R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 110
din 27 august 2008
privind trecerea unor clădiri din domeniul public al județului Mureș, în domeniul privat al acestuia

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.12489/21.08.2008 prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile articolelor nr. 2,3 și 4 ale OG nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ - teritoriale,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit. c), și art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Mureș, în domeniul privat al acestuia, a clădirii situată în Tîrgu Mureș, str.Gh. Marinescu, nr.50, cu destinația "Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare" S.M.U.R.D., în vederea eliberării amplasamentului, prin desființarea construcției, pentru edificarea unei noi clădiri, cu aceeași destinație.
(2) Elementele de identificare ale clădirii, sunt cuprinse în Anexa nr.1.
(3) Aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș va îndeplini toate procedurile legale, în vederea desființării construcției menționate la alineatul 1.
(4) Dreptul de administrare al Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș asupra construcției menționate la alineatul 1, încetează cu data începerii lucrărilor de desființare a acesteia.
Art.2. (1) Se aprobă trecerea din domeniul public al județului Mureș, în domeniul privat al acestuia, a unor clădiri situate în Tîrgu Mureș, str.Trebely, nr.7, evidențiate în Planul de situație prezentat în Anexa nr.2, în care au funcționat servicii de asistență socială, și activități conexe.
(2) Elementele de identificare sunt cuprinse în Anexa nr.3.
(3) Direcția Generală de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș, va face demersurile pentru obținerea autorizației de desființare a construcțiilor, iar după scoaterea din funcțiune a acestora, va proceda la valorificarea materialelor rezultate din demolare, cu respectarea prevederilor legale.
Art.3. Anexele 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș, Direcției Economice, Arhitectului Șef și Serviciului Investiții a Consiliului Județean Mureș, care răspund de aducerea ei la îndeplinire.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emőke
  Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.12489 /21.08.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
privind trecerea unor clădiri din domeniul public al județului Mureș, în domeniul privat al acestuia


Clădirea având destinația "Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare" face parte din domeniul public al județului Mureș (poz.275 din Anexa la HCJ nr.34/2008 pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș), fiind administrată de Spitalul Clinic Județean de Urgență Tîrgu Mureș.
Clădirea, este o construcție modulară, cu structură de lemn și metal, amplasată pe o placă de beton armat, ale cărei elemente de identificare sunt prezentate în Anexa nr.1 la hotărâre.
Conducerea Spitalului prin adresa nr.4712/2008, solicită eliberarea actualului amplasament, în vederea construirii unei noi clădiri, pe aceeași locație, urmare a aprobării proiectului "Hiperb", finanțat de guvernul grec, proiect ce vizează creșterea calității activității medicinii de urgență.
Noua clădire, în care va funcționa o unitate de primiri urgențe la cele mai înalte standarde de dotare și calitate, va ocupa terenul actual al construcției, cu extindere pe terenul aflat lângă hangarul bazei aeriene S.M.U.R.D.
În vederea întocmirii documentației pentru obținerea autorizației de desființare a vechii construcții, este necesară trecerea clădirii din domeniul public al județului, în domeniul privat al acestuia, întrucât bunurile din domeniul public sunt inalienabile.
Se propune ca aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș să îndeplinească toate procedurile legale în vederea desființării construcției, iar dreptul de administrare al Spitalului, asupra vechii clădiri S.M.U.R.D, să fie retras la momentul începerii lucrărilor de desființare a construcției.
De asemenea, în domeniul public al județului Mureș este cuprins imobilul situat în Tîrgu Mureș, str.Trebely, nr.7 (poz.nr.312 din Anexa la HCJ nr.34/2008 pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al județului Mureș), imobil cu mai multe corpuri de clădire, în care se află în prezent sediul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Mureș (D.G.A.S.P.C).

O parte din clădiri, evidențiate în Planul de situație, prezentat în Anexa nr.2 la hotărâre, în care au funcționat servicii de asistență socială și activități conexe, în prezent neutilizate, se află într-o stare avansată de degradare, iar altele datorită uzurii avansate, s-au dărâmat.
În aceste condiții, prin adresa nr.15739/2008, D.G.A.S.P.C, a solicitat sprijinul specialiștilor Consiliului Județean, în vederea demolării unor construcții care nu mai prezintă siguranță în exploatare. În urma analizei efectuate, s-a întocmit Nota de constatare din data de 23.07.2008, din care rezultă că o serie de clădiri, prezentate în Anexa nr.3 la hotărâre îndeplinesc condițiile de demolare și scoatere din funcțiune. Acestea, au zidurile pline de crăpături, căpriorii din lemn ai șarpantelor putreziți, și o mare parte din învelitori (țigle, plăci azbociment, tablă), sunt distruse.
Și în acest caz, este nevoie de trecerea din domeniul public al județului în domeniul privat al acestuia a clădirilor ce urmează a fi desființate.
Materialele rezultate în urma demolării, vor fi valorificate, conform prevederilor legale iar veniturile realizate, după deducerea cheltuielilor aferente, se fac venit la bugetul județean, în conformitate cu prevederile art.4 din O.G. nr.112/2000.
Având în vedere motivele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare, proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád