R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 155
din 30 octombrie 2008
privind aprobarea prețurilor și tarifelor de producere și distribuție apă potabilă pentru localitățile sistemului zonal deservit de S.C."Servicii Tehnice Comunale" S.A. Sovata


Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.13943/2008, prezentată de către Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.51/2006, cu modificările și completările ulterioare, ale art.34 alin.(5) din Legea serviciului de alimentare cu apă și de canalizare nr.241/2006, cu modificările și completările ulterioare,
În conformitate cu art.84 din "Regulamentul de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare în localitățile deservite de sistemele de alimentare cu apă și de canalizare zonale ce fac parte din domeniul public al județului Mureș", aprobat prin H.C.J. nr.17/2004, precum și cu prevederile Ordinului M.L.P.T.L. nr.1853/2002 privind organizarea recepțiilor la obiectivele de investiții de alimentare cu apă la sate și locuințe sociale realizate în conformitate cu prevederile H.G.R. nr.687/1997 și măsurile necesare a fi luate în perioada de garanție a lucrărilor,
Ținând cont de avizul nr.4301/8.09.2008 emis de Președintele A.N.R.S.C. București,
Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. d) și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă prețurile și tarifele de producere și distribuție apă potabilă, pentru localitățile: Sărățeni, Chibed, Ghindari, Trei Sate, Eremitu și Chiheru de Jos, deservite de S.C."Servicii Tehnice Comunale" S.A. Sovata, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La facturarea apei potabile în localitățile menționate la articolul 1, prețul final va fi cel rezultat din cumularea prețului de producere și a tarifului de distribuție, prezentate în anexa la hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Direcției Economice, Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (A.N.R.S.C. București) și S.C."Servicii Tehnice Comunale" S.A. Sovata, care va răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.13943 din 19.09.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor de producere și distribuție apă potabilă pentru localitățile sistemului zonal deservit de S.C."Servicii Tehnice Comunale" S.A. Sovata

S.C "Servicii Tehnice Comunale" S.A Sovata, furnizează apă potabilă în localitățile Sărățeni, Chibed, Ghindari, Trei Sate, Eremitu și Chiheru de Jos, componente ale unui sistem zonal ce face parte din domeniul public al județului Mureș.
Prin adresa nr.798/2008, societatea solicită Consiliului Județean aprobarea noilor prețuri și tarife pentru apă potabilă în localitățile de mai sus.
Modificarea prețurilor se impune ca urmare a creșterii inflației, prețurile actuale fiind aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.50 din 27.05.2004.
Comparativ cu situația actuală, prețurile/tarifele propuse se prezintă astfel:

  Actual
preț/tarif
lei/mc fărăTVA
Propus
preț/tarif
lei/mc fără TVA
%
creștere
producere apă potabilă pentru localitățile:
Sărățeni, Chibed, Ghindari, Trei Sate, Eremitu și Chiheru de Jos
0,57 0,77 35
distribuție apă potabilă în localitățile:
Sărățeni, Chibed, Ghindari, Trei Sate, Eremitu și Chiheru de Jos
0,69 0,93 34,8
preț facturare 1,26 1,7 34,9

Însumând prețul de producere cu tariful de distribuție se obține prețul de facturare ce înregistrează o creștere cu circa 35% la prețul propus față de nivelul actual, aplicat din anul 2004.
În conformitate cu legislația în vigoare, aprobarea prețurilor de producere și a tarifelor de distribuție a apei pentru sistemele zonale sau cele aflate în perioada de garanție, realizate în baza H.G.R. nr.867/1997, se face de către Consiliul Județean, în baza propunerilor justificate ale operatorului și avizate în prealabil de către Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice. (A.N.R.S.C.)
Prețurile și tarifele propuse spre aprobare au fost avizate de către A.N.R.S.C. București cu avizul nr.4301/8.09.2008, pe care-l anexăm în copie.
Având în vedere motivațiile prezentate mai sus, se propune aprobarea proiectului de hotărâre alăturat

 

VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád
 

DIRECTOR EXECUTIV,
Bartha Iosif