R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 160
din 30 octombrie 2008
privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, pentru anul 2009

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.3292 din 14.10.2008 a Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, prin care se propune spre aprobare Planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate pentru anul 2009, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.23 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor Publici, republicată, modificată și completată prin Legea nr.251/2006,
Având în vedere Ordinul președintelui Agenției a Funcționarilor Publici nr.7660/24.08.2006, de aprobare a Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice,
În temeiul art. 97 alin.(1) din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, pentru anul 2009, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. De executarea prezentei răspunde Compartimentul juridic, resurse umane din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma