R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 72
din 29 mai 2008
privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor terenuri din proprietatea publică a statului, în proprietatea publică a județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Analizând Expunerea de motive nr.7403/22.05.2008 prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Luând în considerare prevederile art.9 , alin.1 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, precum și ale art.1, lit."c" din HGR nr.1226/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea și prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum și a altor documente, în vederea adoptării/aprobării
În temeiul prevederilor art.91 alin.(1) lit c), și art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște :

Art.1. Se solicită Guvernului României, trecerea din proprietatea publică a statului, în proprietatea publică a județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș a terenurilor, având datele de identificare cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, terenuri date în administrarea fostei Regii Autonome Județene pentru Utilități Rurale Mureș, prin HGR nr.699/1996, publicată în MO nr.197 din 23 august 1996.
Art.2. Se mandatează Președintele Consiliului Județean Mureș, doamna Lokodi Edita Emöke, cu desfășurarea procedurilor reglementate de HGR nr.1226/2007, în vederea avizării și prezentării spre adoptare Guvernului României a proiectului de act normativ prevăzut la art.1
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Ministerului Internelor și Reformei Administrative.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Direcția Economică
Nr. 7403/23.05.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind solicitarea adresată Guvernului României pentru trecerea unor terenuri din proprietatea publică a statului, în proprietatea publică a județului Mureș și în administrarea Consiliului Județean Mureș

In anul 1995, prin reorganizarea fostei Regii Autonome de Gospodărie Comunală Mureș (RAGCL) a luat ființă sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, Regia Autonomă Județeană pentru Utilități Rurale Mureș, având obiect de activitate exploatarea sistemelor zonale de apă și de canalizare în mediul rural.
Patrimoniul regiei s-a constituit prin preluarea pe bază de protocol a rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare de la fostul RAGCL Mureș și a unor mijloace fixe preluate de la alți agenți economici.
Astfel, prin HGR nr.699/1996 s-a transmis fără plată din patrimoniul SC" Industrie Mică și Prestații" SA Tîrgu Mureș, clădiri în vederea desfășurării activității noii regii, iar terenul aferent clădirilor, în suprafață de 3593,09 mp, situat în Tîrgu Mureș, str. Chinezu, nr.8 și terenul în suprafață de 304,50 mp, situat în Tîrgu Mureș, P-ța Mărășești, nr.13, proprietate publică a statului, au fost transmise din administrarea societății menționate mai sus, în administrarea Regiei Autonome Județene pentru Utilități Rurale Mureș.
Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.37/1998, Regia a fost reorganizată în societate comercială, SC "Servicii de Utilități Rurale Mureș" SA-S.C"SURM" S.A, cu acționar unic Consiliul Județean Mureș, clădirile fiind cuprinse în capitalul social al societății, ca aport în natură al acționarului unic.
Prin aplicarea strategiei guvernamentale în domeniul serviciilor de utilități publice, s-a înființat operatorul regional SC Compania Aquaserv SA, care a preluat operarea mai multor sisteme zonale de alimentare cu apă și de canalizare din mediul rural, diminuându-se activitatea S.C "SURM" S.A , rămânând disponibile unele spații în care funcționa.
Consiliul Județean Mureș se confruntă cu o lipsă de spații necesare serviciilor publice subordonate, care s-a acutizat ca urmare a modificării legislației, ce a condus la retrocedări de imobile, sedii ale unor instituții.
În aceste condiții,Consiliul Județean Mureș, exercitând atribuțiile Adunării Generale a Acționarilor, prin HCJ nr.87/2007 a hotărât restructurarea societății și modificarea structurii capitalului social prin înlocuirea unor bunuri (clădirile disponibilizate situate în Tîrgu Mureș, str.Chinezu, nr.8 și P-ța Mărășești, nr.13) aduse de acționarul unic ca aport în natură , cu valoarea lor în bani.
În contextul celor prezentate, clădirile de mai sus, proprietate a județului, au fost cuprinse în domeniul public prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș, nr.34/2008, în vederea asigurării spațiilor necesare funcționării unor instituții subordonate.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea instituțiile publice de interes județean, aparțin domeniului public al județelor.
În acest sens, se impune trecerea terenurilor aferente clădirilor situate în Tîrgu Mureș, str. Chinezu, nr.8, și P-ța Mărășești, nr.13 din domeniul public al statului în domeniul public al județului Mureș și administrarea Consiliului Județean Mureș.

În condițiile Legii nr.213/1998, trecerea unor bunuri, din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, se realizează prin hotărâre de guvern, ca urmare a solicitărilor autorităților locale, sens în care am formulat prezentul proiect de hotărâre pe care-l supunem spre dezbatere și aprobare.

 

DIRECTOR
Bartha Iosif

 

VĂZUT
VICEPREȘEDINTE
Emil Groza