R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 139
din 20 octombrie 2008
pentru modificarea HCJ Mureș nr. 107/27 august 2008 privind cuprinderea în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului Județean Mureș a imobilului - teren în suprafață de 34,5 ha, transmis de Consiliul Local Sînpaul prin Hotărârea nr. 17/2008

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr. 15.511/20.X.2008 prezentată de Direcția Dezvoltare Regională de Implementare,
Având în vedere HCL Sînpaul nr. 36 din 13.10.2008, precum și prevederile art. 7, lit "e" și art. 8 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,
În temeiul prevederilor art. 91, alin (1), lit. "c" și art.97, alin. (1), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.I. Se modifică titlul și prevederile art. 1 ale HCJ Mureș nr. 107/27 august 2008 în sensul că suprafața de teren ce se cuprinde în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș este de 31,14 ha.
Art.II. Se modifică anexele 1 și 2 ale HCJM nr.107/27 august 2008 și se înlocuiesc cu anexele 1 și 2, care fac parte din prezenta hotărâre.
Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului Local Sînpaul, Arhitectului Șef al Județului Mureș și Direcției Economice, care vor răspunde de aducerea ei la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
Direcția Dezvoltare Regională
și Implementare proiecte
Nr. 15.511/20.X.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul pentru modificarea HCJ Mureș nr. 107/27 august 2008 privind cuprinderea în domeniul public al județului și în administrarea Consiliului Județean Mureș a imobilului - teren în suprafață de 34,5 ha, transmis de Consiliul Local Sânpaul prin Hotărârea nr. 17/2008

Prin Hotărârea CJ nr. 107/27 august 2008 s-a cuprins în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș imobilul - teren în suprafață de 34,5 ha necesar realizării unui depozit ecologic zonal de deșeuri clasa "B" și instalație de tratare mecano-biologică în cadrul Proiectului "Sistem Integrat de Gestiune a Deșeurilor la nivelul județului Mureș".

În procesul de elaborare a lucrării topografice necesare evidențierii terenului de la Sînpaul în CF, s-au analizat ridicările topografice realizate de experții topografi ai consultantului la locația propusă pentru realizarea depozitului zonal pe amplasamentul Sânpaul - zona Fodora și s-a constatat că suprafața reală a terenului este de 31,14 ha. Diferența rezultă în urma raportării în teren la câteva repere eronate. Întrucât în schițele de identificare a terenului au fost evidențiate parcelele cu suprafața prevăzută inițial, suprafață care s-a diminuat este necesar să fie înlocuite și cele două anexe la HCJ Mureș nr. 107/2008 cu evidențierea suprafețelor reale.

Având în vedere considerentele de fapt mai sus expuse precum și prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
 

SECRETAR,
Paul Cosma