R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTARÂREA NR. 173
din 27 noiembrie 2008
pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 17.917/24.11.2008 a Arhitectului Șef, privind aprobarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art. 37, alin. (5) din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă Avizele date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, în ședința din data de 18.11.2008, pentru lucrările cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De ducerea la îndeplinire răspunde Arhitectul Șef din cadrul aparatului propriu al Consiliului Județean Mureș.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică primăriilor prevăzute în anexă.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
ARHITECTUL ȘEF
Nr.17.917/24.11.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
Privind aprobarea Proiectului de hotărâre pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș


Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, ca organism consultativ cu atribuții de avizare, expertiză tehnică și consultanță, funcționează după Hotărârea nr.32 din 22.02.2007 a Consiliului Județean Mureș.
În conformitate cu prevederile art.37, alin (5) din Legea nr. 350 / 2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările ulterioare,:
"(5) Avizele date de Comisia tehnică de amenajare a teritoriului și de urbanism se supun deliberării și aprobării consiliului județean, consiliului local, respectiv Consiliului General al Municipiului București, după caz."
Supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de amenajarea teritoriului și de urbanism de pe lângă Consiliul Județean Mureș, în ședința din 18.11.2008.

 

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
Ciprian Dobre
 

ARHITECT ȘEF
arh.Csortan Ilona