R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN


HOTĂRÂREA NR. 68
din 24 aprilie 2008
privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunelor Bereni și Ghindari

Consiliul Județean Mureș,

Având în vedere Expunerea de motive nr. 5238 din 10.04 2008 a Direcției Tehnice, Drumuri, Poduri Județene, Investiții, precum și avizul comisiei de specialitate,
În conformitate cu art. 13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor,
În temeiul prevederilor art.97 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă încadrarea unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunelor Bereni și Ghindari în categoria funcțională a drumurilor comunale, conform anexei.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică Drumuri, Poduri Județene, Investiții.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 5238/ 10.04.2008

Expunere de motive
privind aprobarea încadrării în categoria drumurilor comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al comunelor Bereni și Ghindari din județul Mureș

Din analiza perspectivelor de dezvoltare a localităților rurale rezultă că factorul principal de coeziune între localități este reprezentat de relațiile de producție, muncă, aprovizionare, administrare, servire-dotare etc, factori aflați în strânsă legătură cu rețeaua rutieră de pe teritoriile administrative.
Comunele Bereni și Ghindari sunt comune învecinate, legăturile rutiere între localitățile aparținătoare efectuându-se pe o rețea de drumuri vicinale neamenajate.
Ca și prioritate în ce privește încadrarea ca drumuri comunale a unor drumuri vicinale de pe teritoriul administrativ al celor două comune, considerăm necesară încadrarea în categoria funcțională a drumurilor comunale a drumurilor vicinale din anexa alăturată. Cele două drumuri comunale vor face în final legătura între satele Eremieni și Abud, respectiv drumurile comunale DC 33 Măgherani (DJ 135) - Torba - Eremieni și DC 34 Ghindari (DN 13A) - Abud.
În conformitate cu art. 13 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 43/1997, republicată, privind regimul drumurilor, propunerile de încadrare a drumurilor comunale se fac de către consiliile locale ale comunelor interesate, prin consiliile județene.
Față de cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre anexat.

 

DIRECTOR EXECUTIV
ing. Bochiș Nicoleta

 

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
Alexandru P. Frătean