R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 113
din 27 august 2008
pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.96 din 10 iulie 2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 -Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale


Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 19.971 din 13.VIII.2008 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș asupra necesității completării Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.96 din 10 iulie 2008 precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul cadru de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și ale Hotărârii Guvernului României nr. 1175/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013,
Având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului la Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale și în special cele referitoare la Contribuția proprie a Solicitantului,
În temeiul prevederilor art.97 alin (1) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărește:

Art. I Se completează art. 1 al Hotărârii Consiliului județean Mureș nr. 96 din 10 iulie 2008 privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 - Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2 - Reabilitarea/modernizarea/ dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale cu un alineat (3) care va avea următorul conținut:
"(3) Consiliul Județean va asigura resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumentele structurale, la care se adaugă orice alte cheltuieli conexe care pot apărea pe parcursul implementării proiectului și fără de care proiectul nu poate fi implementat".
Art. II De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Direcția Economică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma