar.
Cea mai substanțială modificare a regulamentului se propune la capitolul X. - Organele de conducere.
Potrivit ordonanței Consiliul de administrație poate fi format din 5-7 membrii. Se propun 5. Conducerea executivă a regiei se poate realiza de către administratori executivi sau poate fi delegată unuia sau mai multor directori. Menționăm că administratorii vor încheia Contracte de mandat cu Consiliul județean, iar directorul sau directorii cu Consiliul de administrație.
Se propune varianta cu 2 administratori executivi respectiv președintele și vicepreședinele Consiliului de administrație, care va permite o legătură mai bună a Consiliului județean cu aceștia și totodată un control mai eficient asupra activității regiei.
Proiectul de hotărâre mai cuprinde și constituirea unei comisii la nivelul Consiliului județean și al Direcției Generale a Finanțelor Publice formată din specialiști în recrutarea resurselor umane care să realizeze o selecție prealabilă a candidaților pentru Consiliu de administrație. Ordonanța mai prevede ca alternativă pentru selecția candidaților ca această comisie să fie asistate de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane sau ca selecția să fie făcută de un expert independent selectat conform legii, alternativă care presupune timp și costuri suplimentare, fapt pentru care nu este agreată.
Având în vedere cele de mai sus, se supune analizării și aprobării proiectul de hotărâre alăturat, care conține măsurile ce trebuie luate imediat, urmând ca după selectarea candidaților Consiliul județean să numească membrii Consiliului de administrație.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 SECRETAR
Aurelian Paul Cosma