R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 43
din 27 martie 2008
privind aprobarea depunerii și co-finanțării proiectului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul de Incluziune Socială finanțat din împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare Guvernului României și co-finanțat de Guvernul României

Consiliul Județean Mureș,

Văzând expunerea de motive nr.5773/11.III.2008 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Mureș asupra necesității depunerii și co-finanțării proiectului de restructurare a Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești prin Programul de Incluziune Socială finanțat din împrumutul acordat de Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare Guvernului României și co-finanțat de Guvernul României, precum și avizele comisiilor de specialitate,
Ținând seama de Avizul de conformitate privind Planul de restructurarea a centrelor rezidențiale pentru persoanele cu handicap, acordat de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap,
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr.1434/2004 privind atribuțiile și regulamentul cadru de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și ale Hotărârii Guvernului României nr.1175/2005 privind aprobarea Strategiei Naționale pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006-2013,
În temeiul prevederilor art. 97 din legea 215/2001 privind administrația publică locală,

hotărăște:

Art.1. Se aprobă promovarea de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Mureș a unui proiect în cadrul Programului de Incluziune Socială pentru înființarea unuia dintre cele 4 centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică prevăzute pentru Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, în cadrul Planului Județean de restructurare a instituțiilor rezidențiale pentru persoanele cu handicap.
Art.2. Se aprobă contribuția financiară a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Drepturilor Copilului Mureș pentru cofinanțarea proiectului în procent de 10% din valoarea maximă acordată pentru înființarea unui centru rezidențial cu capacitate maximă de 50 de beneficiari, la o suprafață de aproximativ 1.500 mp, respectiv 75.000 euro.
Art.3. Se aprobă finanțarea cheltuielilor de funcționare a centrului rezidențial înființat în urma restructurării Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, pentru o perioadă de minim 10 ani de la darea în funcțiune a acestuia.
Art.4. Se aprobă Convenția de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș, Consiliul Local al Comunei Brâncovenești și Asociația "Alternativa Brâncovenești", conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se împuternicește directorul executiv al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș pentru semnarea contractului de finanțare, în cazul obținerii finanțării.
Art.6. De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel