R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 23
din 28 februarie 2008
privind reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și în subordinea Consiliului Județean Mureș.

Consiliul Județean Mureș,
Având în vedere Expunerea de motive nr. 753 din 21 ianuarie 2008, precum șia avizele comisiilor de specialitate,
În baza prevederilor H.G. nr. 539/2005, modificată prin H.G. nr. 1007/2005, ale art. 51 alin. 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și ale O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 91 alin.2 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,
În baza art. 97 alin. 1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

hotărăște:

Art.1. Centrul de Îngrijire și Asistență Sighișoara se reorganizează începând cu data de 1 aprilie 2008, ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și în subordinea Consiliului Județean Mureș.
Datele de identificare ale Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara sunt prezentate în anexa nr. 1.
Art.2. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare, conform anexei nr.2.
Art.3. Se aprobă organigrama și statul de funcții, conform anexelor nr. 3 și 4.
Art.4. Se aprobă componența Consiliului consultativ, conform anexei nr. 5.
Art.5. Anexele nr. 1,2,3, 4 și 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Cu data prezentei, se revocă Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 7 din 25 ianuarie 2007.
Art.7. De îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri răspunde Direcția Economică, Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș.
Art.8. Prezenta hotărâre se comunică Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și membrilor Consiliului consultativ.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Nr. 753/21.I.2008
Dosar IV/B/8

EXPUNERE DE MOTIVE
La proiectul de hotărâre privind reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și în subordinea Consiliului Județean Mureș

Potrivit prevederilor art. 51 alin. 5 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, Centrul de Îngrijire și Asistență Sighișoara se reorganizează ca instituție de asistență socială cu personalitate juridică, în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și în subordinea Consiliului Județean Mureș.
Regulamentul de organizare și funcționare a fost elaborat, conform Regulamentului - cadru de organizare și funcționare, aprobat prin H.G. nr. 539/2005 modificată prin H.G. nr. 1007/2005 și cuprinde principiile care stau la baza furnizării serviciilor sociale, atribuțiile personalului care își desfășoară activitatea în centrul respectiv, precum și obligațiile și drepturile beneficiarilor.
Conducerea centrului va fi asigurată, potrivit prevederilor Regulamentului cadru de organizare si funcționare de către un director, sprijinit în activitatea sa de un consiliu consultativ compus din reprezentanți ai autorităților administrației publice județene și locale, ai beneficiarilor și ai partenerilor sociali. Consiliul consultativ este compus din 7 membri, conform structurii menționate la art. 9 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare.
Bugetul de venituri și cheltuieli a Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara face parte integrantă din bugetul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, iar directorul acestuia va fi ordonator terțiar de credite.
Pentru asigurarea funcționalității Centrului de Îngrijire și Asistență Sighișoara a fost stabilit de către conducerea Centrului împreună cu DGASPC statul de funcții și organigrama centrului.
Având în vedere modificările și completările aduse Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap în anul 2007, se revocă Hotărârea Consiliului Județean nr. 7 din 25 ianuarie 2007.
Față de cele prezentate, supunem spre aprobare Consiliului Județean proiectul de hotărâre anexat.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke

SECRETAR
Ioan Togănel