R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 128
din 25 septembrie 2008
privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 13824 din 17. 09.2008, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile art.104 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și ale art. 4 și 5 din H.G. nr.1437/2004 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului,
Ținând cont de prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 205 din 7 iulie 2008 privind încetarea raportului de serviciu a domnului Togănel Ioan, secretar al județului Mureș, prin pensionare pentru limită de vârstă, ale Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 257 din 5 septembrie 2008 privind numirea domnului Cosma Aurelian Paul în funcția publică de conducere de secretar al județului Mureș și ale Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 99 din 10 iulie 2008 privind numirea domnului Schmidt Loránd în funcția publică de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș,
În temeiul prevederilor art. 97 alin (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se modifică componența Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu data prezentei orice alte dispoziții contrare se abrogă.
Art.3. Compartimentul Cancelarie va comunica prezenta hotărâre Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și persoanelor nominalizate la art.1.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 13824/ 17. 09.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș


În conformitate cu prevederile art. 104 din Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului și ale art. 4 și 5 din H.G. nr.1437/2004 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 58 din 16 decembrie 2004 s-a stabilit componența Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș, modificată ulterior prin Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr. 91/2007, 97/2007 și 51/2008.
Prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 205 din 7 iulie 2008 a încetat raportul de serviciu a domnului Togănel Ioan, secretar al județului Mureș, prin pensionare pentru limită de vârstă, iar prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 257 din 5 septembrie 2008, domnul Cosma Aurelian Paul a fost numit în funcția publică de conducere de secretar al județului Mureș.
De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 99 din 10 iulie 2008 domnul Schmidt Loránd a fost numit în funcția publică de director general la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.
Potrivit prevederilor actelor normative în domeniu, secretarul județului, respectiv domnul Cosma Aurelian Paul, îndeplinește funcția de președinte al comisiei, iar directorul general al DGASPC Mureș, respectiv domnul Schmidt Loránd, îndeplinește funcția de vicepreședinte al comisiei.
Față de cele prezentate propunem Consiliului Județean Mureș modificarea componenței Comisiei pentru Protecția Copilului Mureș, conform proiectului de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

 

SECRETAR
Paul Aurelian Cosma