R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 103
din 28 iulie 2008
privind rectificarea veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local și completarea Programului de investiții al Consiliului Județean Mureș pe anul 2008

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.10831/23.VII.2008 a Direcției Economice la proiectul de hotărâre privind rectificarea veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local și completarea Programului de investiții al Consiliului Județean Mureș pe anul 2008, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de dispozițiile art.19 și 58, alin.(2), (3) și (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și de prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.95 din 10 iulie 2008 privind valorificarea dreptului de preemțiune cu privire la imobilul situat în Târgu Mureș, str.Poligrafiei nr.4,
În temeiul dispozițiilor art.91 alin. (3) lit. "a" și ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă utilizarea fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2007 pentru finanțarea investițiilor 80% și pentru acoperirea golurilor de casă 20%.
Art.2. Se rectifică veniturile și cheltuielile evidențiate în afara bugetului local pe anul 2008 conform anexei nr.1 și 1/a.
Art.3. Se modifică Programul de investiții al Consiliului Județean Mureș pe anul 2008 conform anexei nr.2.
Art.4. Anexele nr.1, nr.1/a și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. De executarea prezentei hotărâri răspund direcțiile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș.

 

p. PREȘEDINTE
Szabó Árpád
Vicepreședinte
  Contrasemnează
SECRETAR
Aurelian Paul Cosma

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.10831/23.VII.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea veniturilor și cheltuielilor evidențiate în afara bugetului local și completarea Programului de investiții a Consiliului Județean Mureș pe anul 2008

În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, Consiliul Județean poate aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.
Potrivit articolului nr.58, aliniat (2), (3) și (4) din același act normativ, disponibilitățile fondului de rulment pot fi utilizate temporar pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile anului curent, pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercițiului bugetar și pentru finanțarea unor investiții din competența autorităților administrației publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul colectivității.
Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.1/31 ianuarie 2008 privind aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș, a nivelelor de echilibrare a bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Mureș pentru anul 2008, articolul nr.25, s-a aprobat utilizarea fondului de rulment constituit la 31 decembrie 2007 pentru finanțarea investițiilor 70% și pentru acoperirea golurilor temporare de casă 30%. Pentru continuarea procesului investițional, propunem ca aceste procente să se modifice astfel: 80% pentru finanțarea investițiilor și 20% pentru acoperirea golurilor temporare de casă.
Ca urmare a retrocedării imobilului din Târgu Mureș, str.Poștei nr.2, Teatrul pentru Copii și Tineret "Ariel", instituție subordonată Consiliului Județean Mureș, a rămas fără sediu. Prin Hotărârea nr.95/2008, Consiliul Județean Mureș a aprobat achiziționarea imobilului situat în Târgu Mureș, str.Poligrafiei nr.4 la suma de 487.000 EURO, în lei la cursul BNR din data efectuării plății, prin valorificarea dreptului de preemțiune, conform legii
Față de cele de mai sus propunem aprobarea proiectului de hotărâre alăturat, urmând ca plata valorii imobilului să se efectueze din fondul de rulment, în condițiile legii.

 

DIRECTOR,
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabó Árpád