R O M Â N I A
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTARÂREA NR. 11
din 28 februarie 2008
privind însușirea Raportului de evaluare a bunului ce urmează a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania - Tîrgu Mureș", cu completările ulterioare

Consiliul Județean Mureș,
Văzând expunerea de motive nr. 225/25.02.2008 a Arhitectului Șef, privind însușirea Raportului de evaluare a bunului ce urmează a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania - Tîrgu Mureș", cu completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.75/28.06.2007 privind declararea de utilitate publică de interes local a obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureș", Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.131/29.11.2007 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai investiției "Extindere pistă decolare aterizare și platformă de operare pentru aeronave, inclusiv instalații aferente și modernizarea instalațiilor de balizaj pentru apropiere de precizie corespunzătoare categoriei a-II-a OACI" , precum și avizele comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
În temeiul dispozițiilor articolului 97, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată

hotărăște :

Art.1. Se însușește Raportul de evaluare a bunului ce urmează a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania - Tîrgu Mureș", cu completările ulterioare, prezentate în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se stabilește oferta de despăgubire de 5,70 Euro/mp pentru imobilele propuse exproprierii în vederea executării obiectivului de investiții prevăzut la art.1.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Consiliului local al orașului Ungheni și Consiliului Local al comunei Sînpaul, urmând a fi notificată și proprietarilor de terenuri propuse exproprierii în condițiile Legii nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, de către Arhitectul Șef.

 

PREȘEDINTE
Lokodi Edita Emöke
  Contrasemnează
SECRETAR
Ioan Togănel

 


ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN
Arhitectul Șef
Nr. 225/25.02.2008

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a bunului ce urmează a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania - Tîrgu Mureș", cu completările ulterioare

În urma unei proceduri de atribuire prin "cerere de ofertă", organizată în conformitate cu dispozițiile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, între Consiliul Județean Mureș și SC Experților Tehnici Mureș SRL, s-a încheiat Contractul de servicii nr.5161/18.04.2007, având ca obiect evaluarea terenurilor care urmează a fi expropriate pentru extinderea "Aeroportului Transilvania Tîrgu-Mureș".
Din analiza valorilor obținute prin cele trei metode de calcul, ținând seama de caracteristicile terenurilor, de PUZ cu propunerea de dezvoltare a aeroportului prin care aceste terenuri nu pot fi folosite în alt scop, de ofertele și solicitările de pe piața imobiliară pentru astfel de proprietăți, prin Raportul de evaluare s-a stabilit de către evaluator că valorile de piață estimate pentru aceste terenuri sunt următoarele:
- 10 Euro/mp pentru terenurile situate pe teritoriul administrativ al orașului Ungheni;
- 8 Euro/mp pentru terenurile situate pe teritoriul administrativ al comunei Sînpaul.
Raportul de evaluare întocmit a fost recepționat de către Comisia de evaluare a ofertelor, constituită conform Dispoziției Președintelui nr.27/06.02.2007, prin procesul verbal de recepție nr.5828/08.06.2007.
În cadrul ședinței Consiliului Județean Mureș din data de 31.01.2008 s-a sugerat reanalizarea Raportului de evaluare conform adresei nr. 2395/19.02.2008, înaintată SC Experților Tehnici Mureș SRL.
Prin adresa înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr. 2542/21.02.2008, SC Experților Tehnici Mureș SRL a comunicat completarea raportului de evaluare, adăugând metodelor de evaluare (metoda comparațiilor prin bonitare, metoda capitalizării directe și metoda comparațiilor de piață), metoda legată de capacitatea productivă (producție agricolă), precum și o estimare legată de arendarea terenului. În baza estimării producției agricole a rezultat valoarea terenului de 1,78 Euro/mp, iar pentru arendă a rezultat valoarea terenului de 0,89 Euro/mp.
Întrucât în anul 2003 prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.73/23.10.2003 s-a aprobat Raportul de expertiză referitor la achiziționarea unor terenuri în zona Parcului Industrial Mureș de către Consiliul Județean Mureș, urmată de Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.20/26.08.2004 prin care s-a stabilit prețul de achiziționare de 4 Euro/mp, expertul evaluator propune și metoda de stabilire a valorii de achiziție a terenurilor prin actualizarea prețului de 4 Euro/mp cu indicele de inflație din 2003 până în 2008, indicat de Institutul Național de Statistică de 1,4239 rezultând o valoare de piață a terenurilor de 5,70 Euro/mp.
Analizând cele șase metode prezentate, se propune adoptarea soluției "prin actualizarea prețului", rezultând o valoare de piață a terenului de 5,70 Euro/mp.

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, ofertele de despăgubire stabilite în Raportul de evaluare mai sus amintit vor fi notificate proprietarilor de terenuri propuse exproprierii.
Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a bunului ce urmează a fi expropriat în vederea realizării obiectivului de investiții "Extinderea Aeroportului Transilvania - Tîrgu Mureș", cu completările ulterioare.

 

VIZAT
VICEPREȘEDINTE
ing. Frătean Petru Alexandru

 

ARHITECT ȘEF
Arh.Csortan Ilona