R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 98
din 10 iulie 2008
privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 15.044 din 01.07.2008, avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.1436187 din 27.05.2008, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de Hotărârea Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș din data de 08.07.2008 și Avizul favorabil al Sindicatului ACORD privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale direcției,
Având în vedere prevederile art.91, alin. 2, lit. c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată Conform prevederilor H.G. nr. 1434/2004, privind atribuțiile și Regulamentul cadru de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș,
În temeiul art. 97 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă Organigrama, Statul de funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, conform anexelor I, II și III, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.(1). Conducerea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, va definitiva până la data de 15.09.2008, acțiunea de restructurare și reorganizare a direcției și va supune spre aprobare Consiliului Județean Mureș, în ședința din 25.09.2008, Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de Organizare și Funcționare a direcției.
(2). Acțiunea de restructurare și reorganizare va fi avizată prealabil de sindicatul "ACORD" din cadrul instituției și aprobată de Colegiul Director.
(3). În ședința Consiliului Județean Mureș, din 25 09.2008, se vor prezenta proiectele de hotărâri privind acordarea personalității juridice începând cu data de 01.10.2008, pentru CRRN Brâncovenești, CRRN Călugăreni, CIA Căpușu de Câmpie, CIA Glodeni, CIA Lunca Mureșului, CIA Reghin și CIA Sighișoara.
Art.3. Se abrogă Hotărârea nr.20/ 28.02.2008 și anexele la hotărâre I, II, III ale Consiliului Județean Mureș, privind modificarea structurii organizatorice, a Statului de funcții și a Regulementului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, precum și Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr. 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; din data de 28.02.2008, referitor la acordarea personalității juridice pentru centrele rezidențiale CRRN Brâncovenești, CRRN Călugăreni, CIA Căpușu de Câmpie, CIA Glodeni, CIA Lunca Mureșului, CIA Reghin și CIA Sighișoara.
Art.4. De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde Directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Serviciului Resurse Umane și Consilieri Președinte și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel