R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 56
din 27 martie 2008
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", pe anul 2008, precum și a obiectivelor și criteriilor de performanță pentru directorul regiei

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", Expunerea de motive nr.4144/25.03.2008 prezentată de Direcția Economică, precum și avizele comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile art.14 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale ,ale Legii nr. 388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008, și ale art.6 și 8 din OUG nr.79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar,
Luând în considerare prevederile art.8 din Regulamentul de organizare și funcționare a regiei, aprobat prin HCJ nr.37/1997, precum și prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor nr.616/2000, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli de către agenții economici,
În temeiul prevederilor art. 91 lit.d) și 97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște :

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2008 al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș", conform anexelor 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă obiectivele și criteriile de performanță pe anul 2008 , pentru directorul Regiei Autonome "Transilvania Tîrgu Mureș", conform Anexei nr.4 , ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde directorul Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tg.Mureș".
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice și Regiei Autonome "Aeroportul TransilvaniaTg.Mureș".

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel