R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 95
din 10 iulie 2008
privind valorificarea dreptului de preemțiune cu privire la imobilul situat în Tîrgu Mureș, str.Poligrafiei, nr.4

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr.9550 /4.07.2008 prezentată de Direcția Economică, precum și avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.4 alin.(8) din Legea nr.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată,
Ținând cont de prevederile art.2 alin.c1) din OUG nr.37/2008, modificată prin OUG nr.43/2008,
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit c), și art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște:

Art.1. Se însușește Raportul de evaluare cu privire la imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Poligrafiei, nr. 4, înscris în CF nr.94.239/N Tg. Mureș, prezentat în anexa la hotărâre.
Art.2. (1) Se aprobă achiziționarea în domeniul public al județului Mureș a imobilului de mai sus, la prețul de 487.000 EUR, respectiv 1.770.975,5 lei, la cursul B.N.R. din 04.07.2008, prin valorificarea dreptului de preemțiune, conform legii.
(2) Se stabilește destinația imobilului ca sediu al Teatrului pentru Copii și Tineret "Ariel" Tîrgu Mureș, instituție de spectacole subordonată Consiliului Județean.
Art.3. Se mandatează Președintele Consiliului Județean d-na Lokodi Edita Emöke cu efectuarea procedurilor legale pentru achiziția imobilului și semnarea contractului de vânzare-cumpărare.
Art.4. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde Președintele Consiliului Județean și Direcțiile de specialitate ale Consiliului Județean.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Direcțiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr.9522 /4.07.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind valorificarea dreptului de preemțiune cu privire la imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Poligrafiei, nr. 4

Fundația CARITATEA, cu sediul în București, Bulevardul Mihail Kogălniceanu, nr.12, sector 5, înregistrată la Tribunalul municipiului București, sub nr.884, CIF 109.164 72 , prin reprezentantul legal Presecan Alexandru, conform delegației nr.F754/15.06.2008, ne notifică intenția de vânzare a imobilului deținut în proprietate, situat în Tîrgu Mureș, str.Tipografiei (fostă Poligrafiei nr.4), monument de arhitectură cod MS-II-m-B-15526, solicitându-ne exprimarea dreptului de preemțiune, conform prevederilor art.4 alin.(8) din Lg.422/2001, privind protejarea monumentelor istorice.
Ca urmare a retrocedării imobilului din Tîrgu Mureș, str.Poștei, nr.2, în baza prevederilor O.U.G. nr.83/1999, privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale, către Curatoriul Parohilor Reformate din Tîrgu Mureș, Teatrul pentru copii și tineret "ARIEL", instituție subordonată Consiliului Județean, a rămas fără sediu.
Imobilul care face obiectul vânzării asupra căruia Consiliul Județean poate valorifica dreptul de preemțiune conferit de lege, îndeplinește condițiile cerute de funcționarea unei instituții de spectacole, beneficiind și de o poziție centrală în municipiul Tîrgu Mureș.
În acest sens, s-a efectuat Raportul de evaluare a imobilului în cauză de către specialiști din aparatul propriu al Consiliului Județean, ajungându-se la valoarea de 487.000 EUR, aproximativ 1.770.975,50 lei, curs BNR
1 euro=3,6365 lei din 04.07.2008.
Luând în considerare prețurile practicate pe piața imobiliară, se apreciază ca oportună achiziționarea imobilului la valoarea rezultată din Raport de 487.000 EUR, respectiv 1.770.975,5 lei, la cursul B.N.R. din 04.07.2008.
Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre alăturat.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Szabo Árpád