R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 166
din 27 noiembrie 2008
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare și modernizare DJ135 Măgherani - Sărățeni"


Consiliul Județean Mureș,

Văzând Expunerea de motive nr. 17844 /21.11.2008 a Direcției de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției " Reabilitare și modernizare DJ135 Măgherani - Sărățeni", precum și avizul comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederii art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției " Reabilitare și modernizare DJ135 Măgherani - Sărățeni", în valoare totală de: 51.970.661,67 lei, din care C+M: 45.641.287,98 lei cu TVA, echivalent cu: 13.180.487,36 Euro, din care C+M:11.575.269,59 Euro, la cursul de schimb valutar 1 Euro= 3,943 lei.
Art.2. De realizarea investiției răspund Direcția de Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, Direcția Economică și Direcția Tehnică, Drumuri, Poduri Județene și Investiții.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Dezvoltare Regională
și Implementare Proiecte
Nr.17844 /21.11.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai investiției "Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier pe drumul județean DJ135 Măgherani - Sărățeni (DJ135)"

Reabilitarea drumurilor județene constituie una dintre activitățile prioritare ale Consiliului Județean Mureș, in acest scop fiind alocate anual părți importante din resursele financiare proprii, de asemenea fiind întreprinse si eforturi susținute in vederea atragerii unor fonduri suplimentare.

Drumul Județean DJ135 se întinde în partea estică a județului Mureș, în depresiunea Măgherani. Sectorul de drum care face obiectul acestui proiect este cuprins între km 28+272 (localitatea Măgherani intersecție cu DC33) - 41+827 (localitatea Sărățeni intersecție cu DN13A).

Drumul județean se desprinde din E60 (DN13) municipiul Târgu Mureș, traversează orașul Miercurea Nirajului și alte comune intersectându-se cu DN13A în apropierea orașului Sovata. Amplasamentul sectorului de drum este delimitat la est de orașul Sovata, la sud de comunele Ghindari și Neaua, la vest de comuna Vărgata și orașul Miercurea Nirajului, iar la nord de comuna Eremitu.

Valoarea investiției este 51.970.661,67 lei, din care C+M: 45.641.287,98 lei cu TVA, echivalent cu: 13.180.487,36 Euro, din care C+M: 11.575.269,59 Euro, la cursul de schimb valutar 1 Euro=3,943 lei.

Fata de cele prezentate, propunem aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investiție "Reabilitarea si modernizarea sistemului rutier pe drumul județean DJ135 Măgherani - Sărățeni (DJ135)".

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke

 

DIRECTOR EXECUTIV
Bățaga Valer