R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 121
din 25 septembrie 2008
privind aprobarea închirierii unui imobil din domeniul public județean aflat în administrarea Spitalului " Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.12475/21.08.2008, prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia și a art.2 din H.C.J. nr.34/2003, modificat prin HCJ nr.102/2006,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,republicată,cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1.(1) Se aprobă închirierea prin licitație publică a unui imobil, care face parte din domeniul public al județului Mureș , aflat în administrarea Spitalului " Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni, evidențiat în planul de situație din Anexa nr.1 , cu destinația "chioșc incintă", pentru comercializarea mărfurilor mixte.
(2) Elementele de identificare ale imobilului sunt cuprinse în Anexa nr.2 .
Art.2. (1) Procedura licitației și încheierea contractului de închiriere se va efectua de către Spitalul " Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni, cu respectarea prevederilor legale.
(2) Din veniturile realizate , Spitalul va reține cota de 50%, iar diferența se va vira la bugetul Consiliului Județean.
Art.3. Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice a Consiliului Județean Mureș precum și Spitalului " Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.12475/21.08.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
privind aprobarea închirierii unui imobil din domeniul public județean aflat în administrarea Spitalului " Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni

Imobilele (clădiri și terenuri), în care își desfășoară activitatea Spitalul " Dr. Gheorghe Marinescu" din Târnăveni, au fost preluate în domeniul public județean, în baza HGR nr.867/2002.
Prin H.C.J.nr.34/2003, aceste imobile au fost date în administrare "Spitalului Dr.Gh.Marinescu" Târnăveni.
Potrivit art.2 al hotărârii de mai sus, așa cum a fost modificat prin HCJ nr.102/2006, spațiile transmise în administrare pot fi utilizate de administrator , pentru desfășurarea propriei activități . Închirierea spațiilor cu altă destinație nu poate fi efectuată decât cu aprobarea Consiliului Județean prin hotărâre.
Astfel, Spitalul solicită închirierea imobilului în care a funcționat atelierul de croitorie , ulterior dezafectat. Spațiul în suprafață de 90,25 mp a mai fost închiriat în anii anteriori, în baza HCJ nr.48/2004, pentru înființarea unui " punct agroalimentar".
Întrucât comerciantul cu care s-a încheiat contractul s-a retras din spațiu, Spitalul , prin adresa nr. 3545/2008, solicită Consiliului Județean aprobarea închirierii spațiului în cauză , cu destinația de " chioșc incintă" , pentru comercializarea mărfurilor mixte.
Existența unui chioșc de incintă se justifică prin numărul mare de persoane internate (circa 700) și preîntâmpinarea eventualelor accidente care s-ar putea produce la traversarea șoselei ce desparte Spitalul de cel mai apropiat magazin alimentar.
Având în vedere motivațiile prezentate mai sus, se propune aprobarea proiectului de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád