R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 50
din 27 martie 2008
privind aprobarea Planului de restructurare a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele cu handicap din județul Mureș

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr.5772 din 11.03.2008 asupra Planului de restructurare a instituțiilor rezidențiale vechi pentru protecția persoanelor cu handicap din județul Mureș, elaborat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de Avizul de conformitate privind Planul de restructurarea a centrelor, acordat de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap,
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul cadru de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și ale Hotărârii Guvernului României nr.1175/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013,
În temeiul prevederilor art. 97 din legea 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă Planul județean de restructurare a instituțiilor rezidențiale vechi pentru protecția persoanelor cu handicap, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel