R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 96
din 10 iulie 2008
privind aprobarea co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 -Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 15.344/4.VII.2008 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Mureș asupra necesității co-finanțării proiectului de extindere și dotare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 -Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de Avizul de conformitate privind Planul de restructurarea a centrelor rezidențiale pentru persoanele cu handicap, acordat de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap,
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul cadru de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și ale Hotărârii Guvernului României nr.1175/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013,
În temeiul prevederilor art. 97 din legea 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. (1) Se aprobă cofinanțarea proiectului pentru extinderea și dotarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul Operațional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 -Îmbunătățirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenție 3.2- Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii serviciilor sociale.
(2) Contribuția Consiliului Județean Mureș, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, la realizarea proiectului este de 67.020 lei, din care 58.000 lei reprezintă 2 % din valoarea costurilor eligibile ale proiectului și 9.020 lei costuri neeligibile.
Art.2. Se împuternicește directorul general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș pentru semnarea contractului de finanțare, în cazul obținerii finanțării.
Art.3. De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Direcția Economică.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel