R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTARÂREA NR. 180
din 23 decembrie 2008
privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe, ce se aplică de către societățile comerciale, regiile autonome și instituțiile publice care administrează imobile ce aparțin domeniului public și privat al Județului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Analizând expunerea de motive a Direcției economice nr.19152/15.12.2008, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În temeiul art.91 alin.(1) lit.c), și ale art. 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe aparținând domeniului public și privat al județului, administrate de societăți comerciale, regii autonome și instituții publice ale căror contracte se prelungesc conform prevederilor legale, chiria lunară, pe mp de spațiu, se stabilește conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Spațiile cu altă destinație decât locuințe devenite disponibile, se pot închiria numai prin licitație publică, conform prevederilor legale. Tarifele din Anexa la prezenta hotărâre, constituie baza de pornire a licitației chiriei. Excepție de la prevederile de mai sus, fac spațiile ce se închiriază instituțiilor publice bugetare, partidelor și fundațiilor sau asociațiilor non-profit, care se închiriază fără licitație, la tarifele de bază din Anexa la prezenta hotărâre.
Pentru contractele încheiate prin licitații conform prevederilor de la alineatul 1, chiria se recalculează semestrial, în funcție de rata inflației. Pentru spațiile care au fost închiriate anterior prezentei hotărâri, chiriile ce se percep începând cu 1 ianuarie 2009, nu vor putea fi mai mici decât cele prevăzute în Anexa la prezenta hotărâre.
Art.3. Tariful de la activitatea de bază se aplică și pentru spațiile care deservesc activități ca de exemplu: depozitele de mână, subsolurile și pivnițele amenajate special pentru depozite, grupurile sanitare, dependințele, holurile, debaralele și alte asemenea spații.

Art.4. Schimbarea profilului de activitate, subînchirierea sau modificarea structurii construite a spațiilor închiriate se poate face numai cu acordul proprietarului. Chiria urmează a se modifica în funcție de schimbările intervenite.
Art.5. Spațiile în care își desfășoară activitatea persoanele cu handicap, invalizii de război, veteranii de război, văduvele de război pensionare de urmaș, luptătorii în Revoluția din Decembrie 1989, deținuții politici și asociațiile cu scop caritabil sau de apărare a drepturilor omului vor beneficia de o reducere de 50% din cuantumul chiriei.
Art.6. Tarifele prevăzute în Anexa la hotărâre se aplică de la data de 1 ianuarie 2009, dată la care Hotărârea nr.143 din 20 decembrie 2007 se abrogă.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice (Compartiment Patrimoniu și Biroul Financiar-Contabil), societăților comerciale, regiilor autonome și instituțiilor publice care administrează imobile din domeniul public și privat al Județului Mureș, care răspund de aducerea sa la îndeplinire.

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.19152/15.12.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât locuințe ce se aplică de către societățile comerciale, regiile autonome, instituțiile publice care administrează imobile ce aparțin domeniului public și privat al Județului Mureș


Potrivit prevederilor articolului nr.91 alin.(1) lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, Consiliul Județean gestionează domeniul public și privat al județului.
În acest sens, anual se aprobă prin hotărâre nivelul minim al chiriilor aplicate de către regiile autonome, societățile comerciale și instituțiile publice care administrează imobile din domeniul public și privat al județului
Astfel, pentru anul 2009, se propune ca nivelul minim al chiriilor să fie actualizat pe baza indicelui de inflație comunicat de Direcția Județeană pentru Statistică Mureș .
La capitolul "servicii", indicele de inflație preliminat pe anul 2008 este 1,06.
Având în vedere motivele prezentate mai sus, se propune aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

VICEPRESEDINTE
Szabó Árpád
  DIRECTOR
Bartha Iosif