R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 149
din 30 octombrie 2008
privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș a drumului de exploatare identificat prin parcelele cadastrale DE 933, DE 937, DE 971 și DE 927 transmis de Consiliul Local Sînpaul prin Hotărârea nr.35/13.X.2008


Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr. 15.884 din 24.X.2008 prezentată de Direcția Dezvoltare Regională de Implementare Proiecte precum și avizul comisiilor de specialitate,
Având în vedere HCL Sînpaul nr. 35 din 13.10.2008, precum și prevederile art. 7, lit "e" și art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
În temeiul prevederilor art. 91, alin (1), lit. "c" și art.97, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se cuprinde în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș imobilul - drum de exploatare/acces alcătuit din parcelele cadastrale DE 933, DE 937, DE 971 și DE 927, conform Planului cadastral din anexa 1 situat în localitatea Sînpaul, județul Mureș, transmis de Consiliul Local Sînpaul prin Hotărârea nr. 35 din 13.10.2008
Art.2. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare, se completează la secțiunea I-bunuri imobile cu poziția 35810, având conținutul din anexa 2.
Art.3. Drumul menționat la art. 1 se alocă pentru realizarea proiectului "Sistem integrat de gestiune a deșeurilor în județul Mureș".
Art.4. Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Local Sînpaul, Instituției Arhitectului Șef și Direcției Economice, care vor răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Dezvoltare Regională
și Implementare proiecte
Nr. 15.884/24.X.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
privind cuprinderea în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș a drumului de exploatare identificat prin parcelele cadastrale DE 933, DE 937, DE 971 și DE 927 transmis de Consiliul Local Sînpaul prin Hotărârea nr. 35/13.10.2008

Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, beneficiind de o finanțare în cadrul Programului PHARE-RO 2005/017-553.04.03/08.01 / EA/123067/D/SER/RO "Asistență tehnică pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domeniul deșeurilor", a selectat județul Mureș pentru realizarea unui proiect integrat de management al deșeurilor la nivel județean, finanțabil din POS Mediu, Axa Prioritară 2, proiect care propune finanțarea activităților legate de managementul integrat al deșeurilor la nivel județean (prevenire, colectare selectivă, valorificare și reciclare, tratare și eliminare a deșeurilor în condiții de maximă siguranță pe un depozit ecologic zonal), inclusiv închiderea actualelor depozite de deșeuri, în conformitate cu procedurile europene.

Beneficiarul proiectului mai sus menționat - care va primi finanțare ulterior prin POS Mediu - conform Ghidului Solicitantului - POS Mediu, Axa Prioritară 2 este Consiliul Județean Mureș, eligibil deoarece a îndeplinit criteriile de natură instituțională/legală și financiară prevăzute.

În această fază a proiectului, pentru realizarea aplicației tehnice, beneficiarul - Consiliul Județean Mureș, trebuie să îndeplinească criteriul de eligibilitate referitor la existența dovezii asupra proprietății terenului destinat construirii depozitului ecologic zonal, și asupra drumului de acces până la depozit.

Prin Hotărârea CJ Mureș nr. 139/2008 s-a cuprins în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș, imobilul - teren (izlaz comunal) în suprafață de 31,14 ha, necesar realizării depozitului ecologic zonal și instalației de tratare mecano-biologică. Realizarea acestor investiții este condiționată de calitatea de proprietar al beneficiarului și asupra drumului de acces dinspre DN 15 Tg-Mureș-Turda la depozitul ecologic zonal, drum care se identifică conform anexei 1.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem cuprinderea drumului de acces conform Planului cadastral din anexa 2, identificat conform anexei 1 transmis de Consiliul Local Sînpaul prin Hotărârea nr. 35/13.10.2008 în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 

DIRECTOR
Valer BĂȚAGA