R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 76
din 29 mai 2008
privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Organizația Caritas Alba-Iulia, Filiala Tg.Mureș și consiliile locale ale comunelor membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Târnava Mare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând Expunerea de motive nr. 11331/16.05.2008 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș prin care se propune aprobarea Convenției de colaborare cu Organizația Caritas Alba Iulia, Filiala Tg.Mureș și consiliile locale ale comunelor membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Târnava Mare, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere:
- dispozițiile art.32 lit."d" din Legea nr.47/2006 privind sistemul național de asistență socială și a Ordonanței Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare,
- prevederile art.91 alin.(5) lit. a) pct.2 și ale alin.(6) lit. a) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

hotărăște :

Art.1. (1) Se aprobă Protocolul de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, Organizația Caritas Alba-Iulia, Filiala Tg.Mureș și consiliile locale ale comunelor membre în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Târnava Mare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Cofinanțarea acestor activități se face prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspund Direcția Economică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel